Tagged With: Estelle Parsons

Bonnie and Clyde 1967 Russian

Download subtitles of Bonnie and Clyde 1967 Russian   ÓÎÐÍÅÐ ÁÐÀÇÅÐÑ ïðåäñòàâëÿåò  ðîëÿõ: Óîððåí ÁÈÒÈ Ôýé ÄÀÍÀÓÝÉ Ìàéêë Äæåé. Ïîëëàðä Äæèí Õýêìýí Ýñòåëü Ïàðñîíñ Ïðîèçâîäñòâî ÒÀÒÈÐÀ – ÕÈËËÅÐ Îïåðàòîð: Áàðíåòò Ãàôôè Õóäîæíèê: Äèí Òàâóëÿðèñ Êîìïîçèòîð: ×àðëüç Ñòðàóç Ñöåíàðèé: Äýâèä Íüþìàí Ðîáåðò Áåíòîí Ïðîäþñåð: Óîððåí Áèòòè Ðåæèññåð: Àðòóð Ïåíí ÁÎÍÍÈ ÏÀÐÊÅÐ. Ðîäèëàñü â Ðîâåíå, øòàò … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Bonnie and Clyde 1967 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Bonnie and Clyde 1967 Portuguese-BR Português BONNIE E CLYDE BONNIE PARKER, nasceu em Rowena, Texas, em 1910, tendo-se mudado depois para West Dallas. Em 1931, trabalhou num café, antes de iniciar a sua carreira no crime. CLYDE BARROW, nasceu numa família de rendeiros. Em rapaz, começou por praticar pequenos roubos. Cumpriu dois … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

I Never Sang for My Father 1970 English English

Download subtitles of I Never Sang for My Father 1970 English English Death ends a life… …but it does not end a relationship… …which struggles on in the surviv or’s mind… …toward some resolution… …which it may never find. Northeast Airlines announces the arrival of flight number four. Yellow Bird service from Miami and Fort … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off