Tagged With: Chi Chung Lam

Kung fu 2004 English English

Download subtitles of Kung fu 2004 English English »¹ÓÐË­£¿ ÕâôƯÁÁµÄÒ»¸öÅ®ÈË ¾ÍÒòΪÍùµØÉÏÍÂÁËÒ»¿Ú¿ÚË® ¾Í±»ÄãÃǸø×¥µ½Õâ¶ùÀ´ »¹ÓÐÍõ·¨Â𣿠»¹Óз¨ÂÉÂ𣿠ÄãÃǾֳ¤¶¼µÃ¸øÎÒÃÇöùÓã°ïÃæ×Ó Òª²»È»Ëû¾Íµ±²»ÁËÕâ¸ö¾Ö³¤ ÄãËûÂèµÄ²»ÈÏʶÎÒ£¿ ¶Ô²»Æð£¬ÎÒÕæµÄ²»ÖªµÀËýÊÇÄãµÄÌ«Ì« Ä㻹¸Ò¶ã£¡ ¿´Ê²Ã´¿´£¿ û¼û¹ýÕâô˧µÄÀÏ´ó£¿ ÎÒ×öʲôÉúÒⶼ²»»á×öµçÓ° ÐÇÆÚÌìµçÓ°ÔºÒ»¸öÈ˶¼Ã»ÓÐ ³µ×ÓÄØ£¿ »ØÈ¥£¡ ½ÐÈË£¡ ²»Ó÷¢ÁË£¬Ï°ÍÀÏ Äã´ò¾¯²ìµÄʱºò ÄãµÄСµÜÒѾ­È«¶¼±»ÎҸ㶨ÁË ¸«Í·°ï£¬ÎÒ¸úÄãÆ´ÁË Âý×Å£¡Âý×Å£¡ Ä㻹¼ÇµÃÂð£¿ÎÒ»¹ÇëÄã³Ô¹ý·¹ÄØ ´ó¸ç£¬Äã·Å¹ýÎÒ°É ±ðɵÁË£¬´óÉ© ÎÒ²»É±Å®ÈË£¬Äã×ß°É Ð»Ð»´ó¸ç ¾¯²ì³öÀ´Ï´µØÁË 1£¬2£¬3 ¿àÁ¦Ç¿£¬Ðв»Ðа¡£¿ °¢¹í£¬ËãÕÊ ¶àÉÙÇ®£¿ Ë͵ģ¬Ë͵ģ¡ Äã¿ÉÕ涮Ê°¡ СÒâ˼£¬Ð¡Òâ˼ ÎÒ»ØÈ¥ÁË£¬¸úÀÏÆÅÉÌÁ¿Ò»Ï ¼õÄãµÄ×â½ð Thank you! °ü×⹫£¬Ôç °ü×⹫£¡Ôç СÖ죬ÓÖ³¤¸ßÁË À´¹ýÀ´£¬ÊåÊå¸øÄã¼ì²éÉíÌå °ü×⹫£¬ÕâôÇÉ°¡ ÇÉʲôÇÉ°¡ ±ðÕâÑù¡­£¡ … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Shorin shojo 2008 German

Download subtitles of Shorin shojo 2008 German   Das Shaolin-Kloster in der chinesischen Provinz Hennan ist die Geburtsstätte des Kampfsports. Die uralten Kung-Fu-Künste der Shaolin gelten als Urformen verschiedener Kampfkünste. Auch heute noch wird die Tradition im Shaolin-Kloster gepflegt. Viele junge Menschen trainieren hier Tag und Nacht. “Shaolin Kampfsportschule” Nach 3.000 Tagen endet nun eure … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Gong fu chu shen 2009 English English

Download subtitles of Gong fu chu shen 2009 English English Uncle Yee, I want an ultraman. But I want the lemon flavor. Sure. That’s all right. Keung, where are you? Thank you, Uncle It’s over done! Leung. Chief, what’s the matter? See? The pork is overdone. Pork is the star of this dish. I… I … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Kung fu 2004 Slovenian

Download subtitles of Kung fu 2004 Slovenian INŠPEKTOR CHAN SUPER BOJEVNIKI PROTI ZLOČINU Še kdo? Tako lepa ženska… …in vi jo aretirate… …zaradi pljuvanja? Kje je tu pravica? Kje je tu zakon? Komisar je tvoj šef samo zato… …ker je pristopil k Krokodilji tolpi. Ti pa me, jebenti, ne poznaš? Se opravičujem, nisem vedel, da … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off