Tag Archives: Hugh Grant

Two Weeks Notice 2002 Greek

Download subtitles of Two Weeks Notice 2002 Greek Kdysi dαvno v Krαlovstvν Na mνle daleko žil krαl a krαlovna a mμli krαsnou dceru. A v celι zemi byli všichni štastnν. Dokud jasnou oblohu nezakryl mrak kletby, kterύ se snesl nad … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Bridget Jones’s Diary 2001 Portuguese Português

Descarregar da legenda Bridget Jones’s Diary 2001 Portuguese Português ôèëì íà ÍÈÊ ÕÀÌ ÃÐÅà ÊÈÍÚÐ ÐÅÁÅÊÀ ÐÎÌÅÉÍ ÑÒÀÌÎÑ ÐÎÁÚÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ ÁÎÆÈ ÄÀÐ Ìîì÷åòà, ìèíàâà ñåäåì. Ìèíàâà ñåäåì, ìîì÷åòà. Êîé õâúðëè òîâà? Åòî òè ãî îáðàòíî! Íå! Ñ òàçè ñîäà … Continue reading

Posted in Legendas para Filmes | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Cloud Atlas 2012 Hebrew

Download subtitles of Cloud Atlas 2012 Hebrew Samedi 12 novembre 1955 – 22 h 03 – Doc ! – Quoi ? Du calme, Doc. C’est moi, Marty. Impossible, je t’ai renvoyי dans le futur. Je sais, vous m’avez renvoyי, mais … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment