Tagged With: Michel Audiard

Le corps de mon ennemi 1976 English English

Download subtitles of Le corps de mon ennemi 1976 English English fast train is arriving on platform 2. Please move back from the platform edge. CERITO FILMS presents Jean-Paul Belmondo in… BODY OF MY ENEMY based on the novel by Felicien Marceau Cournai… 10-minute stop. Screenplay by Henri Verneuil, Michel Audiard, Felicien Marceau Dialogue by … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques 1970 French Français

Télécharger Le cri du cormoran, le soir au-dessus des jonques 1970 French Français Waouh ! – Pas sur la tête ! Pas sur la tête ! Auteuil, en voiture ! En voiture, Auteuil, 5 francs ! Merci. En voiture, Auteuil ! Merci. En voiture ! 5 francs Auteuil ! *- Bienvenue à la réunion d’Auteuil. … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mort d’un pourri 1977 Romanian

Download subtitles of Mort d’un pourri 1977 Romanian Moartea unui corupt ADAPTAREA PT DVD ***ROBERT*** Xav… Mă iubești? Spune-mi că mă iubești. Dormi! De ce nu mi-ai spus mai înainte? Eu întotdeauna am să-ți spun. De ce nu putem trăi împreună? – Te sâcâi, nu? Spune-mi că mă iubești și că nu te sâcâi. E … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

L’animal 1977 German

Download subtitles of L’animal 1977 German Ein irrer Typ (1977) dTV – WDR – 20. November 2012 MÄNNERSTIMME: Kopf abwenden! Kamera aus! Mike, ich will deine Fresse nicht sehen! Du bist hier nicht der Star, sondern ein Double! Nochmal die ganze Scheiße! Windmaschine! Action! Beweg dich, Mike! Der ist zu dämlich! Ah, meine Stars sind … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

L’animal 1977 Russian

Download subtitles of L’animal 1977 Russian ÆÀÍ-ÏÎËÜ ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÐÝÊÓÝË ÓÝË× â ôèëüìå “× Ó Ä Î Â È Ù Å” àâòîðû ñöåíàðèÿ: Ìèøåëü ÎÄÜßÐ, Êëîä ÇÈÄÈ è Ìèøåëü ÔÀÁÐ ãëàâíûé îïåðàòîð: ÊËÎÄ ÐÅÍÓÀÐ êîìïîçèòîð: ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÑÌÀ ðåæèññ¸ð: ÊËÎÄ ÇÈÄÈ Ñòîï! Ìàéê, ìíå íå íóæíî òâî¸ ëèöî â êàäðå. È òâî¸ òîæå, Äæåéí. ß íå õî÷ó … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Un taxi pour Tobrouk 1960 English English

Download subtitles of Un taxi pour Tobrouk 1960 English English CHRISTMAS 1941 Midnight. In his castle of Stargard, Pomerania, Captain von Stegel of the 15th armoured division, is about to leave once again his mother, wife and son. It’s his third war Christmas. What is his destination? He doesn’t know it yet. At the same … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Melodie en sous-sol 1963 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Melodie en sous-sol 1963 Spanish en Español – ¡Hola, muchachos! – ¡Hola, Marcel! ¿De vuelta al trabajo? – ¿Cómo fue la pesca? – ¡No me hablen! ¡Siempre con viento! ¡Claro! ¡Hay viento en Bretaña! ¡Está siempre lloviendo, y con viento! Mis chicos quieren ir a Brehat. Les gusta tomar sol. Si te … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Les Barbouzes 1964 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Les Barbouzes 1964 Spanish en Español En la noche del 13 al 14 de septiembre de 1964, el mundo vivía en paz. ¿Pero quién, esa misma noche, dio el pistoletazo? ¿Quién volvió a romper el jarrón de Soissons? En una palabra: ¿Quién dio la primera patada en el culo? ¡Está como una … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Les Barbouzes 1964 Czech

Download subtitles of Les Barbouzes 1964 Czech Během noci z 13. na 14. září 1964 na světě byl klid. Ale někdo tu noc v daném okamžiku byl první osobou, která stiskla spoušť. Někdo jiný rozbil “vázu ze Soissons”. Nebo dokonce uštědřil někomu jako první kopanec do zadku. Co je to za blázna? Haló? Prosím, promiňte, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Un taxi pour Tobrouk 1960 Bulgarian

Download subtitles of Un taxi pour Tobrouk 1960 Bulgarian Коледа, 1941 г. Полунощ. В замъка си в Щаргард, Померания, капитан Фон Щегел от 15-а танкова дивизия е на път да напусне майка си, съпругата си и децата. Това е третата му военна Коледа. Къде е новото му назначение той все още не знае. Същата нощ, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Espion, leve-toi 1982 Greek

Download subtitles of Espion, leve-toi 1982 Greek Ζυρίχη. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 11:23 π.μ. Αυτός είναι. Τις κουκούλες. Ακίνητοι! Τίποτα δεν θα συμβεί. Εχθρέ του λαού! Ζυρίχη. Περιφέρεια εμπορίου. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12:51 μ.μ. Δεχθείτε την συγγνώμη μας για την καθυστέρηση κ.λπ… Εντάξει Τζορτζ, συνεχίζουμε. Κανένα νέο για τον Μπαλεστρά; Πήγα στο ξενοδοχείο του. Όλα έτοιμα. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Mort d’un pourri 1977 English English

Download subtitles of Mort d’un pourri 1977 English English Jean Dujardin and Laurent Lucas in the film Counter-Investigation Starring Agnes Blanchot Aurelien Recoing Jacques Frantz and Jean-Pierre Cassel Screenplay by Frank Mancuso loosely based on the novel by Lawrence Block “Like a Bone in the Throat” Composer Krishna Levy Executive Producer Eric Hubert Produced by … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Mortelle randonnee 1983 Russian

Download subtitles of Mortelle randonnee 1983 Russian ÌÈØÅËÜ ÑÅÐÐÎ ÈÇÀÁÅËÜ ÀÄÆÀÍÈ â ôèëüìå ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ðåæèññåð ÊËÎÄ ÌÈËËÅÐ ïî ðîìàíó ÌÀÐÊÀ Á¨ÌÀ “×àñòíûé äåòåêòèâ” ñöåíàðèé è àäàïòàöèÿ ÌÈØÅËÜ ÎÄÜßÐ, ÆÀÊ ÎÄÜßÐ äèàëîãè ÌÈØÅËÜ ÎÄÜßÐ Â ðîëÿõ: ÃÈ ÌÀÐØÀÍ ÑÒÅÔÀÍ ÎÄÐÀÍ ÌÀØÀ ÌÅÐÈËÜ ÆÅÍÅÂÜÅ ÏÀÆ ÑÀÌÈ ÔÐÅÉ Áðþññåëü, ïîñëåäíèå äíè ëåòà… Íåò-íåò, Ìàäëåí… Ìíå êàæåòñÿ, íà … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le cave se rebiffe 1961 French Français

Télécharger Le cave se rebiffe 1961 French Français On essaie de démarrer une voiture Je m’absente 1 heure ou 2, je vais présenter la voiture. Je serai en affaires jusqu’à 15h. Si vos affaires vous entraînent vers la banque… …n’oubliez pas le petit personnel. Je bosse à côté de la caisse! Klaxon Oh, Eric! Elle … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le professionnel 1981 Greek

Download subtitles of Le professionnel 1981 Greek Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Είναι προφανές ότι, όταν ο κατηγορούμενος Josselin Μπόμοντ έφτασε 14α Μαΐου Malagavy προορίζονται για να σκοτώσουν ο συνταγματάρχης Banjalu, πρόεδρος για τη ζωή Malagavy δημοκρατία. Είναι δύσκολο να πιστέψει ό, τι καθής προβάλλει, ότι ήταν προσωπική του πρωτοβουλία, Ο κ. Πρόεδρε! Αναγνωρίζετε ότι έχετε έρθει να … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le professionnel 1981 Russian

Download subtitles of Le professionnel 1981 Russian “Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë” Èòàê, ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî 14-ãî ìàÿ Îáâèíÿåìûé Æîñëåí Áîìîí ïðèáûë â íàøó ñòðàíó ñ íàìåðåíèåì ñîâåðøèòü ïîêóøåíèå íà ïîëêîâíèêà Íäæàëó. Ïðåçèäåíòà Ìàëàãàáèéñêîé Ðåñïóáëèêè. Ãîñïîäèí ñóäüÿ, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî Íî îáâèíÿåìûé óòâåðæäàåò, ÷òî äåéñòâîâàë ïî ñîáñòâåííîé … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Par un beau matin d’ete 1965 Russian

Download subtitles of Par un beau matin d’ete 1965 Russian Èòàëüÿíñêèé âåëîñèïåäèñò ïîáåäèë â òðàíñàëüïèéñêîé ãîíêå – åãî ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ñîñòàâèëà 43 êì/÷. Çàäîëæåííîñòü áèçíåñìåíà Æîçåôà Ëþêà, ïîäîçðåâàåìîãî â óìûøëåííîì áàíêðîòñòâå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó êàó÷óêà ïî ïðèáëèçèòåëüíûì îöåíêàì ñîñòàâëÿåò ïîëòîðà ìèëëèàðäà. Ëþêà çàÿâèë, ÷òî îí ñòàë æåðòâîé ìîøåííè÷åñòâà íà ôîíäîâîé áèðæå… è ÷òî îí íå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off