Tagged With: John Barrowman

“Doctor Who” The Parting of the Ways 2005 Russian

Download subtitles of “Doctor Who” The Parting of the Ways 2005 Russian Âû – ñàìîå ñëàáîå çâåíî. Ýòî íå ïðîñòî èãðà. Çäåñü ïðîèñõîäèò ÷òî-òî åù¸. – Ó÷àñòíèêè ïðîíèêëè çà ïðåäåëû èãðû. – Èãðû ïðîäîëæàþòñÿ. Ýòî – Ñïóòíèê Ïÿòü. 10000 êàíàëîâ, âñ¸ òðàíñëèðóåòñÿ îòñþäà. Ìîè õîçÿåâà, îíè áîÿòñÿ Äîêòîðà. – Ñêàæè! Êòî îíè? – Òû ïîãèá! … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

“Doctor Who” Bad Wolf 2005 Russian

Download subtitles of “Doctor Who” Bad Wolf 2005 Russian ×åòâ¸ðòàÿ Âåëèêàÿ è Ïðîöâåòàþùàÿ ×åëîâå÷åñêàÿ èìïåðèÿ. Êàæäîå ïðîèñøåñòâèå â Èìïåðèè òðàíñëèðóåòñÿ îòñþäà. – Âîò ýòî âëàñòü. – Ñî Ñïóòíèêà Ïÿòü ïî âñåìó ìèðó òðàíñëèðóåòñÿ 600 êàíàëîâ. Ýòà òåõíîëîãèÿ íåïðàâèëüíà. – Ïðîáëåìû? – Äà. Ýòî íå ×åòâ¸ðòàÿ Âåëèêàÿ è Ïðîöâåòàþùàÿ ×åëîâå÷åñêàÿ Èìïåðèÿ. Ýòî ìåñòî, ãäå ëþäÿì ïîçâîëåíî … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Doctor Who” Boom Town 2005 Russian

Download subtitles of “Doctor Who” Boom Town 2005 Russian Îò Äàóíèíã-ñòðèò ïîêà íè÷åãî íå ñëûøíî, õîòÿ ëþäè ïðîäîëæàþò ïîäúåçæàòü. Ìû – Ñëèâèíû. Ïðåâðàòèì Çåìëþ â ðàñïëàâëåííûé øëàê, à çàòåì ïðîäàäèì åãî. Ïîêèíüòå ýòó ïëàíåòó, èíà÷å ÿ âàñ îñòàíîâëþ. Ìèð â òâîèõ ðóêàõ. ÏÎËÃÎÄÀ ÑÏÓÑÒß ß ïðîâåðèë äàííûå íåñêîëüêî ðàç ïîäðÿä. Ðåçóëüòàò âñ¸ òîò æå. Ïðîåêò … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Doctor Who” The Doctor Dances 2005 Russian

Download subtitles of “Doctor Who” The Doctor Dances 2005 Russian – Çà÷åì ìû åãî ïðåñëåäóåì? – Îí ëèëîâûé, à çíà÷èò îïàñíûé, åìó âñåãî ïîëìèíóòû ëåòåòü äî öåíòðà Ëîíäîíà. Ïðîøó ïðîùåíèÿ. ß ïðîñòî êîå-÷òî èùó. Îíî óïàëî ñ íåáà ïàðó äíåé íàçàä. Íýíñè, òà âåùü, ÷òî ÿ èùó. Òû çíàåøü, î ÷¸ì ÿ ãîâîðþ, äà? – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

“Torchwood” Everything Changes 2006 Slovenian

Download subtitles of “Torchwood” Everything Changes 2006 Slovenian S čakanjem je konec. Torchwood je tu. Zlat si. -Nimam jih dovolj, nisi naročila. Šele prišla sem, znajdi se. In kaj naj zdaj? Kdo je? -Ne vem, nek tip. Greš v Slimbo v petek? Na pijačo? Na pico. -Zakaj pa ne. Kaj pa se zdaj dogaja? Pomaknite … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

“Arrow” Burned 2013 Dutch

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Dutch WHO ARE YOU, ANNA KARINA? WITH EXCERPTS FROM A WOMAN IS A WOMAN, VIVRE SA VIE AND ANNA. I always wanted to leave my country and go somewhere else. I always wanted to come to France. So, one day when I was 17, I left. There I was … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Arrow” Betrayal 2013 Turkish

Download subtitles of “Arrow” Betrayal 2013 Turkish “ùø äèáòåú” !ìà úåëì ìòáåø- !âðãìó- ,àðé îùøú àú äàù äñåãéú .òåðã àú ìäáú àðåø !çæåø ìöììéí ,àù äàåôì ìà úåòéì ìê !ìäáú àåãåï !ìà úòáåø !ìà! ìà !âðãìó !äñúì÷å, ùåèéí !âðãìó !âðãìó ?îä ÷øä îø. ôøåãå .ëìåí .ø÷ çìåí “ùðé äöøéçéí” îåøãåø. äî÷åí äéçéã áàøõ äúéëåðä .ùàéððå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Arrow” Muse of Fire 2012 Bosnian

Download subtitles of “Arrow” Muse of Fire 2012 Bosnian Natočeno podle skutečných událostí V Číně jedí psy Kolik je hodin? Hanne… Hanne, nemůžeš používat talíř? Talíř! -Američan? -Dá se říct… -Můžu vám nějak posloužit? -Ano. Kolik je hodin? -Čtvrt na jedenáct. -To je devět hodin rozdíl… Já si snad nezvyknu. -Takže, vy jste teď dorazil? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Year’s End 2012 Slovenian

Download subtitles of “Arrow” Year’s End 2012 Slovenian Kapitánův deník, hvězdné datum 41249.3. Navštívili jsme dvě významnější planety v systému Beta Renner, abychom na palubu přibrali jejich delgáty. Od chvíle, kdy začali létat do vesmíru, zavládlo mezi oběmi formami života, Anticany a Selayi, nepřátelství. Obě strany ale zažádaly o vstup do naší Federace. Máme tyto … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 Polish

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Polish Nazywam się Oliver Queen. Przez pięć lat, żyłem osamotniony na wyspie z tylko jednym celem, żeby przetrwać. Oliver Queen żyje. Teraz wypełnię ostatnią wolę mojego ojca używając listy nazwisk, które mi zostawił znisze tych, którzy zatruwają moje miasto. Aby to zrobić, Muszę stać stać kimś innym. Muszę stać … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Arrow” Burned 2013 Estonian

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Estonian Minu nimi on Oliver Queen. Viie aasta eest randusin saarel, mõttes terendumas ainult üks eesmärk – ellu jääda. Oliver Queen on elus. Nüüd hakkan täide viima isa viimset soovi. Järgida tema jäetud nimekirja ja hukutada need, kes mu linna mürgitavad. Selle teostamiseks pidin saama kellekski teiseks. Pidin saama … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Torchwood” Everything Changes 2006 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Torchwood” Everything Changes 2006 Portuguese-BR Português Torchwood – Episódio 101 Oh, Obrigada. Está tudo arranjado. Acabamos de chegar, tá difícil. O que faremos agora? Quem é ele? Não sei, algum sujeito. Vamos sair na sexta. O que vai ter? Bebidas? Teremos pizza, acho. Pode ser, sim. O que está acontecendo lá? Para … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Damaged 2012 Arabic

Download subtitles of “Arrow” Damaged 2012 Arabic أُدعى (أوليفر كوين)، لخمسة أعوام عُزلت” “..بجزيرة، كان هدفي الوحيد بها هو “النجاة” – أوليفر كوين) حيّ) – ،الآن سأُحقق وصية أبي” “..باستخدام قائمة الأسماء التي تركها ليّ “سأُطيح بكل من سممّ مدينتي” “ولفعل هذا، لابد أن أكون شخصًا آخرًا” “لابد وأن أكون شيئًا آخرًا” (الشركة التي استثمرت … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 Arabic

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Arabic .(أدعى (أوليفر كوين لخمسة أعوامٍ عُزلتُ بجزيرة” “…و كان هدفي الوحيد بها .”النجاة” .أوليفر كوين) حيّ) – “…الآن سأحقّق وصيّة والدي على فراش الموت” – باستخدام قائمة الأسماء التي تركها لي” “.و أطيح بكلّ مَنْ سمّم مدينتي ،و لفعل ذلك .عليّ أنْ أكون شخصًا آخر .يجب أنْ أكون … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Year’s End 2012 Romanian

Download subtitles of “Arrow” Year’s End 2012 Romanian Numele meu este Oliver Queen. Timp de 5 ani am naufragiat pe o insulă având un singur scop: să supravietuiesc. Oliver Queen trăieste! Voi îndeplini ultima dorintă a tatălui meu folosind lista numelor pe care mi-a lăsat-o pentru a-i distruge pe cei care îmi otrăvesc orasul. Pentru … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Muse of Fire 2012 Arabic

Download subtitles of “Arrow” Muse of Fire 2012 Arabic أُدعى (أوليفر كوين)، لخمسة أعوام عُزلت” “..بجزيرة، كان هدفي الوحيد بها هو “النجاة” – أوليفر كوين) حيّ) – ،الآن سأُحقق وصية أبي” “..باستخدام قائمة الأسماء التي تركها ليّ “سأُطيح بكل من سممّ مدينتي” “ولفعل هذا، لابد أن أكون شخصًا آخرًا” “لابد وأن أكون شيئًا آخرًا” .لربما … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 Indonesian

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Indonesian Selama lima tahun,/font dengan satu tujuan -/font memenuhi keinginan ayahku yang sekarat -/font yang dia tinggalkan padaku/font yang meracuni kotaku…/font sesuatu yang lain./font Dan dia tidak akan disakiti?/font keterlibatanmu./font seseorang yang ada di daftar,/font mereka sudah menggagakan kota./font menghadap utara/font kehilangan seluruh blok!/font lantai atas./font Aku punya hot … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 Romanian

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 Romanian Numele meu este Oliver Queen. Timp de 5 ani am fost naufragiat pe o insulă, având un singur scop: să supraviețuiesc. Oliver Queen trăiește! Acum voi îndeplini ultima dorință a tatălui meu. Voi folosi lista numelor pe care mi-a lăsat-o pentru a-i distruge pe cei care îmi otrăvesc … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Arrow” Burned 2013 Portuguese-BR Português Meu nome é Oliver Queen. Por cinco anos, Eu estava preso em uma ilha com apenas um objetivo – sobreviver. Oliver Queen está vivo. Agora eu vou cumprir desejo de morte do meu pai – a utilização da lista de nomes que ele me deixou e derrubar … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Arrow” Burned 2013 English English

Download subtitles of “Arrow” Burned 2013 English English My name is Oliver queen. For five years, I was stranded on an island with only one goal– survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father’s dying wish– to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment