Tagged With: Ger Duany

I Heart Huckabees 2004 Turkish

Download subtitles of I Heart Huckabees 2004 Turkish Aþaðýlýk herif. Aþaðýlýk pislik. Ben ne yapýyorum? Ben ne yapýyorum? Ne yaptýðýmý bilmiyorum. Yapabileceðimin en iyisini. Kendime sorabileceðim þeyin bu olduðunu biliyorum. Fakat bu yeterli mi? Yaptýðým iþin iyi bir tarafý var mý? Ýlgilenen biri var mý? Denemek ve bir þeyleri deðiþtirmeye çalýþmak, umutsuzluk mu? Afrikalý çocuk … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off