Tag Archives: Tatsuo Yamada

Shinjuku autoroo 1994 Russian

Download subtitles of Shinjuku autoroo 1994 Russian Çàâåðøåíèå ïåðèîäà Øîâà: Çèìà Õèðîñèìà Î÷åíü æàëü. Ñïàñèáî çà òâîþ ïîìîùü. Òû – õîðîøèé ÷åëîâåê. Òâîåé ìëàäøåé ñåñòðå ïîâåçëî. Ïîæàëóéñòà ïîçîâèòå ìåíÿ, åñëè åìó áóäåò áîëüíî, êîãäà ïðîñíåòñÿ. Êàê Áîññ? Ìåäñåñòðà ñäåëàëà åìó … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Okuribito 2008 Turkish

Download subtitles of Okuribito 2008 Turkish Çocukluðumda kýþ mevsimi… …beni bu kadar üþütmezdi. Tokyo’dan Yamagata’ya döneli neredeyse iki ay oldu. Þimdi düþünüyorum da, ne kadar alelâde bir hayat sürmüþüm. Bu taraftan lütfen. Özür dileriz. Hepinizin baþý saðolsun. Cenazenin tabuta koyulmasýna … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ashura-jo no hitomi 2005 French Français

Télécharger Ashura-jo no hitomi 2005 French Français 25 FPS À L’OCCASION DES 110 ANS DE LA SHÔCHIKU Ashura (v.01) Contribution : Ulairi Production : Shôchiku Nippon TV – Eisei Gekijô Yomiuri Telecasting Corporation FM Tokyo – IMAGICA Démons Ibaragi, Katsuragi, … Continue reading

Posted in Sous-titres français | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off