Tagged With: Micheline Presle

Jeunes filles en detresse 1939 Portuguese Português

Descarregar da legenda Jeunes filles en detresse 1939 Portuguese Português A LEI SAGRADA Após a separação, a quem foi concedida a guarda da filha? Uma decisão surpreendente: Sr. Tarrant. Como retribuiu ele essa confiança? O que que fez ele com sua amada filha? Pois, nesse mesmo dia, tratou de a matricular num colégio interno. Fui … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Les miserables 1995 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Les miserables 1995 Portuguese-BR Português * OS MISERÁVEIS * Perdão, meu Deus! Não quis fazer isso. Pequeno limpa-chaminés! Pequeno limpa-chaminés! Pequeno limpa-chaminés! Pequeno limpa-chaminés! Volta, pequeno limpa-chaminés! Por favor, me perdoa! Por favor, me perdoa! Pequeno limpa-chaminés! Senhoras e senhores, nosso século está prestes a terminar. Vamos nos despedir dos seus últimos … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Le roi de coeur 1966 English English

Download subtitles of Le roi de coeur 1966 English English KING OF HEARTS “OCTOBER 1918. THE WAR IS ALMOST OVER. “THE GERMANS RETREAT, THE ALLIES ADVANCE. A SMALL TOWN IN NORTHERN FRANCE AWAITS ITS LIBERATION.” ARE THE WIRES SET YET ? EVERYTHING’S FINE. HURRY UP ! CLOSE IT. HURRY UP. HURRY UP. ENTER. IT’S DONE, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Plein sud 2009 Serbian

Download subtitles of Plein sud 2009 Serbian Gledaj… Tamo… Vidiš? Ono tamo u obliku sočiva, to je tvoja beba. Glava je ovde… Ovde se jasno vide… noge. I ruke. U prvom mesecu embrion se svakog dana skoro udvostročava po veličini. Sve izgleda dobro. Još uvek je malo rano da budemo sigurni. A ako želim da … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le roi de coeur 1966 Russian

Download subtitles of Le roi de coeur 1966 Russian Ïüåð Áðàññåð ÆàíÊëîä Áðèàëè Æåíåâüåâ Áþæî Àäîëüôî ×åëè Ôðàíñóàçà Êðèñòîô Æþëüåí Ãèîìàð Ìèøëèí Ïðåëü Ìèøåëü Ñåððî è Àëàí Áýéòñ â ôèëüìå: ×ÅÐÂÎÂÛÉ ÊÎÐÎËÜ òàêæå â ðîëÿõ: Æàê Áàëþòåí Ïàóëî Êàïïîíè Ìàäëåí Êëåðâàíí Ìàðê Äþäèêóð è æèâîòíûå Æàíà Ðèøàðà Ðåæèññåð Ôèëèïï äå Áðîêà Àâòîð ñöåíàðèÿ è äèàëîãîâ … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le comte de Monte Cristo 1998 English English

Download subtitles of Le comte de Monte Cristo 1998 English English Sookie. Turn her for us. If you can use whatever power it is you have over Eric to fix what’s broken between us, you’ve got yourself a deal. I’m a gay vampire American and I love you, Jason Stackhouse. This dog don’t bark that … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il diavolo nel cervello 1972 Russian

Download subtitles of Il diavolo nel cervello 1972 Russian ÄÜßÂÎË Â ÃÎËÎÂÅ Ñàíäðà! Âïåð¸ä, âïåð¸ä! Ñàíäðà! ß äðóã ñåíüîðû Ãàðñå. È õîòåë áû óâèäåòüñÿ ñ íåé. Ýé! Ðàçâå Âû íå ñëûøèòå? Ïðîâîäèòå ìåíÿ ê ñåíüîðå Ãàðñå. Ÿ çäåñü íåò. Íî ÿ òîëüêî ÷òî âèäåë, ÷òî îíà ïðèåõàëà. Ïîñëóøàéòå, ÿ å¸ äðóã… Îñêàð Ìèííî. ß áûë … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off