Tagged With: Pier Paolo Pasolini

Il Decameron 1971 French Français

Télécharger Il Decameron 1971 French Français Au secours, je me fais tuer ! Qui est celui que tu as salué ? Andreuccio. Je l’ai connu tout petit. Je connaissais aussi son père. ll était de mon village, et puis riche… un monsieur, quoi ! ll habite du côté de Rome. Son fils Andreuccio est venu … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

I racconti di Canterbury 1972 English English

Download subtitles of I racconti di Canterbury 1972 English English THE CANTERBURY TALES The window that once glowed with light is now darkened. A sign that my beloved is unwell. Her sister comes to the window and tells me: “Your beloved is dead and buried”. She always complained that she slept alone. Now she sleeps … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

I racconti di Canterbury 1972 Dutch

Download subtitles of I racconti di Canterbury 1972 Dutch DE VERHALEN VAN CANTERBURY Het raam dat eens oplichtte… is nu donker. Een teken dat mijn geliefde… onwel is. Haar zuster verschijnt aan het venster… en zegt mij: “Je geliefde is dood… en begraven.” Ze klaagde altijd… dat ze alleen sliep. Nu slaapt ze… in de … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Edipo re 1967 English English

Download subtitles of Edipo re 1967 English English You’re here to take my place, send me back into the void, and rob me of all I have. Come along, ma’am. She’ll be the first thing you steal from me, she, the woman I love. You already steal her love! He’s asleep. Let’s go. Stop it. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il vangelo secondo Matteo 1964 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Il vangelo secondo Matteo 1964 Spanish en Español EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO PREMIADO EN LA XXV MUESTRA INTERNACIONAL DE… …ARTE CINEMATOGRÁFICO DE VENECIA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO PREMIO ORGANIZACIÓN CATÓLICA INTERNACIONAL DE CINE PREMIO CINEFORUM PREMIO CIUDAD DE IMOLA PREMIO UNIÓN INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA Y POR PRIMERA VEZ A UNA … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il vangelo secondo Matteo 1964 Czech

Download subtitles of Il vangelo secondo Matteo 1964 Czech EVANGELIUM SV. MATOUŠE Věnováno papeži Janu XXIII. Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a nazveš ho Ježíš a on vysvobodí svůj lid z hříchů. Hle, panna počne a porodí syna a … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il fiore delle mille e una notte 1974 Greek

Download subtitles of Il fiore delle mille e una notte 1974 Greek ”Η αλήθεια δε βρίσκεται σε ένα όνειρο, αλλά σε πολλά.” Ποιος θ’αγοράσει αυτή τη σκλάβα; Την Κυρία του Φεγγαριού; Θα δώσει τα καλύτερα μηνύματα που είχατε ποτέ. Μηνύματα για γλυκό ύπνο, μασάζ στα πόδια. ‘Οπως λέει και ο ποιητής… ”Αξίζει περισσότερο απ’τους σοφούς … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il vangelo secondo Matteo 1964 English English

Download subtitles of Il vangelo secondo Matteo 1964 English English THE GOSPEL ACCORDING TO ST MATTHEW To the dear, joyous, familiar memory of Pope John XXIII Joseph, fear not to take Mary as your wife… …for she has conceived by the power of the Holy Ghost. She will bear a son whom you will call … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Ro.Go.Pa.G. 1963 English English

Download subtitles of Ro.Go.Pa.G. 1963 English English Four stories by four writers who confine themselves to recounting the gay beginning of the end of the world. The modern man is very often oppressed by indescribable anguish, and facing the daily problems his unconscious mind suggests him a refuge which had once protected and nurtured him: … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Giovani mariti 1958 English English

Download subtitles of Giovani mariti 1958 English English – Hey, blondie, got a cigarette? – No. – Giulio? Come! – Leave him alone, can’t you see he’s innocent? – Bye! He still has to put some meat on his bones.. – He’s under age! – Hi! – Caroline Cherie! – Take him to his mother! … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La notte brava 1959 Russian

Download subtitles of La notte brava 1959 Russian Ðîçàííà Ñêüÿôôèíî Ýëüçà Ìàðòèíåëëè Ëîðàí Òåðçèåôô è Æàí-Êëîä Áðèàëè â ôèëüìå ÁÓÐÍÀß ÍÎ×Ü ïðè ó÷àñòèè Àííû-Ìàðèè Ôåððåðî Ôðàíêî Èíòåðëåíãè Òîìàñà Ìèëèàíà Ìèëåí Äåìîíæî â ðîëè Ëàóðû è Àíòîíåëëû Ëóàëüäè ñþæåò è ñöåíàðèé Ïüåðà Ïàîëî Ïàçîëèíè ïðè ó÷àñòèè Æàêà-Ëîðàíà Áîñòà êîìïîçèòîð Ïüåðî Ïè÷÷îíè îïåðàòîð Àðìàíäî Íàííóööè ðåæèññ¸ð Ìàóðî … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off