Tagged With: Brian Grant

“Doctor Who” The Long Game 2005 English English

Download subtitles of “Doctor Who” The Long Game 2005 English English Solar flare activity has increased across space lanes 5,5,6. All commercial flights are… So, it’s 200,000. It’s a spaceship… No, a space station, and, er… – Try that gate over there. – 200,000? – 200,000. – Nice. Adam! Out you come. – Oh, my … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” The Siren 2012 English English

Download subtitles of “Sinbad” The Siren 2012 English English I’ve been in the marketplace, trading. You’re both terrible liars. (Laughter) – We are best heading north. – We double back on ourselves, pick up the trade winds and head off to Shanti, a place where everyone has a past and nobody asks questions. Sounds a … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” The Siren 2012 Arabic

Download subtitles of “Sinbad” The Siren 2012 Arabic .لقد كُنا في السوق نقوم ببعض التجارة .انتما كاذبان مريعان من الافضل ان نتوجة شمالاً – نتوخى الحذر – “ونتبع طريق التجارة الى ” شانتي مكانٌ كلُ من فية لديه ماضي . شنيع ولا احد يسأل عنة .يبدو مكانً رائعاً !لقد اُصبنا يبدوا اننا اصطدمنا بمرجانِ بحري … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” The Siren 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de “Sinbad” The Siren 2012 Spanish en Español Hemos estado en el mercado, comerciando. Son terribles mentirosos. – Es mejor seguir hacia el norte. – Regresemos por la misma ruta, aprovechemos los vientos y volvamos a Shanti, un lugar donde todos tienen un pasado y nadie pregunta. Suena una delicia. ¡Nos han golpeado! … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” Episode #1.5 2012 Romanian

Download subtitles of “Sinbad” Episode #1.5 2012 Romanian Numele corăbiei lui Sinbad! Lord Akbari, fie-ți milă, rogu-te! Sunt un amărât de șef de port. Nu știu! Atunci ești complet inutil. Stăpâne! Nu-l putem găsi pe Sinbad decât într-un singur fel. Sinbad Sezonul 1, Episodul 5 Traducerea și adaptarea: CaptainJack Mă pregătesc sufletește, da? Bun așa… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” Episode #1.5 2012 French Français

Télécharger “Sinbad” Episode #1.5 2012 French Français Le nom du navire sur lequel navigue Sinbad ! Seigneur Akbari, je vous en supplie! Je suis juste un humble Capitaine du Port. Je ne sais pas ! Alors, quelle utilité as-tu pour moi? Non ! Maître. Il n’y a plus qu’une façon pour retrouver Sinbad maintenant. Sync … Continue reading »

Categories: Sous-titres français | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” Episode #1.5 2012 English English

Download subtitles of “Sinbad” Episode #1.5 2012 English English I see the blood on your soul. And your brother gave you Sinbad. Where is he? The name of the ship on which Sinbad sailed! Lord Akbari, please, I beg you! I’m only a humble Harbour Master. I don’t know! Then what use are you to … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” House of Games Romanian

Download subtitles of “Sinbad” House of Games Romanian – Haideți! – Gunnar, îmi trebuie mai multă viteză! Repede, vreau mai multă viteză! Mai repede! – Ne atacă? – Nu. – Și-atunci de ce ne grăbim? – Ei au început. – Sinbad! – Haide, Gunnar! Ne trebuie vânt în pânze! Așa, așa! Sunteți ca niște copii… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” House of Games Russian

Download subtitles of “Sinbad” House of Games Russian Èç-çà òåáÿ îí ïîãèá. Âîò òåáå ìî¸ ïðîêëÿòüå. Íå áûâàòü òåáå íà òâåðäè çåìíîé äîëüøå îäíîãî îáîðîòà ñîëíöà. Òû ñïàñ íàñ. Ìåæäó íàìè íåò íè÷åãî îáùåãî. Âû âñå ïåðåæèëè øòîðì. Âàì íóæíî óåõàòü. Äâîðöîâàÿ ñòðàæà èùåò âñåõ, êòî çíàåò Ñèíäáàäà. Ìû íàéä¸ì ýòîãî Ñèíäáàäà.  ñâî¸ âðåìÿ, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Sinbad” House of Games English English

Download subtitles of “Sinbad” House of Games English English (Creaking) Come on! Gunnar, I need more speed! Quick now, get me more speed! (Grunting) (Whirring) (Laughter) Faster! Are they attacking? Then what are you racing for? They started it. Sinbad! Come on, Gunnar! We need more wind in the sails! That’s it, that’s it! Come … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off