Tagged With: Hak On Fung

Kung fu 2004 English English

Download subtitles of Kung fu 2004 English English »¹ÓÐË­£¿ ÕâôƯÁÁµÄÒ»¸öÅ®ÈË ¾ÍÒòΪÍùµØÉÏÍÂÁËÒ»¿Ú¿ÚË® ¾Í±»ÄãÃǸø×¥µ½Õâ¶ùÀ´ »¹ÓÐÍõ·¨Â𣿠»¹Óз¨ÂÉÂ𣿠ÄãÃǾֳ¤¶¼µÃ¸øÎÒÃÇöùÓã°ïÃæ×Ó Òª²»È»Ëû¾Íµ±²»ÁËÕâ¸ö¾Ö³¤ ÄãËûÂèµÄ²»ÈÏʶÎÒ£¿ ¶Ô²»Æð£¬ÎÒÕæµÄ²»ÖªµÀËýÊÇÄãµÄÌ«Ì« Ä㻹¸Ò¶ã£¡ ¿´Ê²Ã´¿´£¿ û¼û¹ýÕâô˧µÄÀÏ´ó£¿ ÎÒ×öʲôÉúÒⶼ²»»á×öµçÓ° ÐÇÆÚÌìµçÓ°ÔºÒ»¸öÈ˶¼Ã»ÓÐ ³µ×ÓÄØ£¿ »ØÈ¥£¡ ½ÐÈË£¡ ²»Ó÷¢ÁË£¬Ï°ÍÀÏ Äã´ò¾¯²ìµÄʱºò ÄãµÄСµÜÒѾ­È«¶¼±»ÎҸ㶨ÁË ¸«Í·°ï£¬ÎÒ¸úÄãÆ´ÁË Âý×Å£¡Âý×Å£¡ Ä㻹¼ÇµÃÂð£¿ÎÒ»¹ÇëÄã³Ô¹ý·¹ÄØ ´ó¸ç£¬Äã·Å¹ýÎÒ°É ±ðɵÁË£¬´óÉ© ÎÒ²»É±Å®ÈË£¬Äã×ß°É Ð»Ð»´ó¸ç ¾¯²ì³öÀ´Ï´µØÁË 1£¬2£¬3 ¿àÁ¦Ç¿£¬Ðв»Ðа¡£¿ °¢¹í£¬ËãÕÊ ¶àÉÙÇ®£¿ Ë͵ģ¬Ë͵ģ¡ Äã¿ÉÕ涮Ê°¡ СÒâ˼£¬Ð¡Òâ˼ ÎÒ»ØÈ¥ÁË£¬¸úÀÏÆÅÉÌÁ¿Ò»Ï ¼õÄãµÄ×â½ð Thank you! °ü×⹫£¬Ôç °ü×⹫£¡Ôç СÖ죬ÓÖ³¤¸ßÁË À´¹ýÀ´£¬ÊåÊå¸øÄã¼ì²éÉíÌå °ü×⹫£¬ÕâôÇÉ°¡ ÇÉʲôÇÉ°¡ ±ðÕâÑù¡­£¡ … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Jin yi wei 2010 Romanian

Download subtitles of Jin yi wei 2010 Romanian La începutul dinastiei Ming, mergând chiar la extrem… pentru a întări dinastia Ming, împăratul a înființat cu mare atenție o rețea de protecție. Orfani de pe stradă erau antrenați într-un regim foarte strict. Prin lege, aceste gărzi secrete ocolesc procedurile judiciare obișnuite. În afara instanțelor, acestea au … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Kung fu 2004 Slovenian

Download subtitles of Kung fu 2004 Slovenian INŠPEKTOR CHAN SUPER BOJEVNIKI PROTI ZLOČINU Še kdo? Tako lepa ženska… …in vi jo aretirate… …zaradi pljuvanja? Kje je tu pravica? Kje je tu zakon? Komisar je tvoj šef samo zato… …ker je pristopil k Krokodilji tolpi. Ti pa me, jebenti, ne poznaš? Se opravičujem, nisem vedel, da … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Jin yi wei – 2010 中文

字幕 Jin yi wei – 2010 中文 明室開國 百廢待興 為了鞏固大明江山 他專挑孤兒授與密探最殘酷的訓練 在法理之內 執行國法 在法理之外 排除異己 這個組織被稱為【錦衣衛】 ¨ä¤¤ªZ¥³Ì°ªªÌ 即冊封為錦衣衛指揮使 官號青龍 而歷任青龍 都會被授以大內最厲害武器 稱【大明十四勢】 寶盒內藏十四柄精鋼寶刀 其中八柄名為 天、地、將、法、智、信、仁、勇 另外六柄 即專用以處決 二殺 干政弄權 三殺 貪贓枉法 四殺 通敵叛國 五殺 同袍相殘 在執行任務失敗時用以自裁 這班孤兒 在英明之主下 他們能保家衛國 但當皇帝昏庸 卻變得令人聞風喪膽 錦衣衛牽涉的多是軍機大事 所以往往因外泄陰謀而遭殲滅 這正是錦衣衛之哀歌 錦衣衛 14 Blades 塞北 慶親王府城 慶親王乃當今皇上叔父 先帝在位時 曾發動兵變 失敗後被施以刖刑 終生放逐塞外 不得再踏京城故土 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off