Tagged With: Bonita Friedericy

“Chuck” Chuck Versus the Cliffhanger 2011 Russian

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Cliffhanger 2011 Russian Ïðèâåò, ÿ ×àê È âîò òî, âàì ñëåäóåò çíàòü. Áûë åùå îäèí Èíòåðñåêò äî ×àêà? Îòåö èñïîëüçîâàë ýòó ïðîãðàììó, ÷òîáû çàãðóçèòü â îïåðàòèâíèêà íîâóþ ëè÷íîñòü, íî, êîãäà îí áûë ïîä ïðèêðûòèåì, ÷òî-òî ïîøëî íå òàê. Ïðîãðàììà âûøëà èç ïîä êîíòðîëÿ. Àãåíò Èêñ ýòî Àëåêñåé Âîëêîâ? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” After Hours 2012 Greek

Download subtitles of “Castle” After Hours 2012 Greek ΓΡιά σας. Είναι κανΡίς Ρδώ; ΓΡιά σας. Ήρθα όπως μου ζητήσατε. ΓΡιά σας. Για Ξ½Ξ± γιορτάσουμΡ το Ξ³Ξ΅Ξ³ΞΏΞ½ΟŒΟ‚ που επιτέλους συναντηθήκαμε Ξ³ΞΉΞ± δΡίπνο, Ρτοίμασα… Ξ­Ξ½Ξ± πολύ ιδιαίτΡρο Ξ΅Ο€ΞΉΞ΄ΟŒΟΟ€ΞΉΞΏ. Martha, φαίνΡται υπέροχο. Είναι κυριολΡκτικά Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± πΡθάνΡις. ΀ο ονομά΢ω “Ξ˜Ξ¬Ξ½Ξ±Ο„ΞΏΟ‚ Ξ±Ο€ΟŒ σοκολάτα”. Ξέροντας πόσο καλή είσαι στη μαγειρική, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

“Chuck” Chuck Versus the Frosted Tips 2011 Greek

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Frosted Tips 2011 Greek Γεια, είμαι ο Τσακ. Και αυτά συμβαίνουν στη ζωή μου, τελευταία. – Δεν είναι πραγματική επίθεση, έτσι; – Όχι, είναι ο ανταγωνισμός μας. Η Βερμπάνσκι Α.Ε. μας πήρε όλους τους πελάτες. Σ’ το ‘πα. Αν βγω έξω δεν χρειάζεται ν’ ανησυχούμε για άλλες εταιρίες. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Chuck” Chuck Versus the Baby 2011 Croatian

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Baby 2011 Croatian Bok, ja sam Chuck. Evo nekoliko stvari koje morate znati. Ostati ću u samici do kraja života, ali jedna stvar će me grijati noćima. Sjećaš li se Mađarske? Zna li Chuck za dijete? Bok, dušo. Nisam te dugo čula. Nedostaješ mi. Gdje god da jesi, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Chuck” Chuck Versus Sarah 2012 Serbian

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus Sarah 2012 Serbian Vocę é meu mundo lindo O mais lindo que eu já vi É a cançăo que eu canto Vocę é minha Melody A PEQUENA SEREIA I O RETORNO PARA O MAR Ariel, vamos andando Veja sua filha brilhando É o meu bebę Vocę está linda – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Chuck” Chuck Versus the Curse 2011 Croatian

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Curse 2011 Croatian Traduçăo e legendagem de J.M.L. IN THE CUT O que quer dizer “brócolos”? Depende do contexto. Cabelo púbico ou E “Virgínia”? Vagina. Como, “penetrou sua Virgínia com um martelo.” – Yikes! Slang é sexual ou violento. Ou ambos quando é húmido, eu penso que é … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Justified” Kin 2013 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Justified” Kin 2013 Portuguese-BR Português Hollywood Classic uvádí Haló? Je tu nìkdo? Haló? KOSTKA 2 HYPERKRYCHLE Èísla. Kde jsou ty zatracený èísla? Tady nìco musí být. Do prdele! Krucifix! Jsou to pøece moje èísla. Nemám aspoò šanci to s nimi zkusit, vy sráèi? Chci šanci! Chci šanci jako každej jinej! Haló? Je … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 
 

“Over There” Mission Accomplished 2005 Romanian

Download subtitles of “Over There” Mission Accomplished 2005 Romanian Kad se sjetim Lise, ne pomislim na njezinu odjeæu, ili na njen posao, ili odakle je, ili što je rekla. Pomislim na njen miris, njen okus, njenu kožu koja dodiruju moju. Prvi put sam je sreo u Brixton Academy. Kuda æeš? Imam sastanak jutros. Imam dogovoreno. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Criminal Minds” The Fox 2005 Turkish

Download subtitles of “Criminal Minds” The Fox 2005 Turkish Hayýr! Hayýr, anne, beni yakalamasýna izin verme. Sam! Resmimi mahvetti, anne. Sorun deðil tatlým, yenisini yaparýz. Chris, uyumadan önce onu koþturmamaný söylemiþtim. Oynuyoruz sadece. Yarýn 12 saat boyunca yolda olacaðýz. Þimdi gecenin bir yarýsý uyanacak. Tamam, tamam. Çocuklar, Ben’i getirin. Ama ya resmim! Yarýn arabada yapabilirsin … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Chuck” Chuck Versus the Gobbler 2011 Finnish

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Gobbler 2011 Finnish Olen Chuck. Tässä pari asiaa, jotka olisi hyvä tietää. Teen kaikkeni auttaakseni Chuckin äitiä – ja tuhotakseni Volkoffin ja hänen organisaationsa. – Agentti Walker, olette pidätetty. – Mitä? Pidätys tehtiin luodaksemme peitteeni kaksoisagenttina. Soluttaudun Volkoffille töihin ja tuhoan organisaation sisältäpäin. – Juuri siten menetin äitini. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Chuck” Chuck Versus the Dream Job 2009 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Chuck” Chuck Versus the Dream Job 2009 Portuguese-BR Português Oi, sou Chuck, essas são algumas coisas que você precisa saber. Existe alguma maneira de apagar as imagens do Intersect? Ser removidas? Só o Orion saberia. – Orion. – Olá, Chuck. Que bom conhecê-lo pessoalmente. Os cartões que está vendo são o projeto … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” After Hours 2012 Hungarian

Download subtitles of “Castle” After Hours 2012 Hungarian Hello. Van itt valaki? Hello. Eljöttem, ahogy kérted. Hello. Annak tiszteletére, hogy újra együtt vacsorázhatunk, összedobtam… egy nagyon különleges desszertet. Martha, lenyűgözően néz ki. Meghalni is érdemes érte, szó szerint. “Csokoládé általi halálnak” hívom. Hát, ismerve a tapasztalataid a sütögetés terén, ez egy jóslat lenne? Ha-ha-ha-ha. Úgy … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Castle” After Hours 2012 Czech

Download subtitles of “Castle” After Hours 2012 Czech Haló? Je tu někdo? Haló. Přišel jsem, jak jste chtěl. Haló. Na oslavu toho, že jsme se konečně sešli u večeře, Jsem připravila… velice výjimečný dezert. Martho, to vypadá skvěle. Lidé by kvůli němu vraždili. Říkám mu “Smrt z čokolády”. Vzhledem k tomu, jak umíš péct, – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Chuck” Chuck Versus the Fat Lady 2008 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Chuck” Chuck Versus the Fat Lady 2008 Portuguese-BR Português Oi, sou o Chuck. Aqui vão algumas coisas que precisa saber. Não há chances de ir jantar com a garota que te abandonou, partiu seu coração e dormiu com seu melhor amigo. E a sua namorada fictícia? Ela não vai ficar com ciúmes? … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Chuck” Chuck Versus the Gravitron 2008 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Chuck” Chuck Versus the Gravitron 2008 Portuguese-BR Português Sou o Chuck. Essas são algumas coisas que precisa saber. – Não machuque ele de novo. – Eu não vou. Hotel reservado, temos que ir para não pegar trânsito. Com essa lista, é apenas uma questão de tempo até sabermos as identidades dos agentes … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Chuck” Chuck Versus the Sensei 2008 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda “Chuck” Chuck Versus the Sensei 2008 Portuguese-BR Português Eu me rendo, Sensei. Você está desconcentrado, de novo. – Eu me rendo. – Muito lento. De novo! Seu centro está cheio de conflitos, John. Até que ache seu centro de calma, nunca me vencerá. Você não consegue vencer um sorriso vencedor, John. Não … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Chuck” Chuck Versus the Goodbye 2012 English English

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus the Goodbye 2012 English English EDGAR: Mr. Quinn…. …I understand you are interested in purchasing The Key. Ted Roark gave this to me. I worked at Fulcrum for 10 years and this is all I have to show for it. Of course, the only person who can use it … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Chuck 2007 Romanian

Download subtitles of Chuck 2007 Romanian   Buna, sunt Chuck. Ar trebui sa stiti câte ceva despre mine. Formez o echipa noua si vreau ca tu sa fii liderul. Asta-i ideea ta? Sa folosesti programul tatalui meu pentru a-ti crea propriul Intersect? Vicki, nu! Nu trage! Chuck, vrei sa dezamorsezi o bomba nucleara folosind suc … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Chuck 2007 Turkish

Download subtitles of Chuck 2007 Turkish   Ýki Hafta Sonra. Bay Quinn, anladýðým kadarýyla Anahtar’ý almakla ilgileniyorsunuz. Bunu bana Ted Roark verdi. 10 yýl boyunca Dayanak için çalýþtým ve gösterebileceðim her þey bu. Tabii ki bunu kullanabilecek tek kiþi elinde Bilgisayar olan kiþidir. Benim kendi Bilgisayar’ým var ama lanet þey bozuk. Ya beynini yakýyor ya … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Chuck” Chuck Versus Sarah 2012 Catalan

Download subtitles of “Chuck” Chuck Versus Sarah 2012 Catalan Hola, sóc en Chuck. I això és el que ha estat succeint en la meva vida últimament. No t’hauràs descarregat la mateixa versió que en Morgan, no? Sé que perds records quan tens un flaix. Sarah. Qui ets? El teu supervisor. Les ordres són dins. Matar … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off