Tagged With: Declan Mannlen

The Guard 2011 Hebrew

Download subtitles of The Guard 2011 Hebrew מתחזים מזדיינים כן מתחזים מזדיינים ,זה כמעט נגמר עכשיו זה כמעט נגמר בשבילכם, מתחזים מזדיינים כן ,זה כמעט נגמר עכשיו זה כמעט נגמר אתם חושב שהדרך בה אתם חיים היא בסדר אתם חושבים שהתחזות תציל את היום אתם חושבים שאנחנו לא רואים שאתם בורחים כדאי שתתקשרו לחבר’ה …שלכם … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Guard 2011 English English

Download subtitles of The Guard 2011 English English Previously on AMC’s The Walking Dead… That gate is open! Lori! People here have homes. The sense of purpose, we’re a community. Michonne, it is just a day or two. I thought we had an agreement. I’m sorry… She’ll turn. She’s my mom. Where is she? No, … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Guard 2011 Romanian

Download subtitles of The Guard 2011 Romanian Traducere: Yoshi Nu cred că mămica ta a fi prea fericită acum. Ce mișto zi afurisită! – Cine dracu’ ești? – Sergent Aidan McBride. – Nu te cunosc. – Numai ce m-au transferat din Dublin. – A, un orășan! Iar eu, mi ți-s un simplu sătean! – Singur? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Guard 2011 Portuguese Português

Descarregar da legenda The Guard 2011 Portuguese Português Não me parece que a tua mãezinha ficasse feliz com esta cena. Que lindo dia com’ó caraças. O GUARDA – Quem raio és tu? – Aidan McBride, Sargento. – Não te conheço. – Acabei de ser transferido de Dublin. Menino da cidade, não é? E eu sou … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Guard 2011 Russian

Download subtitles of The Guard 2011 Russian Çíàåøü, ìíå ýòî íàïîìíèëî îá Îíåé Óðêà ýòî ðåæèññåð îí ðàññóæäàë î ñòàðîñòè ïîñëå âûõîäà ñâîåãî ïîñëåäíåãî ôèëüìà è ÿ áîëüøå íå áóäó ñíèìàòü òåì áîëåå ÷òî ÿ óæå âñå ñäåëàë Ó ìåíÿ áîëüøå íåò íåîáõîäèìîñòè ñíèìàòü ôèëüìû íàêîíåö-òî ÿ ñìîãó íàñëàæäàòüñÿ áåçìÿòåæíîñòüþ ñïîêîéíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ öåëûìè íåäåëÿìè ñâîáîäíûìè … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off