Tag Archives: Samuel West

“Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’” Surprising Beginnings 2005 English English

Download subtitles of “Auschwitz: The Nazis and the ‘Final Solution’” Surprising Beginnings 2005 English English This is the site of the largest mass murder in the history of the world Auschwitz. 1.1 million people died here. More than the total … Continue reading

Posted in Subtitles in english | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mr Selfridge 2013 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Mr Selfridge 2013 Portuguese-BR Português Todos, por favor, aproximem-se. A esposa do Sr. Grove, Harriet, morreu dormindo ontem à noite. Não se rouba da sua família do trabalho. Sinto muito, Sr. Selfridge. -Venha comigo a Paris. -Não. … Continue reading

Posted in Legendas para Filmes | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Albert Schweitzer 2009 German

Download subtitles of Albert Schweitzer 2009 German ÌÐÁÑÑÕ ËÕÍÔÏÍ ÌÅÑÏÓ ÐÑÙÔÏ ÌÅ ÐÏÉÁ ÌÅÓÁ Ï ÑÅÍÔÌÏÍÔ ÌÐÁÑÑÕ ÁÐÏÊÔÇÓÅ ÔÏ ÕÖÏÓ ÊÁÉ ÔÏÍ ÔÉÔËÏ ÔÏÕ ÌÐÁÑÑÕ ËÕÍÔÏÍ Êýñéïé, ïðëßóôå ôá ðéóôüëéá óáò. Ï ðáôÝñáò ôïõ ÌðÜññõ, óáí ôïõò ãéïõò êáèùóðñÝðåé ïéêïãåíåéþí… … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment