Tag Archives: Robert Singer

“Supernatural” Death’s Door 2011 English English

Download subtitles of “Supernatural” Death’s Door 2011 English English Leviathans. [GRUNTS] Dick is coming. Like I always say, if you wanna win… …then you gotta be the shark. And a shark’s gotta eat. You’re bibbing me? Bobby, what is it? … Continue reading

Posted in Subtitles in english | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 145 Comments

“Supernatural” Survival of the Fittest 2012 Russian

Download subtitles of “Supernatural” Survival of the Fittest 2012 Russian Îãëÿíåìñÿ íàçàä. – Êòî îíè? – Ëåâèàôàíû! Íàì ñòîèò ïîäðóæèòüñÿ. Ëó÷øå ÿ èñêóïàþñü â äåðüìå, ÷åì ïîæìó ðóêó òàêîìó ìåðçêîìó øàêàëó. Áîááè! Êòî òû òàêîé? Ãîñïîäåíü îí ïðîðîê. – Ýòî … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Supernatural” Survival of the Fittest 2012 Serbian

Download subtitles of “Supernatural” Survival of the Fittest 2012 Serbian Koji vrag? -Levijatan! Budimo prijatelji, ti i ja. -Radije bih se valjao u smeću nego rukovao s nižerazrednom mutacijom poput tebe. Bobby! Koji si ti vrag? -On je Prorok Božji. … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment