Tagged With: Tatsuo Yamada

Shinjuku autoroo 1994 Russian

Download subtitles of Shinjuku autoroo 1994 Russian Çàâåðøåíèå ïåðèîäà Øîâà: Çèìà Õèðîñèìà Î÷åíü æàëü. Ñïàñèáî çà òâîþ ïîìîùü. Òû – õîðîøèé ÷åëîâåê. Òâîåé ìëàäøåé ñåñòðå ïîâåçëî. Ïîæàëóéñòà ïîçîâèòå ìåíÿ, åñëè åìó áóäåò áîëüíî, êîãäà ïðîñíåòñÿ. Êàê Áîññ? Ìåäñåñòðà ñäåëàëà åìó èíúåêöèþ è òåïåðü îí ñïèò. ß âèæó… Ñåñòðà… ýòî îò ñèíäèêàòà. Íå âîëíóéòåñü, ïðîñòî âîçüìèòå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments Off

Okuribito 2008 Turkish

Download subtitles of Okuribito 2008 Turkish Çocukluðumda kýþ mevsimi… …beni bu kadar üþütmezdi. Tokyo’dan Yamagata’ya döneli neredeyse iki ay oldu. Þimdi düþünüyorum da, ne kadar alelâde bir hayat sürmüþüm. Bu taraftan lütfen. Özür dileriz. Hepinizin baþý saðolsun. Cenazenin tabuta koyulmasýna yardýmcý olmak için geldik. Müsaadenizle tütsüyü yakabilir miyim? Lütfen, yakýn. Geldiðiniz için saðolun. Halâ canlý … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ashura-jo no hitomi 2005 French Français

Télécharger Ashura-jo no hitomi 2005 French Français 25 FPS À L’OCCASION DES 110 ANS DE LA SHÔCHIKU Ashura (v.01) Contribution : Ulairi Production : Shôchiku Nippon TV – Eisei Gekijô Yomiuri Telecasting Corporation FM Tokyo – IMAGICA Démons Ibaragi, Katsuragi, Akuroô Kureha, Tsuchigumo, Masakado Taira Le monde des humains et celui des démons s’opposent Un … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Okuribito 2008 German

Download subtitles of Okuribito 2008 German Als ich ein Kind war… …fühlte sich der Winter nicht so kalt an. Vor beinahe zwei Monaten zog ich von Tokio nach Hause. Es war eine merkwürdige Zeit. IN TRAUER Da entlang. Verzeihung. Wir entbieten unser aufrichtiges Beileid. Wir sind für die Aufbahrung gekommen. Dürfen wir den Weihrauch entzünden? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off