Tagged With: Marina Malfatti

Il prato macchiato di rosso 1973 English English

Download subtitles of Il prato macchiato di rosso 1973 English English “The Bloodstained Lawn” Blood. What a nice car. Where are you taking me? Come on, get in. -Look, I’ll cost you 10,000. (Lira) Get in. Want to buy a gift? -Can you read my palm for five Lira? Yes, of course. Can I get … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Black Killer 1971 Hungarian

Download subtitles of Black Killer 1971 Hungarian FEKETE GYILKOS Úgy hallottam, küldenek ide egy vizsgálóbírót. Azt nézd, ott. Több könyve van, mint egy könyvtárnak. Vajon mindet kiolvasta? Talán õ a vizsgálóbíró. Talán. Ha az, akkor tudja, mi az ábra. Kéne egy kis segítség. Mark, gyere ide. – Isten hozta Tombstone-ban. – Kérem, segítsen a könyvekkel. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il prato macchiato di rosso 1973 Russian

Download subtitles of Il prato macchiato di rosso 1973 Russian ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÀß ËÓÆÀÉÊÀ Êðîâü. Îòëè÷íàÿ òà÷êà! Ïðîêàòèøü ìåíÿ? – Äàâàé, çàëàçü. – Ñëóøàé, ÿ áóäó ñòîèòü òåáå 10.000 ëèð. Çàëàçü. – Íå õîòèòå êóïèòü ïîäàðîê? – Âû ìîæåòå ïîãàäàòü ìíå íà ëàäîíè çà 5 ëèð? Äà, êîíå÷íî! ß ìîãó ñåñòü? Êîíå÷íî. – Âàì ÷åì-òî ïîìî÷ü? – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La notte che Evelyn usci dalla tomba 1971 English English

Download subtitles of La notte che Evelyn usci dalla tomba 1971 English English THE NIGHT EVELYN CAME OUT OF THE GRAVE – Why did you stop? – Let’s smoke a cigarette… …I can’t smoke driving… – Alright, as you want… What’s wrong with you? Are you crazy? I’m sorry, I thought it was a wig… … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off