Tagged With: Jake Sandvig

“Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 Bulgarian

Download subtitles of “Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 Bulgarian Кати, скъпа, татко е. О, не мога да повярвам… Заминаваш за колеж другата седмица. Толкова много спомени. Хайде, позволи ми да видя това сладко личице. Хайде. Сега си припомних раждането ти. Животът ми свърши. Бейби, знам че си мислела, че ти и … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

“Weeds” It’s Time, Part 1 2012 Bosnian

Download subtitles of “Weeds” It’s Time, Part 1 2012 Bosnian Nikdo doopravdy neví, jestli naše osobnost přechází v další bytí nebo sféru, ale … … pokud bychom mohli postavit nástroj tak citlivý, že by se nim dala řídit osobnost přežívající v dalším životě…. … pak by takový nástroj měl něco nahrávat. Thomas Edison. E. V. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 Spanish en Español Êàçâàì ñå Àø è ñúì ðîá. – Àààà! Äîêîëêîòî ìîãà äà ïðåöåíÿ, ãîäèíàòà å 1300 ñ. í.å., è ìå âëà÷àò êúì ñìúðòòà ìè. Íå âèíàãè å áèëî òàêà. Íÿêîãà èìàõ èñòèíñêè æèâîò. Ðàáîòà. Àø íà ÷åòâúðòà êàñà. Õìì, èíñòðóìåíòè, 12-òè … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“CSI: NY” The Real McCoy 2012 English English

Download subtitles of “CSI: NY” The Real McCoy 2012 English English Get him out of here! – What’ll it be, hon? – Dirty martini. Sorry, no Vodka tonight, but you look like you could be a sloe gin fizz kinda girl. I can be whatever you want me to be. How we doing? Amazing. Moving … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Weeds” It’s Time, Part 2 2012 Portuguese Português

Descarregar da legenda “Weeds” It’s Time, Part 2 2012 Portuguese Português Weeds S08E12-13 “The Final Season” “It’s Time” Acho que é muito importante lembrarmos que não é uma questão de segurança, mas sim de medo. Os nossos filhos não precisam de capacetes para jogar futebol. Não são capacetes, são protectores para a cabeça. E sabe … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sky High 2005 Greek

Download subtitles of Sky High 2005 Greek   Σ’ένα κόσμο γεμάτο σούπερ ήρωες υπάρχουν δυο που ξεχωρίζουν: Ο Διοικητής και η Τζέτστριμ. Η σούπερ δύναμή του τον κάνει άφθαρτο. Εκείνη έχει τη δύναμη να πετάει υπερηχητικά και την τέχνη να μάχεται χωρίς όπλα. Την ημέρα, είναι ο Στηβ και η Τζόσι Στρόνγκχολντ, από τους καλύτερους … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Weeds” It’s Time, Part 1 2012 Romanian

Download subtitles of “Weeds” It’s Time, Part 1 2012 Romanian Sync and corrections by n17t01 Deci, cred că e foarte important să ne aducem aminte că nu e vorba de siguranță. E vorba de frică. Copii noștri nu au nevoie să poarte căști ca să joace fotbal. Nu sunt căști. Sunt protecții pentru cap. Și … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Weeds” It’s Time, Part 2 2012 Italian

Download subtitles of “Weeds” It’s Time, Part 2 2012 Italian Weeds – Stagione 8 Episodi 12-13 – “It’s Time” filo28, Georgie, skoy Traduzione: MarcoCipolato, Eliza86, chizpurfle, Yossarian Revisione: feloreena Credo che sia molto importante ricordare che questa non e’ sicurezza, e’ paura. Ai nostri figli non servono dei caschi per giocare a calcio. Non sono … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 English English

Download subtitles of “Veronica Mars” Ain’t No Magic Mountain High Enough 2006 English English The competition’s getting brutal. Blake is beating the crap out of everyone with his acting. Blake is the best actor of the group. Nellie won last week’s homework assignment, but almost worried herself into the bottom three… I don’t ever want … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Easy A 2010 Polish

Download subtitles of Easy A 2010 Polish Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu. EASY A Tłumaczenie: Igloo666 Korekta: Gruby /Plotki o mojej rozwiązłości /zostały znacznie wyolbrzymione. /Od zawsze wtapiałam się w otoczenie, /niewidoczna dla facetów. /Gdyby Google Earth /było facetem, /nie odnalazłoby mnie nawet /gdybym przebrała się za wieżowiec. /Niezła nowość, co? /Wyobcowana … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Easy A 2010 English English

Download subtitles of Easy A 2010 English English The rumors of my promiscuity have been greatly exaggerated. I used to be anonymous, invisible to the opposite sex. If Google Earth were a guy… …he couldn’t find me if I was dressed up as a 10-story building. Pretty cutting-edge stuff, huh? A high school girl feeling … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Easy A 2010 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Easy A 2010 Portuguese-BR Português Harley Wilkes era seu pai e deixou a clínica para você. Por isso parou nossa festinha? Está de olho no George? Acha mesmo aquilo? Que sou esnobe e superficial? – Zoe sabe sobre nós. – Eu e Lavon tivemos um caso. Nem consigo dizer como estou arrependida. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Easy A 2010 Bulgarian

Download subtitles of Easy A 2010 Bulgarian Охай – жители 8202 височина 250 м. “Охай Норт” – елитна гимназия ЛЕСНА, А? Слуховете за моята поквара са силно преувеличени. Преди бях анонимна, невидима за другия пол. Ако “Гугъл Ърт” беше мъж, не би ме открил, дори да бях маскирана като 10-етажна сграда. Необичайно, а? Гимназистка, да … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Easy A – 2010 中文

字幕 Easy A – 2010 中文 那些说我放荡的谣言,简直太鬼扯了 我默默的存在,异性缘超差 如果谷歌地图是个男人 就算我化成一幢摩天大楼 他也找不到我 很搞笑是吧? 我只是个平凡的高中小女生 我是谁?很扯是吧?为什么我在这儿? 不过,别担心,这不是我要说的 尽管就是那样开始的 然而事情很快就变了,自从我… 开始对一些非常私密的事情撒谎 我,奥利弗 本德盖斯特 头脑还算健全,波波的吸引力有限 发誓会坦白所有事情,真正的所有… 所有…好吧,现在开始 想要我的秘事迅速传播 没有比放在网上更快的方法了 所以…第一部分 散布些老套的假消息 比如说我是如何失身给一个大学生的 这样说吧,任何事情都是有两面的 我要说的是我这一面:“对”的一面 “乔治”这个名字绝对不性感 乔治这个名字听起来 就像是在叫泰迪熊 而绝不是在高潮来时想叫的名字 那么,你是想说? 在植物群演化的末期 维持一种稳定 并使自身永久存在的状态 – 嗯,你怎样认为? 赞同,但我不会大声宣扬以免有人误解 我想你知道最近有很多风言风语吧 风言风语?你是指? 蕾安娜 奥利弗,还是多读读书吧 他们可不会在背后说坏话 还有,读心不毒心 别到时候惹火上身 自取其辱 其他的陈词滥调我就不说了 再见,格里菲兹先生 – 说话小心点 – 对不起啦 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off