Tagged With: Carmen Corral

Undocumented 2010 English English

Download subtitles of Undocumented 2010 English English – Çâóêîâàòà ñèñòåìà çàñè÷à íåùî! – Êàêâî? Çàñè÷àì ñèëåí ñèãíàë òî÷íî ïîä âúðõà íà ñêàëàòà. – Äà íå áè äà òå÷å ãîðèâî? – Àíàëèçúò âñå îùå ñå ïðàâè. Òî å… Çâó÷è ìè êàòî… Ìàëêè ÷óê÷åòà. Óîëò Äèñíè ïðåäñòàâÿ… Òèì Àëúí â… ÄÎÃÎÂÎÐ ÇÀ ÄßÄÎ ÊÎËÅÄÀ 2 Äà îòèäåì … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Undocumented 2010 Hungarian

Download subtitles of Undocumented 2010 Hungarian Az illegális bevándorlók elleni küzdelem nem csak a mi határainkon honos. Néhány hónapon belül Obama elnök javaslatot tesz 12 millió ember legális letelepedésérõl. “Adjátok nekem a megfáradt, szegény, zavarodott, szabadon lélegezni akaró embertömeget.” …a Szabadság-Szobor talpazatába faragva UNDOCUMENTED Illegális bevándorlók. A 21. század nagy amerikai problémája. Becslések szerint, az … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off