Tagged With: Ron Rubin

Sailor Moon 1995 English English

Download subtitles of Sailor Moon 1995 English English Gomen ne sunao ja nakute yume no naka nara ieru Shikou kairo wa short sunzen ima sugu aitai yo Nakitakunaru you na moonlight denwa mo dekinai midnight Datte junjou dou shiyou heart wa mangekyou Tsuki no hikari ni michibikare Nando mo meguriau Seiza no matataki kazoe uranau … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Care Bears: Big Wish Movie 2005 Bulgarian

Download subtitles of Care Bears: Big Wish Movie 2005 Bulgarian Merhaba evdekiler. Preston Blake, Blake Media Baюkanэ Everest zirvesinin 90 metre yakэnэndayэm. Ancak iзimden bir parзa bu aptal tatili sona erdirmek… …ve gerзek mьcadelenin olduрu iюime dцnmek iзin can atэyor! Yaюэnэzэ dikkate almanэz gerekmez mi? Sonuзta 82 yaюэndasэnэz. 82 yaюэnda mэyэm? Bu sayэlar benim iзin … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“X-Men” ‘Til Death Do Us Part: Part 1 1993 English English

Download subtitles of “X-Men” ‘Til Death Do Us Part: Part 1 1993 English English NARRATOR: Previously on X-MEN… You will remove Senator Kelly’s brain and replace it with a computer. What? You can’t do that! I’m a United States senator. (SCEAMS) Senator Kelly must be rescued. If we fail, there will be a civil war. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sailor Moon 1995 Russian

Download subtitles of Sailor Moon 1995 Russian Êðàñàâèöà-âîèí Ñåéëîð Ìóí ß íå ìîãó ïðîñòèòü òåõ, êòî èãðàåò ñ äðàãîöåííûì âðåìåíåì äåâóøåê! Äàæå êóêóøêà â ÷àñàõ ñîøëà ñ óìà! Èìåíåì ëóíû, Ñåéëîð Ìóí ïîêàðàåò âàñ! Ìåíÿ çîâóò Óñàãè Öóêèíî, ìíå 14 ëåò. ß ó÷óñü âî âòîðîì êëàññå ñðåäíåé ñòóïåíè. ß íåñêîëüêî íåóêëþæàÿ è ëþáëþ ïîïëàêàòü. Âîò, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off