Tagged With: Leonardo Cimino

Dune 1984 Greek

Download subtitles of Dune 1984 Greek   Μια αρχή είναι μία πολύ ευαίσθητη χρονική στιγμή. Είμαστε στο έτος 10191. Ο Πάντισα κυβερνά το Σύμπαν. Αυτοκράτωρ Σαντάμ ο 4ος, ο πατέρας μου. Η πιο πολύτιμη ουσία στο Σύμπαν είναι το ’λας. Το ’λας επεκτείνει τη ζωή. Το ’λας προσδίδει συνείδηση. Το ’λας έχει ζωτική σημασία για … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Dune 1984 English English

Download subtitles of Dune 1984 English English   Dune The Alternative Edition Redux Custom REDUX is my third and final reworking of David Lynch’s 1984 film adaptation of Frank Herbert’s classic sci-fi novel. My original DUNE THE ALTERNATIVE EDITION fanedit was first released in 2008 (V.1) and again in 2009 (V.2). Since this fanedit’s initial … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Before the Devil Knows You’re Dead 2007 Serbian

Download subtitles of Before the Devil Knows You’re Dead 2007 Serbian   Ranije… -O čovječe, treniraš nešto ili trčiš iz zabave? Spremam se za triatlon u februaru, pa… -O, da, za FBI. Kako se zove? -Beth. -Sviđa mi se. Rossi, pucaj. Izlazi li Hotch s nekim? -Ne znam. Čitao sam da ne treba trenirati sedmicu … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Freshman 1990 English English

Download subtitles of The Freshman 1990 English English   Over there. Look. Dwight, don’t! Asshole! Are you nuts? You can’t see the cap? It’s not orange enough? Get out of these woods! – I can hunt here. I got a permit. – Lf he’s got a permit… Get out! Let’s go. That’s Dwight Armstrong, my … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Dune 1984 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Dune 1984 Portuguese-BR Português *** Resync By Masterart *** O início… é um período muito delicado. Saiba então, que este é o ano 1O.191. O universo conhecido é governado pelo Imperador Padishah Saddam IV, meu pai. mais preciosa no universo… é a especiaria chamada Tempero. O Tempero prolonga a vida. O Tempero … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Dune 1984 Dutch

Download subtitles of Dune 1984 Dutch Denk er aan, dat het het jaar 10.191 is. Het gekende universum wordt geregeerd door de Keizer van Padishah Shaddam de vierde, mijn vader. In deze tijd, het meest waardevolle bestanddeel in het universum… is het kruid, melange. Het kruid verlengt het leven. Het kruid vergroot het bewustzijn. Het … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Before the Devil Knows You’re Dead 2007 Russian

Download subtitles of Before the Devil Knows You’re Dead 2007 Russian Êýïèòàë Ôèëìñ Ôàíêè Áóääà Ãðóïï è Òîï Ôèëìñ Äèñòðèáüþøí ïðåäñòàâëÿþò – Íàäî æå! Íó è ÷òî ïðîèñõîäèò? ß äóìàë ýòî â ïðîøëîì! Õà-õà! Ìîæåò ïîðîøîê? Âðÿä ëè. Âåäü ïîðîøîê áûë è â Íüþ-Éîðêå, Òàê ÷òî íè÷åãî íîâîãî. Îòëè÷íî! Ñòîëüêî ëåò æåíàòû… êàê â ôèëüìå… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Moonstruck 1987 Chinese 中文

字幕 Moonstruck 1987 Chinese 中文 在拿波里 人们把爱情奉为皇帝 当男孩遇到女孩的时候 他们会这样说 当你把月亮 看成是批萨饼 那就是爱 当世界象喝醉酒般金光闪闪,那就是爱 铃儿响叮当,响叮当 你会接着唱:人生多美丽 心儿欢快的跳 象跳着欢快的塔朗泰拉舞 当望着星星 流着意大利面般的口水时 当你在街上轻盈起舞时 你已经陷入了情网 当你漫步在梦境中 却知道这不是梦的时候, 先生 你就会明白在拿波里 那就是爱 幸运的伙伴 他看起来好极了 那个艾尔・孔蒂真是个天才 我是个天才 你要真是个天才 怎么连这些收据都整理不好? 艾尔, 我凭什么要帮你计算收入税? 这里简直是一团糟 数字, 税收, 收据– 我把他们打扮的比在真实生活中更好看 我是个艺术天才 天才怎么会把黄油沾到领带上? 帮我一下. 天啊 知道么? 你的咖啡煮的不错 你是个笨蛋, 可你的咖啡煮的很不错 红玫瑰 真浪漫啊 送花的人可真会讨人欢心 送花的人花了不少钱… 买这些最后会被扔到垃圾箱里的东西 我很高兴其他人不象你这么想, 洛蕾塔 – … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off