Tagged With: David Saracino

Sur mes levres 2001 Portuguese Português

Descarregar da legenda Sur mes levres 2001 Portuguese Português Legendas MIKE STONE SEDIM. Posso ajudar-te? Aguenta, vou ver. É Andreux do Stelmex Perdão? Quase não pude ouvir-te poderias dizê-lo de novo? Um momento SEDIM. Posso ajudar-te? Está a receber uma chamada Posso pedir-lhe para lhe ligar de volta? Vou passar-lhe. Miserável! Sim, senhor. Estarei aí. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sur mes levres 2001 Russian

Download subtitles of Sur mes levres 2001 Russian Ïåðåâåäåíî íà ñàéòå ×òî òàêîå ðåàëüíîñòü? Õèïïàðü. Âèäèìàÿ ÷àñòü Âñåëåííîé? ß ïîëàãàþ, ÷òî ýòîò îòâåò ïðîø¸ë áû íà ôàêóëüòåòå ôèçèêè, íî çäåñü – ôàêóëüòåò íåéðîáèîëîãèè. Ó êîãî õâàòèò óìà îòâåòèòü íà âîïðîñ, íàïðÿìóþ ñâÿçàííûé ñ ìîçãîì? Èðîíè÷íàÿ ôóòáîëêà. Ðåàëüíîñòü – ýòî òî, ÷òî ìû âèäèì è ñëûøèì, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Le comte de Monte Cristo 1998 English English

Download subtitles of Le comte de Monte Cristo 1998 English English Sookie. Turn her for us. If you can use whatever power it is you have over Eric to fix what’s broken between us, you’ve got yourself a deal. I’m a gay vampire American and I love you, Jason Stackhouse. This dog don’t bark that … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sur mes levres 2001 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Sur mes levres 2001 Portuguese-BR Português Previamente en Grimm… ¿Puedo comprarte la cena? Seguro, suena genial. Entonces, ¿cómo van las cosas con nuestro detective? No está interesado en mí. Sabes como volverte irresistible. Bueno, cuanto antes mejor. Sangre del engañado. Estaba cocinando un poco. Ahora, no vayas a regalar esas. Las hice … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sur mes levres 2001 Bulgarian

Download subtitles of Sur mes levres 2001 Bulgarian В предишните епизоди… Може ли да те почерпя вечеря? – Да. Как вървят нещата с Ханк? – Не е заинтересован от мен. Знаеш как да изглеждаш неустоима. – Така е. Колкото по-скоро, толкова по-добре. – Време е за кръвта от измамения. Готвех. И не черпи с тях. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sur mes levres 2001 Greek

Download subtitles of Sur mes levres 2001 Greek Στα προηγούμενα επεισόδια… – Μπορώ να σε κεράσω σε δείπνο; – Φυσικά. Ακούγεται ωραία. – Πώς πάνε τα πράγματα με τον ντετέκτιβ; – Δεν τον ελκύω. Ξέρεις πώς να σε κάνεις ακαταμάχητη. – Ξέρω. – Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. «Βάζετε το αίμα αυτού που θα εξαπατηθεί». … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sur mes levres 2001 Hungarian

Download subtitles of Sur mes levres 2001 Hungarian Az elõzõ részek tartalmából… Meghívhatom egy vacsorára? Remekül hangzik! És hogy mennek a dolgok a mi kis nyomozónkkal? Nem keltettem fel a figyelmét. Tudod te, hogy tedd magad ellenállhatatlanná. Tudom. Minél elõbb megoldod, annál jobb. A megcsaltak vére. Sütögettem egy kicsit. Aztán ne adjon belõle senkinek. Csakis … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Supergranny.com 2007 Russian

Download subtitles of Supergranny.com 2007 Russian Åùå ñèëüíåå! Åùå âûøå! ß òåáÿ ïîéìàþ. Âîò òàê! Ðàç, äâà… ÑÓÏÅÐÁÀÁÓËß.ÑÎÌ Ïîåçæàé ê ñâîåé ñó÷êå! Âèäèøü – âñå íå âëåçåò! È íå âîçâðàùàéñÿ. Îñòåîïàò ×òî äåëàåøü? Ïåðåíåñè åå â äðóãîå ìåñòî! ß çàíèìàòüñÿ íå ìîãó. – Îïÿòü ÿ! – Âìåñòå ïåðåâåðíåì. Ðàç, äâà, òðè! Ìàðèîí, ÿ çàáûëà ñêàçàòü, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sur mes levres 2001 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Sur mes levres 2001 Spanish en Español Tal vez Ruby encontró otro mapache. Bueno sólo espero que no sea una mofeta, porque no tenemos zumo de tomate. No es el zumo de tomate lo que me preocupa. Sino quién la va a coger y ponerla en la bañera. Bueno, te puedo decir … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off