Tagged With: Pascal Greggory

La mome 2007 Turkish

Download subtitles of La mome 2007 Turkish KALDIRIM SERÇESÝ Artýk gülümseyiþler yok, Göz yaþlarý da yok… Dualar yok, Korkular da… New York, 16 Þubat 1959 Geriye bir þey kalmadý ki Neden devam edesin… Aþkýn artýk gitmiþse… Acele edin, on dakika önce yine fenalaþtý. Kasabalarýn, çiftliklerin çanlarýný çalýn… Çýðlýklar, çanlar onu kollarýma geri getirecek mi? Tüm … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bye Bye Blondie 2011 English English

Download subtitles of Bye Bye Blondie 2011 English English Gloria! Fuck off I do not waste my time on chat. -A nice place this. -You are joking right? Do you have a brush, Caro? Hi, Gloria! A beer? -No, a Jack Daniels. -Are you not tired of showing your ass? -How are you, girls? If … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

La mome 2007 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda La mome 2007 Portuguese-BR Português Piaf – Um Hino ao Amor Se acabaram os risos, se acabaram as lágrimas, se acabaram as orações… Nova York, 16 de Fevereiro de 1959 por que seguir quando seu amor partiu? Rápido, já se sentiu mal faz 10 minutos. … pelas cidades e fazendas. Os gritos … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

La mome 2007 English English

Download subtitles of La mome 2007 English English   anoXmous La Vie en Rose “New York, February 1 6, 1 959″ Hurry! She collapsed ten minutes ago. The ambulance is here. Saint Theresa, my sweet Jesus, don’t abandon me, give me strength, l want to go on living. Bring me back to life. “Paris, Belleville … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Les soeurs Bronte 1979 Czech

Download subtitles of Les soeurs Bronte 1979 Czech Všichni byli jako ovce. Muži, ženy, děti. Výrobci vlny. Od úsvitu do setmění pracovali jako zvířata. Když muži žijí takhle… a dostávají pevný plat, začnou pít, nebo hrát. Jak dlouho to vydrží, všichni ti, kteří žijí svůj život a cítí… Sestry Brontëovy vše viděly… a plnily stránky … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La mome 2007 Romanian

Download subtitles of La mome 2007 Romanian ** MICUȚA ** (VIAȚA ÎN ROZ) Nici zâmbete, nici lacrimi, Nici rugăciuni, nici temeri, New York, 16 februarie 1959 Nimic n-a mai rămas. De ce să continui Când iubitul tău… s-a dus… Repede ! Nu se simte bine de 10 minute ! Oare strigătele și clopotele îl vor … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le temps retrouve, d’apres l’oeuvre de Marcel Proust 1999 French Français

Télécharger Le temps retrouve, d’apres l’oeuvre de Marcel Proust 1999 French Français Thème musical du film Et puis, un jour… Tout est changé. Proust halète. Ce qui était… Détestable… Pour vous… Qu’on vous avait toujours défendu,.. ..on vous le permet. Par exemple… “Pourrais-je prendre du champagne ?” “Mais, parfaitement. “Si cela vous est agréable.” On … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Nid de guepes 2002 English English

Download subtitles of Nid de guepes 2002 English English has a 5-inch wingspan and is one of the world”s largest wasps. Feeding mainly off carrion, the species is also fond of the nectar of certain Amazonian flowers. Neithera predatorsince it only kills to house its offspring, nora genuine parasite, the pepsis is a member of … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Pauline a la plage 1983 Russian

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La mome 2007 Portuguese Português

Descarregar da legenda La mome 2007 Portuguese Português La Vie en Rose Acabaram-se os sorrisos, acabaram-se as lágrimas, acabaram-se as orações… Nova Iorque, 16 de Fevereiro de 1959 para quê continuar quando o teu amor se foi embora? Despachem-se! Ela já se sentiu mal há 10 minutos. …por cidades e quintas. Com os gritos e … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La mome 2007 Croatian

Download subtitles of La mome 2007 Croatian NEW YORK, 16. VELJAČA 1959. Brže! Kolabirala je prije deset minuta. Hitna pomoć stiže. Sveta Thereso, mili Isuse, ne napuštajte me!… …Dajte mi snage. Želim živjeti. Vratite me među žive. PARIZ, BELLEVILLE, 1918. Zašto plačeš? -Gubite se odavde, derišta! Tako sam sama i tužna, život je grub, Takav … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Rien de personnel 2009 Russian

Download subtitles of Rien de personnel 2009 Russian ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ Íîâåíüêèé Äîáðûé äåíü. Íåò, ïðîñòèòå. Äîáðûé âå÷åð. Î÷åíü ïðèÿòíî. Èçâèíèòå. Äîáðûé äåíü. Ñîâåðøåííî âåðíî. Î÷åíü ðàä. Àõ, äà. Äîáðûé äåíü. Ïðîñòèòå. Âû óìååòå çàâÿçûâàòü ãàëñòóê? Ñïàñèáî. Êðàñèâûé ãàëñòóê. À, Áðþíî. Êàê äåëà? Íàòàøà. Íàòàøà Ãîòüå. Äîáðûé âå÷åð. Çäåñü î÷åíü ìèëî. Ñî ñëåäóþùåé íåäåëè ìû ðàáîòàåì … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off