Tagged With: Jennifer Beals

Runaway Jury 2003 English English

Download subtitles of Runaway Jury 2003 English English Kids, by the spring of 2013, Lily and Marshall had life figured out; Lily was making a name as the art consultant for The Captain, Marshall was a superstar environmental lawyer and home life was a well-oiled machine. And then… something changed. Captain, you wanted to see … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 50 Comments

“The L Word” Lunar Cycle 2008 Arabic

Download subtitles of “The L Word” Lunar Cycle 2008 Arabic تبدو كأنها … انتظري سأعيده لك – لابد أنها … – مازلنا نعمل على ذلك هذا قطع صغير حسناَ لم أتوقع ” بيف ” تكذب وتخون وتتسلل خلف ظهري وتعاملني بسوء كل رجل قابلته من قبل توقعت أن النساء أفضل أعلم أنكم هنا تحكمون علي … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

“The Mob Doctor” Fluid Dynamics 2012 Romanian

Download subtitles of “The Mob Doctor” Fluid Dynamics 2012 Romanian Anterior în Doctorul Mafiei… Atâta timp cât ești în Chicago, ești a mea. Asta-i înțelegerea. Atunci când Grace era studentă și voi încă vă întâlneați, ea a crezut că o să o ceri. Nu mi-a spus niciodată nimic. Când ai plecat, ți-am scris, bine? Îmi … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

“The L Word” Lassoed 2007 Romanian

Download subtitles of “The L Word” Lassoed 2007 Romanian Din episoadele anterioare… Acesta este Max Sweeney. – Ma bucur sa te cunosc. – Ce dragut. Te invat eu sa fii rau. Tu ramai. Am nevoie sa mai faci ceva pentru mine. Te-a trimis sa ma concediezi? Profita de puterea pe care o are, e un … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The L Word” Lesson Number One 2007 Serbian

Download subtitles of “The L Word” Lesson Number One 2007 Serbian Videli smo… Sutra ćeš biti svugde. Naša si nova zvezda. Predivna si. – Stani pre nego dođeš do ali dela. Raskinuću sa Hejzel. Treba li reći Kit? – Da joj slomiš srce? Megan želi da tuži Miča. – Znam to. – Kako? Isto je … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Lie to Me” Sacrifice 2009 Dutch

Download subtitles of “Lie to Me” Sacrifice 2009 Dutch A VIDA E TUDO O MAIS Seria Tão fácil de amar Tão fácil de adorar Tudo isto Vale a pena desejar Tão maravilhoso como manter o fogo a arder Seríamos Tão grandiosos nesses jogos Tão cuidadosos juntos que É uma lástima Que não possas ver O … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Last Days of Disco 1998 Spanish en Español

Descarga subtítulos de The Last Days of Disco 1998 Spanish en Español Hello? Hi, honey. It’s me. I went to see the doctor today, ‘Cause ever since you’ve been gone, I had a pain deep down inside. He says there’s nothing really wrong with me. I’m just missin’ my man. So, honey, please… come on … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

The Last Days of Disco 1998 French Français

Télécharger The Last Days of Disco 1998 French Français LES DERNIERS JOURS DE LA DISCO AU DÉBUT DES ANNÉES 80 SEPTEMBRE On a plus de chances d’entrer si on arrive en taxi. Tu penses qu’on aura du mal à entrer ? Je croyais que tu étais déjà venue ici. Jamais par l’entrée principale. C’était privé. … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“The L Word” Lesbians Gone Wild 2008 Russian

Download subtitles of “The L Word” Lesbians Gone Wild 2008 Russian  ïðåäûäóùèõ ñåðèÿõ… ß ïðèøëà… èçâèíèòüñÿ… È åñëè ÿ ìîãó ÷òî-íèáóäü äëÿ âàñ ñäåëàòü… Äæåííè Øåêòåð òâîÿ ñîñåäêà, äà? Óãîâîðè å¸ èñïîëüçîâàòü íàø Áàð äëÿ ñú¸ìîê ñâîåãî ôèëüìà. Äà, åù¸ îäèí ìîìåíò: â ôèëüìå äîëæíî áûòü íàçâàíèå íàøåãî Áàðà. Íå êàêîå-íèáóäü êàôå “Ïëóòî” èëè … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The L Word” Lay Down the Law 2008 Russian

Download subtitles of “The L Word” Lay Down the Law 2008 Russian  ïðåäûäóùèõ ñåðèÿõ. Ýé, êòî-íèáóäü çíàåò, ãäå Òèíà? – Äóìàþ, Òèíà çäåñü âðåìåíè çðÿ íå òåðÿåò! – Ïîéä¸ì, ÿ âàñ ïîçíàêîìëþ? – Ýòî Ñýì Ìàêàðååâ. – è… ïðîñòèòå? – Ìîëëè Êðîëë. Ìàìà! Íå íàïîìèíàé ìíå, ïîæàëóéñòà, î ïîçîðå ìîåé ìàòåðè. Ìíå ñêó÷íî, íî … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The L Word” Liquid Heat 2008 Russian

Download subtitles of “The L Word” Liquid Heat 2008 Russian  ïðåäûäóùèõ ñåðèÿõ. ïðîòèâ êîòîðîé áûëî âîçáóæäåíî äåëî ïî ïðè÷èíå ãîìîñåêñóàëüíûõ ñâÿçåé. Ýòî íåïðàâèëüíî, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðîãî ÿ ëþáëþ, äîïðàøèâàåòñÿ êàê ïðåñòóïíèê. – ×åëîâåê, êîòîðîãî Âû ëþáèòå? – Ýëèñ Ïèåçàêè. Òû ïîáåäèëà? Òû âûãëÿäèøü ñ÷àñòëèâîé. Âèëüÿìñ, òû áóäåøü ñêó÷àòü ïî âñåìó ýòîìó. ×òî ìíå, áëèí, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Book of Eli 2010 Dutch

Download subtitles of The Book of Eli 2010 Dutch Fijn. Fijn, fijn, fijn. Heb je honger? Kom het halen. Doe niet moeilijk. Je zal het lekker vinden. Het is kattenvlees. Goed. Ik weet niet… Houd wat over voor het ontbijt. Lage batterijspanning Hallo! Alstublieft. Doe me geen pijn. Neem alles wat u wilt. Wilt u … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Mob Doctor” Fluid Dynamics 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “The Mob Doctor” Fluid Dynamics 2012 Portuguese-BR Português Anteriormente, em “The Mob Doctor”. Enquanto estiver em Chicago, você é minha. É o acordo. Quando a Grace estava na faculdade e vocês namoravam, -ela achou que se casariam. -Ela nunca me disse nada. Quando você foi embora, eu superei. Sinto muito! Não! -Você … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vampire’s Kiss 1988 English English

Download subtitles of Vampire’s Kiss 1988 English English I got up, took a shower, made myseIf coffee. I kept telling myseIf, ”I’ll wake her up after I do this or this little step….” No, that’s not true really. I knew I was going to delay waking her up for as long as possibIe. What was … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Chicago Code” The Gold Coin Kid 2011 French Français

Télécharger “The Chicago Code” The Gold Coin Kid 2011 French Français Commissaire. Détective. Tu es en avance. Non, en fait, je suis en retard. Voyez-vous, j’ai passé la moitié de la nuit à essayer de comprendre comment ma nièce et son partenaire ont lancé un appel pour des coups de feu et n’ont reçu absolument … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The L Word” Last Dance 2006 Russian

Download subtitles of “The L Word” Last Dance 2006 Russian Ðàíåå â ñåðèàëå. Äàíà? Ýòî ÿ. Ëàðà. ß çâîíþ ñêàçàòü, ÷òî ñêó÷àþ ïî òåáå. È ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòü î òîì, ÷òîáû ñíîâà æèòü âìåñòå. – Òàê êàê îíà? – Åé ëó÷øå, ÿ äóìàþ. – ß ñêàæó Äàíå, ÷òîáû îíà òåáå ïîçâîíèëà. – Áûëî áû çäîðîâî. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The L Word” Left Hand of the Goddess 2006 Russian

Download subtitles of “The L Word” Left Hand of the Goddess 2006 Russian Ðàíåå â ñåðèàëå. Ýòî Áåòò. Âòîðàÿ ìàìà Àíæåëèêè. Ñïàñèáî, ÷òî îòïóñêàåòå ñ íàìè Àíæåëèêó. – Òû õî÷åøü, ÷òîáû ÿ ñäåëàëà ôîòî? – Ñåìåéíîå ôîòî. Âû – ðîäèòåëü Àíæåëèêè. Ñóä Êàëèôîðíèè ïî÷òè íàâåðíÿêà óäîâëåòâîðèò âàøå ïðîøåíèå îá óäî÷åðåíèè… ß íå ýòîãî õî÷ó. ß … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Last Days of Disco 1998 English English

Download subtitles of The Last Days of Disco 1998 English English   Hello? Hi, honey. It’s me. I went to see the doctor today, ‘Cause ever since you’ve been gone, I had a pain deep down inside. He says there’s nothing really wrong with me. I’m just missin’ my man. So, honey, please… come on … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Four Rooms 1995 Romanian

Download subtitles of Four Rooms 1995 Romanian   Eram 50 de baieti de serviciu in hotelul asta. Eu sunt ultimul ramas. Cine ar fi crezut? Un smecher ca mine. Baiatul de serviciu, din tura de noapte. Ce naiba-i ala baiat de serviciu? Ce e? Stii de unde-i vine numele? Pe cat de simplu, pa atat … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Book of Eli 2010 English English

Download subtitles of The Book of Eli 2010 English English Nice. Nice, nice, nice, nice. You hungry? You know, you gotta come get it. Don’t play hard to get. You’ll like it. It’s cat. There you go. I don’t know what… Leave room for breakfast. Hello? Please. Don’t hurt me. Here, take anything you want. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off