Tagged With: David Newman

What’s Up, Doc? 1972 Greek

Download subtitles of What’s Up, Doc? 1972 Greek ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια καρό υφασμάτινη βαλίτσα… Aποβίβαση πτήσης 4 από Νέα Υ όρκη, Έξοδος 7. ΑΚΡΩΣ ΑΠOΡΡΗΤO ’φιξη πτήσης 7 4 1 από Ολλανδία, Έξοδος 8. Ταξί! Ακολούθησε το αμάξι που έφυγε! Χάουαρντ Μπάνιστερ! ‘Oταν σου ζητώ να με … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Superman III 1983 Portuguese Português

Descarregar da legenda Superman III 1983 Portuguese Português Próximo. Nome? Gus Gorman. AGUARDE Sim, August Gorman. Procurou trabalho esta semana? – Sim. – De que tipo? – Técnico de cozinha. – Lavador de pratos? Teve sorte? – Não, mas… – Sr. Gorman. Aqui diz que está sem emprego há 36 semanas. – Contando esta semana. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Superman III 1983 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Superman III 1983 Spanish en Español ¡El siguiente! Apúrense, apúrense. El siguiente. ¿Su nombre? Gus Gorman. ESPERAR Ah, sí. August Gorman. ¿Ha buscado empleo esta semana? -¿De qué tipo? -Técnico de cocina. -Lavaplatos, ¿eh? ¿Tuvo suerte? No, pero… Según su expediente, ya son 36 semanas de desempleo. No… 35. Sin contar esta … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Superman III 1983 French Français

Télécharger Superman III 1983 French Français Nom ? Gus Gorman. ATTENDEZ August Gorman. Vous avez cherché du travail cette semaine ? Quelle branche ? – Technicien culinaire. – Plongeur ? Résultat ? Selon notre fiche, vous êtes en chômage depuis 36 semaines. Non. 35. Sans cette semaine. Embauché en juin, comme coursier, licencié dans les … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Bonnie and Clyde 1967 Russian

Download subtitles of Bonnie and Clyde 1967 Russian   ÓÎÐÍÅÐ ÁÐÀÇÅÐÑ ïðåäñòàâëÿåò  ðîëÿõ: Óîððåí ÁÈÒÈ Ôýé ÄÀÍÀÓÝÉ Ìàéêë Äæåé. Ïîëëàðä Äæèí Õýêìýí Ýñòåëü Ïàðñîíñ Ïðîèçâîäñòâî ÒÀÒÈÐÀ – ÕÈËËÅÐ Îïåðàòîð: Áàðíåòò Ãàôôè Õóäîæíèê: Äèí Òàâóëÿðèñ Êîìïîçèòîð: ×àðëüç Ñòðàóç Ñöåíàðèé: Äýâèä Íüþìàí Ðîáåðò Áåíòîí Ïðîäþñåð: Óîððåí Áèòòè Ðåæèññåð: Àðòóð Ïåíí ÁÎÍÍÈ ÏÀÐÊÅÐ. Ðîäèëàñü â Ðîâåíå, øòàò … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Mutant X” No Man Left Behind 2002 German

Download subtitles of “Mutant X” No Man Left Behind 2002 German ADAM KANE TO SEE THE GENERAL. EXCUSE ME, THE GENERAL CAN’T SEE YOU WITHOUT AN APPOINTMENT. ALL HE HAS TO DO IS LOOK UP AND I’LL BE THERE. EXCUSE ME. I’M AFRAID THAT THAT JUST WON’T WORK. YOU JUST DON’T KNOW HOW TO TAKE … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Superman III 1983 Hebrew

Download subtitles of Superman III 1983 Hebrew :סנכרן לגרסה זו !Extreme מצוות MKV הבא בתור .גאס גורמן ,אה, כן .אוגוסט גורמן ?האם חיפשת עבודה השבוע מר גורמן .אה… כן ?איזו …אה .טכנאי מטבח ?מדיח כלים ?היה לך מזל …לא, אבל מר גורמן, לפי רישומינו אתה מובטל .כבר 36 שבועות .לא זה 35 .לא כולל את … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Superman III 1983 English English

Download subtitles of Superman III 1983 English English CLERK 1 : Next, please. Come on, come on. CLERK 2: Next. Name. Gus Gorman. [INDlSTlNCT CHATTER] Ah, yes. August Gorman. Have you looked for work this week? -Yes. -What kind? -Kitchen technician. -Dishwasher. Any luck? No, but– Mr. Gorman, according to our records, you’ve been unemployed … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Bonnie and Clyde 1967 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Bonnie and Clyde 1967 Portuguese-BR Português BONNIE E CLYDE BONNIE PARKER, nasceu em Rowena, Texas, em 1910, tendo-se mudado depois para West Dallas. Em 1931, trabalhou num café, antes de iniciar a sua carreira no crime. CLYDE BARROW, nasceu numa família de rendeiros. Em rapaz, começou por praticar pequenos roubos. Cumpriu dois … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off