Tagged With: Stana Katic

“Castle” Cops & Robbers 2011 Swedish

Download subtitles of “Castle” Cops & Robbers 2011 Swedish Detta är skandalöst, sir. Du är inget annat än en välklädd lånhaj. Jag försäkrar dig ms Rodgers, detta är en mycket konkurrenskraftig ränta med tanke på din finansiella historia. Om din son agerar borgensman… – Ja. – Nej, nej detta är mitt lån. För att betala … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

“Castle” Kill Shot 2011 Dutch

Download subtitles of “Castle” Kill Shot 2011 Dutch Heb je al een locatie uitgezocht? Ik zou het graag in de Botanische Tuinen houden, maar dat vindt Chris te duur. Het is je bruiloft. Die hoort een fortuin te kosten. Ik weet het. Je trouwt maar een keer. Oh, mijn God! – Help! Alsjeblieft! Help me! … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

“Castle” Heartbreak Hotel 2011 Dutch

Download subtitles of “Castle” Heartbreak Hotel 2011 Dutch Er is je verteld wat er zou gebeuren als je hier terugkwam. 16 uur eerder… De laatste keer dat ik je na 08:00 in je pyjama heb gezien was je vier geloof ik. We zijn vandaag vrij. Bijscholingsdag voor docenten. Ik had geen zin me aan te … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

“Castle” 47 Seconds 2012 Bulgarian

Download subtitles of “Castle” 47 Seconds 2012 Bulgarian Увери се, че ще заснемеш какво става зад мен, Марк. Още един кадър с теб и пеещия хор. Писна ми от този протест. Следващия път ще снимаме бразилските модели, обещавам. Обеща ми, да знаеш. Добре. Да започваме. Добре. Хей, Ринго! Разваляш ми звука. Защо не посвириш другаде? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” An Embarrassment of Bitches 2012 Croatian

Download subtitles of “Castle” An Embarrassment of Bitches 2012 Croatian Dame i gospodo, taj trenutak je skoro došao. Dok svijetski priznati trener Francisco Pilar zadnji put gleda finaliste, samo jedno pitanje preostaje. Tko će biti ovogodišnji prvak? U publici sam sa zvijezdom reality TV emisije, Kay Cappuccio i njenim menadžerom i dečkom, Reggiem Starrom. Kay, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Demons 2011 Russian

Download subtitles of “Castle” Demons 2011 Russian Ãîñòèíàÿ, 21:03. Ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå çàøêàëèâàåò. Åñòü êòî-íèáóäü? Ìýðñè… ß âèæó ýòî. Ìýðñè… Ïàïà, òû ìåíÿ èñïîëüçóåøü êàê ùèò îò ïëîòîÿäíûõ çîìáè? – Íåò. Íåò. ß õî÷ó, ÷òîáû òåáå áûëî õîðîøî âèäíî. Ñòîé, ñòîé, ñòîé. Êóäà òû èä¸øü? ß äóìàþ… ß äóìàþ áåçîïàñíåé äåðæàòüñÿ âìåñòå. Èçâèíè, ïàï. Òåáå ïðèä¸òñÿ … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Head Case 2011 Russian

Download subtitles of “Castle” Head Case 2011 Russian Ïî ïîâîäó ÷åãî òû â òàêîì âîñòîðãå? Ïîñëåäíèé âûïóñê “Ñêàéìîëëà”. Ìèëûé. Äà ëàäíî, äîðîãîé, êòî ñåé÷àñ âûïèñûâàåò “Ñêàéìîëë”? Íåäîñòàòî÷íî âñåãî ýòî õëàìà â ñàìîë¸òàõ? Õëàì? Ìàìà, ÷òîá òû çíàëà, ýòî êëàäåçü ñàìûõ êðóòûõ èçîáðåòåíèé â ìèðå. Ãäå åùå ìîæíî íàéòè ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñ îòêðûâàøêîé äëÿ áóòûëîê? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Heroes and Villains 2011 Russian

Download subtitles of “Castle” Heroes and Villains 2011 Russian Äà ëàäíî, äåòêà. Êóäà òû ïîøëà? Ýé, âå÷åðèíêà òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Ïîìîãèòå! Êòî-íèáóäü, ïîìîãèòå ìíå! Ýé, èäè ñþäà. Îòâàëè îò ìåíÿ, ñóêèí òû ñûí! ß ïîêàæó òåáå, êàê óáåãàòü îò ìåíÿ. Îñòàâü äåâóøêó â ïîêîå. Ëó÷øå ïðîâàëèâàé, ïîêà ÿ òåáå íå ïðèêîí÷èë. Ìàòóøêà, ïðèãîòîâüñÿ íàñëàäèòüñÿ ñàìûì ïðåêðàñíûì … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” After Hours 2012 Greek

Download subtitles of “Castle” After Hours 2012 Greek ΓΡιά σας. Είναι κανΡίς Ρδώ; ΓΡιά σας. Ήρθα όπως μου ζητήσατε. ΓΡιά σας. Για Ξ½Ξ± γιορτάσουμΡ το Ξ³Ξ΅Ξ³ΞΏΞ½ΟŒΟ‚ που επιτέλους συναντηθήκαμε Ξ³ΞΉΞ± δΡίπνο, Ρτοίμασα… Ξ­Ξ½Ξ± πολύ ιδιαίτΡρο Ξ΅Ο€ΞΉΞ΄ΟŒΟΟ€ΞΉΞΏ. Martha, φαίνΡται υπέροχο. Είναι κυριολΡκτικά Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± πΡθάνΡις. ΀ο ονομά΢ω “Ξ˜Ξ¬Ξ½Ξ±Ο„ΞΏΟ‚ Ξ±Ο€ΟŒ σοκολάτα”. Ξέροντας πόσο καλή είσαι στη μαγειρική, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

“Castle” Wrapped Up in Death 2010 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Castle” Wrapped Up in Death 2010 Portuguese-BR Português Há dois tipos de pessoas ocupadas a pensar em matar pessoas: psicopatas e autores de mistérios policiais. Eu pertenço ao género melhor pago. Quem sou eu? Sou Rick Castle. Castle. Sou uma beleza em estado bruto, não é? Todos os escritores precisam de inspiração … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Countdown 2011 Dutch

Download subtitles of “Castle” Countdown 2011 Dutch Marius, trae ron. Fanny se ha desmayado ¿Dónde está ese muchacho? Mi pobre niña Abra la puerta del dormitorio Honoré, deshazte de toda esta gente No es nada, Norine. No te hagas mala sangre Mira, ya está mejor ¿Qué pasó? Se desmayó cuando el Malaisie partió El barco … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Castle” Reality Star Struck 2013 English English

Download subtitles of “Castle” Reality Star Struck 2013 English English De er flotte, ikke? Guds tårer. Den er smuk. Det er de andre også. Jeg… Jeg må jo bare… tage den rigtige beslutning. Til syvende og sidst, er det ikke dit øje, som bestemmer det. Har Rebecca ringet? Ja. Hun henter dig på restauranten om … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Always 2012 Serbian

Download subtitles of “Castle” Always 2012 Serbian Die Leningrad Cowboys treffen Moses Fünf Jahre sind vergangen, seit die schlechteste Rock’n’ Roll-Band der Welt ihr Heimatdorf in Sibirien verließ, um in Amerika den Erfolg zu suchen. Sie landeten in Mexiko, und Vladimir, ihr despotischer Manager, verschwand in der Wüste. Die ersten Jahre in Mexiko waren bemerkenswert. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Castle” Recoil 2013 Italian

Download subtitles of “Castle” Recoil 2013 Italian {693}{873}OCR by ShooCat {898}{973}Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org {1946}{2026}Oh, my God. Oh, my God.|Oh, my… {2166}{2261}Frank, thank God.|Thank God. I’m dead. I’m dead. {2283}{2332}I’m dead. I’m dead. {2346}{2413}Frank, I’m sorry. I got lost.|This town is so confusing. {2418}{2506}There’s Connecticut,|Vermont, Massachusetts… {2559}{2666}Man, what a day. What a day.|My wife had … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Recoil 2013 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Castle” Recoil 2013 Portuguese-BR Português Jeg hader mandage. Bamse dæk mig – jeg går ind nu. Vågn op din sovende skønhed. Hold op med at drømme om mig, for jeg er lige her. Bare vågn op. Du har et job at passe. Du er ikke kun min ejer… …du er min primære … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Castle” Under the Influence 2013 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Castle” Under the Influence 2013 Portuguese-BR Português (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_-) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Présente (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Blues Harp (-_o) –ooO–(_)–Ooo– Blues Harp (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Blues Harp (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Traduction : Byk (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Correction : Djshadow (^_^) –ooO–(_)–Ooo– – Bon Film – Je te dois quelque chose pour le mois … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Albanian

Download subtitles of The Librarian: The Curse of the Judas Chalice 2008 Albanian [INFORMATION] [SOURCE]DVD Zone 2 PAL [PRG] [FILEPATH] [DELAY] [CD TRACK] [COMMENT] [END INFORMATION] [COLF]HFFFFFF,[STYLE]bd,[SIZE]18,[FONT]Arial 00:02:28.06,00:02:33.01 S.O.S Fantômes 00:02:41.58,00:02:47.93 Je vais tourner la prochaine carte.[br]Concentrez-vous bien. 00:02:48.10,00:02:50.69 Qu’est-ce que c’est? 00:02:56.06,00:02:59.69 – Un carré.[br]- Pas mal, mais c’est faux. 00:03:08.90,00:03:12.34 Réfléchissez. 00:03:12.50,00:03:18.53 – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Castle” Secret’s Safe with Me 2012 English English

Download subtitles of “Castle” Secret’s Safe with Me 2012 English English O HOMEM QUE SALVOU O MUNDO (GUERRA NAS ESTRELAS TURCO) “Com a ida ao espaço e o pouso na lua,” …a era especial se inicia.” “A era espacial é um período de progresso para o homem.” “Por milhares de anos eles viveram dessa maneira.” … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” Heartbreak Hotel 2011 Bosnian

Download subtitles of “Castle” Heartbreak Hotel 2011 Bosnian Rečeno ti je što će se dogoditi ako se ponovno vratiš ovamo. 16 sati ranije… Kad sam te zadnji put vidio u pidžami poslije 8 sati imala si 4 godine. Danas smo slobodni, nastavnici ne rade. Nisam imala volje da se presvlačim. To nema veze sa Ashleyjem, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Castle” After the Storm 2012 Dutch

Download subtitles of “Castle” After the Storm 2012 Dutch Eerder bij Castle… Wie heeft mijn moeder vermoord? – Je weet dat ik je geen naam kan geven. Je zou direct naar hem toegaan. Ik zou je net zo goed meteen kunnen neerschieten. Ze komen je vermoorden en dat laat ik niet gebeuren. Ik ga dit … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment