Tagged With: Russian

The Russians Are Coming the Russians Are Coming 1966 English English

Download subtitles of The Russians Are Coming the Russians Are Coming 1966 English English – (ln Russian) Comrade Lieutenant! – What’s up this time? There’s danger. See? (Sonar beeping) – Comrade Captain! What are you doing? – (Chuckling) Show me where we are. GLOUCESTER – Here. – What? What? – Comrade Captain! – Please keep … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 Comments

Berik 2010 English English

Download subtitles of Berik 2010 English English Do you want some chai? l want to finish shaving first. – l’m leaving now for work. – Okay. Please stay at home. Don’t go outside. Who’s there? Who’s there? Who’s there? Adil, hi. Why are you alone? – What happened? – l stole a player. – Adil, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , | 45 Comments

“Lost” Ab Aeterno 2010 English English

Download subtitles of “Lost” Ab Aeterno 2010 English English Previously on Lost: – Who is he? – His name is Richard Alpert. He’s a kind of… advisor. And he has had that job for a very, very long time. – Why do you want to die? – I devoted my life, longer than you can … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 45 Comments

The Invasion 2007 English English

Download subtitles of The Invasion 2007 English English Oh, I can’t. I can’t stay awake. Stay awake, stay awake. Adderall, gone. Ritalin, gone. Amitriptyline. What is it? Modifinil, CNS. Dopamine. A stimulant. Clonazepam. Clonazepam, good. That’s right. Yes. Good. Citric acid, yes. Oh, sugar, sugar. Fructose. Mountain Dew, Mountain Dew. Let us out! Please! Who … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

“The Vampire Diaries” Because the Night 2013 Russian

Download subtitles of “The Vampire Diaries” Because the Night 2013 Russian Ðàíåå â “Äíåâíèêàõ âàìïèðà” Îí ìåðòâ. Íåò, íåò, ÿ íå ìîãó, ÿ íå ìîãó, ÿ íå ìîãó. Âûêëþ÷è ÷óâñòâà Ñòåôàí: Ÿ ÷åëîâå÷íîñòü, Äåéìîí. Ýòî âñå ÷òî ó íå¸ îñòàëîñü. ×åëîâå÷íîñòü íè÷åãî íå çíà÷èò, êîãäà òåáå íå î êîì áîëüøå çàáîòèòüñÿ, Ñòåôàí. ß çíàþ êàê … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

“Justified” Harlan Roulette 2012 Russian

Download subtitles of “Justified” Harlan Roulette 2012 Russian Ðàíåå â «Ïðàâîñóäèè» … Åäèíñòâåííîå, ÷òî òåáÿ ñåé÷àñ ñïàñ¸ò — ýòî ïðàâäà. Ïðàâäà ïî ïîâîäó äåíåã òâîåé ìàìû. Òû ñëûøàë îá Ýëëñòèíå Ëàéìõàóñå? ß åäèíñòâåííûé, êîìó îí èõ îòäàñò. Ýòè äåíüãè óìðóò âìåñòå ñî ìíîé. Áîéä ïîðó÷èë âàì ñæå÷ü âñþ òðàâó. — Ìû íå áóäåì å¸ ñæèãàòü. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Diversant 2: Konets voyny 2007 Bulgarian

Download subtitles of Diversant 2: Konets voyny 2007 Bulgarian ДИВЕРСАНТ КРАЯТ НА ВОЙНАТА Наливай де! С фашистки подлоги не вдигам наздравица. И изобщо, поменавам момчетата си. За това не се вдига наздравица. Вашите войници ли? Бойни офицери. С тях и през огън и вода… Колко глупаво е всичко. Войната вече свърши… Защо си мислите, че … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Seinfeld” The Sponge 1995 Russian

Download subtitles of “Seinfeld” The Sponge 1995 Russian Люди могут быть такими показушными. У меня есть друг, который носит очки, хотя они ему совсем не нужны… …просто он думает, что в них выглядит умнее. Итак, почему? Почему мы думаем… …что из-за очков мы выглядим умнее. Это все из-за бесконечных часов чтения, учебы и исследований… …от … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 64 Comments

“How I Met Your Mother” The Over-Correction 2012 Russian

Download subtitles of “How I Met Your Mother” The Over-Correction 2012 Russian Ëèëè, ÿ òîëüêî ÷òî âèäåë íå÷òî óæàñíîå! Íå ñåé÷àñ, Ìàðøàëë. Òèøå, îí âàñ óñëûøèò. Êòî – îí? Îí èäåò! Òèõî! Äåòêè, âàì íàâåðíÿêà, èíòåðåñíî, ÷òî òàì ïðîèçîøëî. Ïðèÿòåëü, òû íå îäîëæèøü íàì ñâîé íàäóâíîé ìàòðàñ? Ìîÿ ìàìà ïðèåçæàåò íà ïàðó äíåé. Åù¸ ÷åãî! … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Lie to Me” Pilot 2009 Russian

Download subtitles of “Lie to Me” Pilot 2009 Russian ***** Âñòóïëåíèå ***** ß ïðîïðîñèë êëèåíòà õðàíèòü ìîë÷àíèå. Îí íè÷åãî íå ñêàæåò. Õîðîøî, õîðîøî. ß ñàì íå î÷åíü âåðþ ñëîâàì. Ñòàòèñòè÷åñêè ãîâîðÿ, ñðåäíèé ÷åëîâåê âðåò òðè ðàçà çà äåñÿòü ìèíóò ðàçãîâîðà. È ýòî îáû÷íûå ëþäè Ìû íå èçó÷àëè ëþäåé, êîòîðûå ïëàíèðóþò âçîðâàòü öåðêîâü äëÿ ÷¸ðíûõ.  … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Doctor Who” The Unicorn and the Wasp 2008 Russian

Download subtitles of “Doctor Who” The Unicorn and the Wasp 2008 Russian Òîëüêî âäîõíè ýòîò âîçäóõ! Òðàâà, ëèìîíàä è íåìíîãî ìÿòû, âñåãî ëèøü íàìåê íà ìÿòó. Äîëæíî áûòü, 1920-å. Òû ìîæåøü óçíàòü ãîä âñåãî ëèøü ïî çàïàõó? Î äà! Èëè, ìîæåò áûòü, âîò òà ïîäúåçæàþùàÿ ñòàðèííàÿ ìàøèíà âñå âûäàëà. Áàãàæ ïðîôåññîðà. Ðè÷àðä, äàâàé ïîæèâåå. – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Neighbors” Larry Bird Presents an Oscar-Winning Film by Larry Bird 2013 Russian

Download subtitles of “The Neighbors” Larry Bird Presents an Oscar-Winning Film by Larry Bird 2013 Russian Ну, как вам Оскар? Я в восторге. Столько шика. Столько блеска. Мне очень приятно, что кружево снова в моде. А это видео “В память” просто потрясающее. Было бы здорово встретиться с ними. – Может, скажем… – Неа. Не надо. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , | Leave a comment

“The Big Bang Theory” The Lizard-Spock Expansion 2008 Russian

Download subtitles of “The Big Bang Theory” The Lizard-Spock Expansion 2008 Russian Î, ñìîòðè, “Ñàòóðí 3″ ïîêàçûâàþò. ß íå õî÷ó ñìîòðåòü Ñàòóðí 3. “Äàëåêèé êîñìîñ 9″ ëó÷øå. ×åì “Äàëåêèé êîñìîñ 9″ ëó÷øå, ÷åì “Ñàòóðí 3″? Ïðîñòîå âû÷èòàíèå ïîêàæåò òåáå, ÷òî îí ëó÷øå íà 6. Êîìïðîìèññ. Ñìîòðèì Âàâèëîí 5.  êàêîì ñìûñëå êîìïðîìèññ? Íó, ïÿòü – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Valentino: The Last Emperor 2008 Russian

Download subtitles of Valentino: The Last Emperor 2008 Russian Ôåâðàëü 2007 ãîäà Ïàðèæ Âàëåíòèíî! Ìû îäåíåì å¸ â ìåõà? Âàëåíòèíî,.. Ýòî íå îáñóæäàåòñÿ. ×òî çíà÷èò äëÿ âàñ áûòü åäèíñòâåííûì äèçàéíåðîì ñ 45-ëåòíèì ñòàæåì? Ýòî ÷óäî. Âû ïîäóìûâàåòå î òîì, ÷òîáû óéòè íà ïîêîé? Êîãäà-íèáóäü ýòî äîëæíî ñëó÷èòüñÿ. À ìîæåò è íåò. Êàê âû îïèøåòå îäíèì … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

“Californication” Everybody’s a Fucking Critic 2013 Russian

Download subtitles of “Californication” Everybody’s a Fucking Critic 2013 Russian Ðàíåå â Áëóäëèâîé Êàëèôîðíèè… Ïîðà, Áåêêà, çàâÿçûâàòü ñ ðàçâëå÷åíèÿìè è âîçâðàùàòüñÿ ê ó÷¸áå. Íå áóäó ÿ ýòîãî äåëàòü. Ìàëûøêà, áûòü òâîðöîì — ýòî ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî åæåäíåâíî íàõîäèòüñÿ â èçìåí¸ííîì ñîñòîÿíèè ñîçíàíèÿ. Ïîýòîìó ÿ ïèøó. Ñêîëüêî ñòðàíèö óæå? Äîïèñûâàþ òðåòüþ ñîòíþ. Íåíàâèæó òåáÿ. ß … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , | 7 Comments

Superman II 1980 Arabic

Download subtitles of Superman II 1980 Arabic تمت الترجمة والمعالجة من قبل فريق تو موفيز ولمزيد من تحميل احدث الافلام عربية واجنبية زوروا موقعنا إنذار, إنذار, إنذار لقد تم إلقاء القبض عليكم أيها المجرمون الثلاثة بسبب فتنتكم للخيانة العظمى جنرال زود, شعورك الوحيد هو عصيان مجتمعنا و رغبتك الوحيدة هى الحكم أرسا, شعورك الوحيد الذى … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Topaz 1969 English English

Download subtitles of Topaz 1969 English English [ Horns Honking ] What shall we do now ? [ Man ] Well, ladies and gentlemen, it’s time that we stopped. Will you be kind enough to follow me ? What I’m going to show you… will be mainly the traditional things. Up here I can show … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Tarzan and the Great River 1967 Russian

Download subtitles of Tarzan and the Great River 1967 Russian “Òàðçàí è Âåëèêàÿ Ðåêà” Â ðîëè Òàðçàíà: Ìàéê Ãåíðè  ðîëÿõ: Äæåí Ìþððåé Ìàíóýëü Ïàäèëüÿ ìë., Äàéýíà Ìèëëýé, Ðýéôåð Äæîíñîí Êîìïîçèòîð è äèðèæ¸ð: Óèëüÿì Ëóç Îïåðàòîð: Èðâèíã Ëèïïìàí Àâòîð ñöåíàðèÿ: Áîá Áàðáàø Ïðîäþñåð: Ñàé Âåéíòðàóá Äèðåêòîð: Ðîáåðò Äýé Âîò çà ýòèì ÿ òåáÿ è âûçâàë, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , | Leave a comment

Stalingrad 1993 Turkish

Download subtitles of Stalingrad 1993 Turkish Otto … Þu saldýrýdan canlý kurtulursam … … o zaman karýma onu affettiðimi yazacaðým. Gerçekten. Ben karýma, savaþta öldü diye yazdýrdým. Ýnanýn bana, en iyisi buydu. Ama … tekrar eve dönebileceðiz, deðil mi? – Zamaný gelince? – Ne fark eder? Size güzel bir Noel hikayesi anlatacaðým. Tam bir yýl … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“24″ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 2006 Bosnian

Download subtitles of “24″ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 2006 Bosnian Zasto bi David Palmer zvao moju ženu zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti? Gospodja Logan ne smije biti uzrujana zbog tog telefonskog poziva. Ako ju je David Palmer zvao jucer, nas arhiv ce imati snimku razgovora. Nabavi mi ju. Ne moras se brinuti da postoji veza … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment