Tagged With: Bruno Cremer

La piovra 4 1989 Bulgarian

Download subtitles of La piovra 4 1989 Bulgarian След странното убийство на Антонио Тиндари собственик на наскоро открито казино, Корадо Катани се озовава лице в лице с Тано Кариди, който е станал президент на банка Антинари и тайно е свързан с мафията. От тяхно име той планира да поеме голямата финансова компания “Международни Застраховки” с … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Espion, leve-toi 1982 Greek

Download subtitles of Espion, leve-toi 1982 Greek Ζυρίχη. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 11:23 π.μ. Αυτός είναι. Τις κουκούλες. Ακίνητοι! Τίποτα δεν θα συμβεί. Εχθρέ του λαού! Ζυρίχη. Περιφέρεια εμπορίου. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 12:51 μ.μ. Δεχθείτε την συγγνώμη μας για την καθυστέρηση κ.λπ… Εντάξει Τζορτζ, συνεχίζουμε. Κανένα νέο για τον Μπαλεστρά; Πήγα στο ξενοδοχείο του. Όλα έτοιμα. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

L’union sacree 1989 Russian

Download subtitles of L’union sacree 1989 Russian Ïîñâÿùàåòñÿ Ëèçå Àëåêñàíäð-ôèëüì ïðåäñòàâëÿåò Ôèëüì Àëåêñàíäðà ÀðêàäÈ Ðèøàð ÁýððÈ ÏàòðÈê Áðþýëü â ôèëüìå ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ Øåâåëèñü! Äàâàé, ñëåäóþùèé! Âïåðåä, ïîøåâåëèâàéñÿ! /Âíèìàíèå! Âñåì àðåñòîâàííûì ñ ñóäíà Ñèàí/ /Âû íàõîäèòåñü íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè/ /Âàì ïðåäîñòàâÿò ïåðåâîä÷èêà äëÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû âëàñòåé/ Çàòêíè åìó ïàñòü! Ñðî÷íîå ñîîáùåíèå: “ 6 ÷àñîâ ãðóçîâîå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La 317eme section 1965 Portuguese Português

Descarregar da legenda La 317eme section 1965 Portuguese Português Apresenta O 317 º Pelotão Baseado no romance Escrito e Realizado No inicio de Maio de 1954, chegaram a Geneva delegações da Russia, China, Vietname, Estados Unidos e França para preparar um acordo sobre a Indochina Dois meses depois o armistício é assinado Em Dien-Bien-Phu, este … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , | Comments Off