Tag Archives: Bill Paxton

“Hatfields & McCoys” Episode #1.1 2012 Serbian

Download subtitles of “Hatfields & McCoys” Episode #1.1 2012 Serbian “Pokret!” “Punimo u trku!” HETFILDOVI I MEKOJEVI “Idemo ka ivici šume!” HETFILDOVI I MEKOJEVI “Povlačenje!” HETFILDOVI I MEKOJEVI “Utvrdićemo se na grebenu. ” 1863 god. Đavolji hrbat -Zapadna Virdžinija “Štitite … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

The Terminator 1984 Russian

Download subtitles of The Terminator 1984 Russian Ëîñ-Àíæåëåñ. 2029 ãîä íàøåé ýðû. Ìàøèíû âîññòàëè èç ïåïëà ÿäåðíîãî ïîæàðà. Èõ âîéíà, íàïðàâëåííàÿ íà óíè÷òîæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà, äëèëàñü óæå äåñÿòèëåòèå, íî ðåøàþùàÿ ñõâàòêà ïðåäñòîèò íå â áóäóùåì. Çäåñü. Ñåãîäíÿ.  íàøè äíè… Ëîñ-Àíæåëåñ. … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 39 Comments

Shanghai Calling 2012 Greek

Download subtitles of Shanghai Calling 2012 Greek Απόδοση διαλόγων: P2PlaneTGroup© Επιμέλεια – Συγχρονισμός: Roula29 Ενσωμάτωση υποτίτλων: Arial P2PlaneTGroup© Έχουμε μία παροιμία εδώ στην Κίνα. “Η Σαγκάη… είναι σαν μια όμορφη γυναίκα”. Δελεαστική, μυστηριώδης, κι αυτές τις μέρες, πολύ ελκυστική για … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment