Tagged With: Craig Olejnik

“The Listener” Reckoning 2011 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Reckoning 2011 Romanian Este doar o durere de cap. Apare la toate persoanele. Dar sunt și străfulgerările, lumina puternică, posibil legate de telepatia ta. Nu este așa de rău. – Ce se întâmplă cu tine, ești bine? – Sunt bine. Aceste dureri de cap pe care le ai, sunt legate … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Listener” Curtain Call 2012 Greek

Download subtitles of “The Listener” Curtain Call 2012 Greek Ναι το ‘χω, μην ανησυχείς. Εϊ, δεν σε πειράζει να την πέσω σπίτι σου; Mi couch es su couch, amigo. Ναι, ο σπιτονοικοκύρης σου είπε πότε θα φτιάξει την οροφή; Δεν είπε ότι θα φτιάξει κάτι φίλε μου. – Είπε ότι θα το αναλάβει και θα … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Listener” Emotional Rescue 2009 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “The Listener” Emotional Rescue 2009 Spanish en Español Sufrió un golpe en la cabeza. Sangra mucho. Voy a entrar. Tiene cortes en la cabeza, el cuello y los brazos. Quédate ahí. – Alcánzame eso. – No bajes más. Podemos hacerlo. – Tenemos un problema, Toby. – No digas que estás atascado. Está … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

“The Listener” A Voice in the Dark 2009 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “The Listener” A Voice in the Dark 2009 Spanish en Español ¿Qué te puedo decir? Me gusta. ¿Desde cuándo apuestas al hockey? Los turcos tenemos gran afinidad con el hockey. Mi tío, Opa, fue estrella en su época. ¿Hay hockey en Turquía? Sí. Los turcos casi que inventamos el hockey. Salvo que … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Listener” Jericho 2011 Greek

Download subtitles of “The Listener” Jericho 2011 Greek Hα anos que digo que o equipamento especial estα obsoleto. E a anαlise computacional revela uma nova abordagem: a miniaturizaηγo. Por exemplo, gaze radioativa. Quando se pυe no bolso do adversαrio, o seu paradeiro torna-se σbvio. Devνamos aplicα-lo no 007 para saber onde ele anda. O Primeiro-Ministro … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Murdoch Mysteries” Downstairs, Upstairs 2011 English English

Download subtitles of “Murdoch Mysteries” Downstairs, Upstairs 2011 English English Calm yourself, Nancy, or you’ll be chipping the fine china. Imagine the trouble then! Don’t joke at a time like this! Don’t fret. All will be well. Billy, I’m worried… Three cups, Nancy. Make it four. Another’s expected. So…did you do it? GASPS Did you … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“The Listener” Lockdown 2012 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Lockdown 2012 Romanian Bine. Suntem britanici și suntem în vacanță. – Dă-mi ce ai mai bun, Mick Jagger. – Fă fotografia, Toby. Da! Dă-mi. Dă-mi… Haide, arată către aparat. Este bine. – Arăți minunat. Arăți bine. – Este bine. Este foarte drăguț… – ananas, salată din fructe de mare. – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Crossed 2012 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Crossed 2012 Romanian Da, astăzi se dovedește a fi o nouă culme pentru furnicături pe șira spinării ambelor echipe, ce se întrec pentru a fi cu un pas mai aproape de câștigarea Cupei Grey. Și care ar fi cea mai bună parte? Înregistrările oamenilor sunt făcute în speranța că vor … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Rogues’ Gallery 2012 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Rogues’ Gallery 2012 Romanian Deci, Ryder te-a lăsat la conducere? Da, până se întoarce din vizita la sora sa din Calgary. – Da? Când se întoarce? – Luni. – Până atunci, sunt supraveghetor. – Te comporți ca un supraveghetor. Uite. Mi-a luat destul de mult pentru a-l convinge pe Ryder … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Curtain Call 2012 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Curtain Call 2012 Romanian Da, mă descurc, nu-ți face griji. E-n regulă dacă stau la tine? Bârlogul meu este și al tău, prietene. Da. Proprietarul ți-a spus când va repara gaura din plafon? N-a spus că repară ceva, prietene. – A spus doar că va curăța. – Te vei întoarce … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” To Die For 2011 Romanian

Download subtitles of “The Listener” To Die For 2011 Romanian Chiar nu pot sta foarte mult. Trebuie să mă trezesc devreme. Ți-am spus ceva la cină despre care ar trebui să știu? – Nu, sunt doar epuizat. Asta-i tot. – Uite, poți… Poți petrece noaptea, poți dormi aici. Trebuie să ajung la slujbă dimineață. Voi … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Desperate Hours 2011 Romanian

Download subtitles of “The Listener” Desperate Hours 2011 Romanian La naiba Oz… cum fac să dezactivez această opțiune? – Hei, Oz… – Da? – Trebuie să-ți pui alt sunet de apel. – Nu se poate. Așa știu că-i pentru mine. Este ridicol. Hei trebuie să-l înfășurăm. – Știi, Sandy e vegetariană. – Ce? Nici măcar … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” The Brothers Volkov 2011 English English

Download subtitles of “The Listener” The Brothers Volkov 2011 English English Now we’re not going to have a problem are we? Thank the driver for me, he was easy on the bumps. Yeah, yeah. What time is it? Five to nine. Let’s go. Three inch concrete bolt and an eye hook big enough to secure … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” The Shooting 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “The Listener” The Shooting 2012 Spanish en Español ¡Eh, eh! Lo siento, señora. ¿A dónde ha ido? Está ahí arriba. De acuerdo, quédate aquí, pide refuerzos. De acuerdo. Toby Logan, del IIB. Muy bien, mira, ven aquí enseguida. ¡IIB! ¡Quédate donde estás! Iba a sacar el arma. No tuve elección. -DIFUNDE LA … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” The Shooting 2012 French Français

Télécharger “The Listener” The Shooting 2012 French Français Hé ! Hé ! Désolé, madame. Où il est parti ? Il est là haut. Ok, reste ici, appelle des renforts très bien. Ici Toby Logan. Oui IIB. Très bien, écoutez, dépêchez-vous d’arriver. IIB ! Arrêtez-vous là ! Il a tiré sur moi. Je n’avais pas le … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Now You See Him 2012 Russian

Download subtitles of “The Listener” Now You See Him 2012 Russian Îäíèì ãîäîì ðàíüøå. Ìàãíóñ. Èìÿ ïðîñòî êðè÷èò “ïàðåíü Óãîëîâíûé Ñóïåð ãåíèé”. Òþðåìíûå ïñèõîëîãè ïðîâåðèëè åãî I.Q. È, âèäèìî, îí âçîðâàë èõ ðåéòèíãè. Ïî÷åìó áû òåáå ïðîñòî íå ñêàçàòü ìíå, ÷òî òû çàäóìàë? Ìîæåò áûòü, ýòî âñ¸ îáìàííûé ìàí¸âð, êàê ó ôîêóñíèêà. -Ãðåãîðè Õàððîó? – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Crossed 2012 Russian

Download subtitles of “The Listener” Crossed 2012 Russian Äà, ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòàíîâèòñÿ åù¸ îäíèì çàõâàòûâàþùèì äóõ, æèâîòðåïåùóùèì ñîáûòèåì, ïðèáëèæàþùèì îáå êîìàíäû åù¸ íà îäèí øàã ê ïîáåäå â ñîòîì ÷åìïèîíàòå Êàíàäñêîé ôóòáîëüíîé ëèãè. È êàêàÿ ÷àñòü â ýòîì – ñàìîå ëó÷øåå? Ëþáèòåëüñêèå âèäåî, êîòîðûå äåëàþò ëþäè â íàäåæäå âûèãðàòü áèëåòû íà ÷åìïèîíàò â ýòîì ãîäó … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Jericho 2011 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “The Listener” Jericho 2011 Portuguese-BR Português “A MORTE PAROU ATRÁS DELE E DISSE: SIGA-ME, É A SUA HORA DE PARTIR DESSE MUNDO.” Ei… Você está bem? – Sim… – Minha Nossa! Não parece muito bem. Não parece bem, você precisa… Vou chamar uma ambulância, tudo bem? Parece que precisa de ajuda. Vou … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Crossed 2012 Portuguese Português

Descarregar da legenda “The Listener” Crossed 2012 Portuguese Português Sim, hoje virou mais um jogo tenso e de roer as unhas com ambos os times se movendo um passo mais perto ao 100º Campeonato Grey Cup. E qual pode ser a melhor parte? Os vídeos que os fãs estão fazendo na esperança de ganhar entradas … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“The Listener” Captain Nightfall 2012 English English

Download subtitles of “The Listener” Captain Nightfall 2012 English English (Punching a heavy bag) Oh, come on! (Oz groaning in frustration) – Hey. – Hey. What’s going on? What happened? Does the five-second rule apply to canned goods? No. Come on, are you kidding me? Seriously. – What, are you hitting the heavy bag again? … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off