Tagged With: Naoyuki Tomomatsu

Kyuketsu Shojo tai Shojo Furanken 2009 Dutch

Download subtitles of Kyuketsu Shojo tai Shojo Furanken 2009 Dutch   In Japan is het de traditie voor meisjes om een jongen chocolade aan te bieden… …als blijk van haar LIEFDE. Het leven is als liften zonder doel. Anderen sturen en het is op goed geluk. Het gaat nooit zoals je wilt. Idioten! VALENTIJNSDAG Biecht … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Karei naru erogami-ke no ichizoku: Shinso reijo wa denki shitsuji no yume o miru ka 2011 Russian

Download subtitles of Karei naru erogami-ke no ichizoku: Shinso reijo wa denki shitsuji no yume o miru ka 2011 Russian Òû ìîæåøü áûòü ãóìàíîèäíûì ýëåêòðîííûì ñëóãîé, íî äëÿ ìåíÿ òû ïðîñòî ñëîìàííûé èäèîò â ìàñêå. Ìîæåò ÿ è ñëîìàí, íî ÿ îñòàíóñü ïðåäàííûì ñëóãîé. ß æèçíü ïîëîæó, ÷òîáû çàùèòèòü ìèññ Òàìàéî. Ñóêåêéî. Òû æå ðîáîò, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , | Comments Off