Tagged With: Carlo Gaddi

Il bestione 1974 French Français

Télécharger Il bestione 1974 French Français Sorry, but I’m bringing it down from Finland… 76 hours of driving. Breaks were for eating, pissing… …and filling up. No time for anything else… It means I’ll do it at the destination. That’s a waste of time, boss. When Colautti Sandro does the loading… …with these butterflies here, … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Roma a mano armata 1976 English English

Download subtitles of Roma a mano armata 1976 English English Hello? Listen without interrupting. Tell the captain that the dog will bark tonight at 7pm, at the same place. I repeat, the dog will bark at 7pm, at the same place. Hello? Hello? Good evening, captain. You’ve been missing for a while. I was about … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

C’e Sartana… vendi la pistola e comprati la bara 1970 German

Download subtitles of C’e Sartana… vendi la pistola e comprati la bara 1970 German Django und Sabata – wie blutige Geier (1970) dTV – WDR – 31. Juli 2012 Musik Schüsse Sind sie tot? – Und wie. Gelächter Wo sind die Pferde? – Hey, da drüben. Musik Los, Amigos, weg hier. Musik Django Sabata Musik … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il conformista 1970 Russian

Download subtitles of Il conformista 1970 Russian ÌÀÓÐÈÖÈÎ ËÎÄÈ-ÔÅ ïðåäñòàâëÿåò Ôèëüì ïðîèçâîäñòâà “ÌÀÐÑ ÔÈËÜÌ ÏÐÎÄÞÊÑÜÎÍ”  ãëàâíûõ ðîëÿõ: ÆÀÍ-ËÓÈ ÒÐÅÍÒÈÍÜßÍ ÑÒÅÔÀÍÈß ÑÀÍÄÐÅËËÈ ÊÎÍÔÎÐÌÈÑÒ ïî ðîìàíó ÀËÜÁÅÐÒÎ ÌÎÐÀÂÈÀ  ôèëüìå ñíèìàëèñü: ÃÀÑÒÎÍ ÌÎØÅÍ ÝÍÖÎ ÒÀÐÀ×ÈÎ ÔÎÑÊÎ ÄÆÀ×ÅÒÒÈ, ÆÎÇÅ ÊÀÃËÈÎ, ÈÂÎÍÍÀ ÑÀÍÑÎ, ÌÈËËÈ è äðóãèå.  ðîëè Àííû ÄÎÌÈÍÈÊ ÑÀÍÄÀ Äà, ÿ. Âñ¸ â ïîðÿäêå. ×òî çíà÷èò, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Roma a mano armata 1976 Galician

Download subtitles of Roma a mano armata 1976 Galician Adaptados á versión de iltexano en Pra Víctor e Francisco S. —Saúdos!— – Diga? Diga? – Escoite sen interromper: Avisade ó comisario Tanzi de que o can ladra este serán ás sete, no lugar de sempre. Repito, o can ladra ás sete, no lugar de sempre. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Il conformista 1970 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Il conformista 1970 Portuguese-BR Português Sou eu. Está tudo bem? Como assim eles se foram? Quer dizer que ela também se foi? Estarei esperando em frente ao hotel. Quem poderia ter imaginado, senhor? Quando ele saiu, ainda estava escuro. Aí a porta da frente se abriu de novo, e ela também saiu. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

C’e Sartana… vendi la pistola e comprati la bara 1970 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda C’e Sartana… vendi la pistola e comprati la bara 1970 Portuguese-BR Português -Estão todos mortos? -Sim, vamos. E os cavalos? O que aconteceu aos cavalos? Veja, Mantas, lá vem eles! Como vai, Burt? Você me deu trabalho. Três mil, quatro mil, cinco mil. Espere! Eu quero ter certeza. Tudo bem. Vai apostar … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off