Tagged With: Isao Tamagawa

Shunpu den 1965 Russian

Download subtitles of Shunpu den 1965 Russian «Íèêêàöó» ïðåäñòàâëÿåò ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÈ Ïî ðàññêàçó Òàéäçèðî Òàìóðû Ïðîäþñåð Êàíýî Èâàè Àâòîð ñöåíàðèÿ Õàäçèìý Òàêàèâà Îïåðàòîð Êàäçóý Íàãàöóêà Õóäîæíèê ïî ñâåòó Ìàñàõèðî Òàêàìàöó Êîìïîçèòîð Íàîäçóìè ßìàìîòî Ðåäàêòîð Àêèðà Ñóäçóêè  ðîëÿõ: Òàìèî Êàâàòè Þìèêî Íàãàâà Èñàî Òàìàãàâà Ѹèòè Îäçàâà Òîñèî Ñóãèÿìà, Òîìèêî Èñèè Êîòîý Õàöóè, Êàäçóêî Èìàè Õèäýàêè … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Shunpu den 1965 English English

Download subtitles of Shunpu den 1965 English English THE NIKKATSU CORPORATION PRESENTS STORY OF A PROSTITUTE Original Story by TAIJIRO TAMURA Produced by KANEO IWAI Screenplay by HAJIME TAKAIWA Cinematography by KAZUE NAGATSUKA Lighting by MASAHIRO TAKAMATSU Music by NAOZUMI YAMAMOTO Edited by AKIRA SUZUKI Starring TAMIO KAWACHI YUMIKO NOGAWA ISAO TAMAGAWA SHOICHI OZAWA TOSHIO … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Koroshi no rakuin 1967 English English

Download subtitles of Koroshi no rakuin 1967 English English   A NIKKATSU PICTURE BRANDED TO KILL Produced by Kaneo Iwai Screenplay by Hachiro Guryu Photographed by K. Nagatsuka Lighting by S. Mio Recording: Y. Akino Art: S. Kawahara Music composed by N. Yamamoto Cast: Jo Shishido Koji Nanbara Isao Tamagawa Annu Mari Mariko Ogawa Hiroshi … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Nikutai no mon 1964 French Français

Télécharger Nikutai no mon 1964 French Français Une production NIKKATSU LA BARRIÈRE DE CHAIR Adapté du roman de TAMURA Taijiro Scénario : TANADA Goro Caméra : MINE Shigeyoshi Lumière : KONO Aizo Son : YONEZU Jiro Décors : KIMURA Takeo Musique : YAMAMOTO Naozumi Montage : SUZUKI Ko Avec : SHISHIDO Joe – WADA Koji … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Tokyo nagaremono 1966 French Français

Télécharger Tokyo nagaremono 1966 French Français 25 FPS (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_-) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Présente (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (-_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Le vagabond de Tokyo (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Contribution : Ulairi (o_o) –ooO–(_)–Ooo– Correction : Ulairi (^_^) –ooO–(_)–Ooo– – Bon Film – Une production NIKKATSU Vas-y … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Koroshi no rakuin 1967 Czech

Download subtitles of Koroshi no rakuin 1967 Czech URČEN K ZABITÍ Scénář Hachiro Guryu Kamera Kazue Nagatsuka Střih Mutsuo Tanji. Umělecká režie Sukezo Kawahara Hudba Naozumi Yamamoto Hrají: Jo Shishido. Koji Nanbara lsao Tamagawa. Annu Mari. Mariko Ogawa. Hiroshi Minami Režie: Seijun Suzuki Letiště Haneda Kdo je ta žena? Moje manželka. Potřebuji pomoc. Vyhodili mě. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off