Tagged With: Peggy O’Neal

“Kokaku kidotai: Stand Alone Complex” SA: A Perfect Day for a Jungle Cruise – Jungle Cruise 2003 English English

Download subtitles of “Kokaku kidotai: Stand Alone Complex” SA: A Perfect Day for a Jungle Cruise – Jungle Cruise 2003 English English A 20. Század vége felé az Egyesült Államokban ellenséges mozgalmak kapnak lábra. Los Angeles-t ellepi a bünözés és az erkölcsi fertö. A polgárok védelmének biztosítására megalakítják az Egyesült Államok Rendörségét. Egy elnökjelölt megjövendöli, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Digimon: The Movie 2000 English English

Download subtitles of Digimon: The Movie 2000 English English   Metal Cannon! Fist of One Hundred Beasts So, you want to live? Even if I were to take your X-Antibody… …I still wouldn’t live any longer. You have good eyes… Live for me in this new world. Carry on, for our future. I’m sorry to … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Kokaku kidotai: Stand Alone Complex 2002 Russian

Download subtitles of Kokaku kidotai: Stand Alone Complex 2002 Russian ÄÓÕ ÂÎ ÏËÎÒÈ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ Ñïàñèáî çà ïîäàðåííîå ñåðäöå. Ãîòîâî! ÍÅÄÎÑÒÀÞÙÈÅ ÑÅÐÄÖÀ Ýòî òû. Òû ìåíÿ íàïóãàëà. Îáû÷íî òû íå çâîíèøü ìíå â ýòî âðåìÿ ñóòîê. Íó è ÷òî… Òû âîîáùå ïðî íàñ çàáûëà. Ëàäíî, ðàññêàçûâàé… Íó, êîå-÷òî ìåíÿ íåìíîãî áåñïîêîèò… Ýòîé äåâî÷êå â ïàëàòå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off