Tagged With: J. Grant Albrecht

Tom and Jerry: The Fast and the Furry 2005 Farsi

Download subtitles of Tom and Jerry: The Fast and the Furry 2005 Farsi ترجمه از موسی آه! آااااااا! من شما رو برا یه ساعت ترک میکنم، و شما خونه‌مو نابود میکنین؟ و تو! تو هم بهتر از اون نیستی! هر دوتون اخراجین! آره، این همش میتونه مال شما باشه! این عمارت با همه جذابیت‌هاش! قرار … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dante’s Inferno: An Animated Epic 2010 English English

Download subtitles of Dante’s Inferno: An Animated Epic 2010 English English   At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost. I cannot well recount how I entered the wood, so long had it been since I abandoned the true way. How shall … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Cowboy Bebop: Tengoku no tobira 2001 Russian

Download subtitles of Cowboy Bebop: Tengoku no tobira 2001 Russian   Îí ïðîñòî… …áûë îäèíîê. Åìó íå ñ êåì áûëî èãðàòü. Æèë, ñëîâíî âî ñíå. Òàêîé îí áûë ÷åëîâåê. Ñïàéê! Ïðîñíèñü. Ïðîñíèñü! Èòàê… Ìèð ïîäîáåí êèïÿùåìó ñóïó. Âíóòðè ñìåñü ïðîäóêòîâ… …è âñå îíè íåîáõîäèìû.  êîíöå êîíöîâ ïîëó÷àåòñÿ ãîòîâîå áëþäî. Íî åñòü îäíà âåùü, êîòîðóþ … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Justice League” The Savage Time: Part III 2002 English English

Download subtitles of “Justice League” The Savage Time: Part III 2002 English English Previously on Justice League: Vandal Savage is the undisputed dictator of this unholy regime since World War ll. -But we won that war, didn’t we? They did. We only have 48 hours before it collapses. -Those troops are getting decimated. -You help … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“CSI: NY” Night, Mother 2004 Finnish

Download subtitles of “CSI: NY” Night, Mother 2004 Finnish Et pysty pysäyttämään minua. Paras hakea palloni ennen kuin suutun. Sitä ajattelinkin. Jos koskaan oli avoimia ja suljettuja juttuja… Rachel Camden. Naimisissa. Asui asunnossa 8A. – Entä hän? – Ophelia Dichiaria. Eronnut. Asuu asunnossa 7F. – Haastattele kaikkia naapureita. – Oliko heillä yhteistä historiaa? Eri kerrokset. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 English English

Download subtitles of “In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 English English [Metal door creaking] [Door slams] Pledges, tonight you take your first steps towards a proud and centuries-old legacy. You have passed the rigorous tests of worthiness to a Calling– a Brotherhood. But now these tests and games give way to declaration. Two Presidents, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 Italian

Download subtitles of “In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 Italian Candidati, stasera muoverete i primi passi, verso un’orgogliosa organizzazione centenaria. Avete superato le rigorose prove di merito per un solo motivo… la confraternita. Ma ora, le prove e i giochi cedono il passo alla proclamazione. Due presidenti, sette tra ex senatori e attualmente in … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “In Plain Sight” The Anti-Social Network 2012 Portuguese-BR Português Tradução: Béu, Haley, LuB e M.Bells Revisão: Rai S05E01-The Anti-Social Network onetrueforum.net Membros, esta noite vocês dão seus primeiros passos rumo a um magnífico e secular legado. Passaram nos testes rigorosos de mérito a um chamado, uma fraternidade. Mas, agora, estes testes e … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“In Plain Sight” A Womb with a View – 2011

Download subtitles of “In Plain Sight” A Womb with a View – 2011 ♪ ♪ Tavalodet Mobarak [Applause] What’s she saying? Tavalodet Mobarak means “Happy Birthday.” That’s “Happy Birthday” in Persian? Farsi, baby. “To-may-to,” “to-mah-to,” Ali. I don’t get a word of it. But I love the way the accent sounds. Happy Birthday, baby. You … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off