Tagged With: Christine Kain

Michael 2011 Serbian

Download subtitles of Michael 2011 Serbian Dođi. Mogu li večeras gledati TV? Do devet. Dobro, dosta je bilo. Samo još malo. Definitivno ne, idemo. Pođi sada. Michael – Ovo se može učiniti jako jednostavno. Ona mora samo potpisati. Jedna rečenica je dovoljna. Točno. Vaša bivša žena je osigurana kod nas? Znate li broj police ili … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Michael 2011 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Michael 2011 Portuguese-BR Português Legendas: Luís Filipe Bernardes Vamos. Posso ver televisão hoje? Até as nove. Pronto, chega. Só mais um pouco. De jeito nenhum. Vamos. Venha. É muito simples. Ela só precisará assinar. Uma frase basta. Exatamente. Sua ex-esposa tem um seguro nosso? Sabe o número da apólice, ou o que … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Michael 2011 English English

Download subtitles of Michael 2011 English English Can I watch TV tonight? Till nine. OK, that’s enough. Just a bit more. Definitely not, come on. Come on now. It can be done quite simply. She just has to sign. One sentence is enough. Exactly. Is your ex-wife also insured by us? Do you know the … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Michael 2011 Russian

Download subtitles of Michael 2011 Russian Âûõîäè. Ïîéä¸ì. Ìîæíî ìíå âå÷åðîì ïîñìîòðåòü òåëåâèçîð? Äî äåâÿòè. Õîðîøî, õâàòèò. Åù¸ íåìíîæêî. Îïðåäåë¸ííî íåò, ïîéä¸ì. Ïîéä¸ì ñåé÷àñ æå. – Ìèõàýëü – Ýòî ìîæíî ñäåëàòü äîâîëüíî ïðîñòî. Îíà ïðîñòî äîëæíà ðàñïèñàòüñÿ. Îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ áóäåò äîñòàòî÷íî Òî÷íî Âàøà áûâøàÿ æåíà òîæå çàñòðàõîâàíà ó íàñ? Âû çíàåòå íîìåð ïîëèñà èëè ÷òî … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off