Tag Archives: Marina Malfatti

Il prato macchiato di rosso 1973 English English

Download subtitles of Il prato macchiato di rosso 1973 English English “The Bloodstained Lawn” Blood. What a nice car. Where are you taking me? Come on, get in. -Look, I’ll cost you 10,000. (Lira) Get in. Want to buy a … Continue reading

Posted in Subtitles in english | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Black Killer 1971 Hungarian

Download subtitles of Black Killer 1971 Hungarian FEKETE GYILKOS Úgy hallottam, küldenek ide egy vizsgálóbírót. Azt nézd, ott. Több könyve van, mint egy könyvtárnak. Vajon mindet kiolvasta? Talán õ a vizsgálóbíró. Talán. Ha az, akkor tudja, mi az ábra. Kéne … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il prato macchiato di rosso 1973 Russian

Download subtitles of Il prato macchiato di rosso 1973 Russian ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÀß ËÓÆÀÉÊÀ Êðîâü. Îòëè÷íàÿ òà÷êà! Ïðîêàòèøü ìåíÿ? – Äàâàé, çàëàçü. – Ñëóøàé, ÿ áóäó ñòîèòü òåáå 10.000 ëèð. Çàëàçü. – Íå õîòèòå êóïèòü ïîäàðîê? – Âû ìîæåòå ïîãàäàòü ìíå íà … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off