Tagged With: Andrew Stanton

John Carter 2012 Malay

Download subtitles of John Carter 2012 Malay Tar: Marikh, jadi anda sebut sahaja, dan berfikir bahawa anda tahu. Planet Merah. Tiada udara, tiada kehidupan. Tetapi anda tidak tahu Marikh, nama sebenar adalah Barsoom. Dan ia bukan tdk Berangin, dan ia pula tidak mati, tetapi ia mati. Bandar Zodanga saw itu. Zodanga, bandar pemangsa, bergerak, memakan, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Toy Story 3 2010 Ukrainian

Download subtitles of Toy Story 3 2010 Ukrainian ÓÎËÒ Ä²ÑÍÅÉ Ï²Ê×ÅÐÇ ïðåäñòàâëÿº ô³ëüì â³ä ϲÊÑÀÐ ÀͲÌÅÉØÍ ÑÒÓIJÎÑ ²ÑÒÎÐ²ß ²ÃÐÀØÎÊ ²ÑÒÎÐ²ß ²ÃÐÀØÎÊ Ãðîø³-ãðîøåíÿòà… Ãåé! Ó òåáå ïîáà÷åííÿ ç Ôåì³äîþ, Îäíîîêèé Áàðòå. Íà æàëü, øåðèôå. Áî ÿ îäðóæåíèé. Îäíîîêà Áåòò³! Çäàºòüñÿ, âè êîãîñü çàãóáèëè, ïàíîâå. – Äæåññ³? – Çäàâàéñÿ, Áàðòå! Âñå, òè ïðè¿õàâ, òîá³ ñõîäèòè! ß çàâæäè … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Finding Nemo 2003 Turkish

Download subtitles of Finding Nemo 2003 Turkish äúøâåí äåøã îàúø ìéåðèååø÷ ñåðëøï ò”é Assem áìòãéú ììéåðèååø÷ Nir Zavhon úåøâí îùîéòä òì-éãé “äèééñ” …’ä’-ç’-æ’-÷ …’ä’-á’-ä .’ñ’-â’-ø .äçæ÷ä áäñâø …’ä’-ç’-æ’-÷ .’ä’-á’-ä’-ñ’-â’-ø .äçæ÷ä áäñâø ?àúä îëéø àú îçìú äëåìøä .ëï, àîà- øàéú àú äñéîðéí òì äáúéí .ùí äîçìä ðùàøä? -ëï, àîà ?àúä îëéø àú îçìú äèéôåñ .ëï, àîà- … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

WALL*E 2008 Bulgarian

Download subtitles of WALL*E 2008 Bulgarian “Уолт Дизни Филми” представя Филм на “Анимационни студия Пиксар” УОЛ·И БАЙ ен ЛАРДЖ – УЛТРАМАГАЗИН БАЙ ен ЛАРДЖ – БЕНЗИН БАНКА БАЙ ен ЛАРДЖ “Земята затрупана с отпадъци” БНЛ обявява глобална тревога УОЛ·И – РАЗЧИСТВАЩИ РОБОТИ БНЛ ТРАНСПОРТ Централен терминал БНЛ Купища боклук около вас? За тях има много … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

WALL*E 2008 Chinese 中文

字幕 WALL*E 2008 Chinese 中文 洋克镇外的远方,有着另一个世界 Barnaby,远离这乡村小镇 Barnaby,有个繁华的大城 那儿是霓虹闪耀的不夜城 听着…Barnaby 穿上你的假日盛装吧, 外面有着广阔的世界 涂上发油,点起雪茄 夜色中寻欢作乐 白衣女子,幽兰飘香, 霓虹闪耀,亮如星辰 穿上你的假日盛装, 我们坐新式敞篷马车出镇 去Delmonico看歌舞秀 我们要逛遍大街小巷 不得佳人芳泽,决不回家 [量大享折扣 - 巨购百货 - 超级大卖场] [巨购加油站] [巨购银行] (巨购商店街) [地球被垃圾覆盖, 巨购执行长宣称,全球进入紧急状况] WALL-E挖您出垃圾堆 [巨购航站] 家中堆满了垃圾? 空旷的太空等着您呢 巨购宇航每日出航 您外出旅游时,我们替您打扫垃圾 巨购航舰队中最豪华的真理号 让您渡个五年舒适的假期 全自动的机组人员为您提供全天24小时的服务 舰长和自控自动导航系统也随时提供您娱乐购物、餐饮的需要 有了我们四通八达的悬浮椅连老奶奶都能出门享受一下 不用您自己走路 真理号将星星为您放进了豪华船舱 因为巨购给您以天涯为极限的享受 周日时就别惦记着周一 穿上盛装就别想着工作 沮丧时就穿上周日的盛装 逛逛街,照张相 穿着轻松,就会让你心情轻松 周日的阳光必能保证 你的心情就像穿着一样光鲜 我们将会忆起 当时光流逝后 只消片刻 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Finding Nemo 2003 English English

Download subtitles of Finding Nemo 2003 English English [Music playing] [Tapping, spring rattling] [Scrapes] [Squeaking] [Music playing] – Wow. – Mmm. – Wow. – Mm-hmm. – Wow. – Yes, Marlin. No, I see it. It’s beautiful. So, Coral, when you said you wanted an ocean view… you didn’t think you’d get the whole ocean, did … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A Bug’s Life 1998 Romanian

Download subtitles of A Bug’s Life 1998 Romanian AVENTURI LA FIRUL IERBII Nu, nu, nu. Vai, nu. Nu. Sunt pierdut! Unde e poteca? A dispărut. Ce mă fac? – Ajutor! – Aici rămânem pe veci. Nu te panica. Nu te panica! Suntem profesioniști. Păstrați-vă calmul. Vom ocoli frunza. Să ocolim frunza? Nu cred că putem. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

WALL*E 2008 Dutch

Download subtitles of WALL*E 2008 Dutch Is er teveel afval waar u woont? Er is genoeg ruimte in de ruimte. BNL Starliners vertrekt iedere dag. We ruimen de troep op, terwijl u weg bent. Het juweel van de BNL vloot, de Axiom. Breng uw vijfjarige cruise in stijl door. Verzorgd door ons volledig geautomatiseerd personeel, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Finding Nemo 2003 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Finding Nemo 2003 Spanish en Español ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Sí, Marlin. Lo estoy viendo, ¡es lindo! Entonces Coral, cuando dijiste que querías una vista del océano, no creíste que seria… ¡de todo el océano! ¿No es cierto? ¡Ohh, sí! ¡Un pez puede respirar aquí fuera! Tu hombre ¿lo consiguió o no lo … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Finding Nemo 2003 Dutch

Download subtitles of Finding Nemo 2003 Dutch   Ja Marlin ik zie het het is prachtig Geef toe Coral toen je uitzicht op zee wilde dacht je niet dat je… de hele oceaan zou krijgen, of wel! Hier kan een vis zwemmen… Heeft jou mannetje het voor elkaar of niet! Ja mannetje jij hebt het … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

A Bug’s Life 1998 Portuguese Português

Descarregar da legenda A Bug’s Life 1998 Portuguese Português   VIDA DE INSECTO Perdi-me! Para onde foi a fila? Desapareceu de repente! O que faço agora? – Socorro! – Ficaremos presos aqui, para sempre! Não entrem em pânico! Somos profissionais treinados! Mantenham-se calmos. Vamos dar a volta pela folha. Dar a volta? Não sei se … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Icelandic

Download subtitles of John Carter 2012 Icelandic   Mars. Svo nefnið þið hana og þykist vita eitthvað um hana. Rauða plánetan. Hvorki súrefni né líf. En þið vitið ekkert um Mars því hún heitir í raun Barsoom. Þetta er hvorki súrefnislaus né dauð pláneta… en hún er deyjandi. Zodanga-borgin sá til þess. Zodanga, rándýrsborgin, sem … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Croatian

Download subtitles of John Carter 2012 Croatian Mars. Tako ste ga nazvali i mislite da ga poznajete. Crveni planet. Bez zraka, života. No ne poznajete Mars, jer pravo ime mu je Barsoom. I nije bez zraka, niti je mrtav. No umire. Za to se pobrinuo grad Zodanga. Zodanga, grad grabežljivac. Kreće se, proždire. Oduzima Barsoomu … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

A Bug’s Life 1998 English English

Download subtitles of A Bug’s Life 1998 English English (INSECTS CHIRPING AND BUZZING) (GRASS RUSTLES) (GASPS) No, no, no. Oh, no. Oh, no. I’m lost! Where’s the line? (MURMURING) It just went away. What do I do? – Help! – We’ll be stuck here forever! SOIL: Do not panic. Do not panic! We are trained … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Czech

Download subtitles of John Carter 2012 Czech Mars… Dáte mu jméno a myslíte si, že ho znáte. Rudá planeta. Bez vzduchu, bez života. Přitom Mars neznáte, neboť jeho pravé jméno je Barsoom. A není ani bez vzduchu, ani mrtvý… …ale umírá. O to se postaralo město Zodanga. Zodanga, město dravé… rozpínavé a chtivé… vysávalo z … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Estonian

Download subtitles of John Carter 2012 Estonian Marss. Selle nimega kutsute ja arvate tundvat seda. Punane planeet. Õhuta ja eluta. Te siiski ei tunne Marssi, sest selle õige nimi on Barsoom. Ja see ei ole õhuta ja eluta, vaid on suremas. Selles on süüdi Zodanga linn. Zodanga, kiskjalinn, liikus, õgis ja tühjendas Barsoomi energiast ja … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter – 2012 中文

字幕 John Carter – 2012 中文 人類如此命名 就自以為很瞭解 紅色星球 沒有空氣和生命 事實上你們並不熟悉火星 因為它的真名叫做巴蘇姆 不但有空氣 還有生命 只是已經瀕臨死亡 一切要拜佐丹格城所賜 佐丹格 殺掠之城 征戰殺伐 貪得無厭 掠奪巴蘇姆星球的能源和生命 只有偉大的希雷姆城能與之抗衡 飛艇力量勢均力敵 千年以來 堅挺如故 直到有一天 佐丹格的軍隊 在沙塵暴的掩護下發起突襲 歷史從此改變 找個光線好的地方 升高飛艦 升高 不能再高了 -用力轉彎 改變方向 -重新定位 來不及了 快轉彎 那裡 -影子 -敵艦來了 誓死保衛希雷姆 傻人有傻福 薩博•贊恩 起來 你們是誰…什麼東西 女神座下侍者 她選中你使用這件武器 乖乖聽話 你就能成為巴蘇姆之王 沒人能反對你 所向披靡 無堅不摧 {\fad(500,500)}{\bord0\cHACCFED\fn方正粗倩_GBK\pos(180,174)}異 星 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Turkish

Download subtitles of John Carter 2012 Turkish – Continuum’da daha önce… – Bu da ne? – Zaman yolcusu. Alo? – Hangi yýldayýz? – 2012. – Dedektif Carlos Fonnegra. – Linda Williams, Portland P.D. Portland mý? Þimdiki planýmýzda devrim var. Savaþ þimdi baþlýyor. Burada altý kiþiyi dýþarýda da iki kiþiyi kaybettik. – Oðlun kaç yaþýnda Kiera? … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Chinese 中文

字幕 John Carter 2012 Chinese 中文 人類如此命名 就自以為很瞭解 紅色星球 沒有空氣和生命 事實上你們並不熟悉火星 因為它的真名叫做巴蘇姆 不但有空氣 還有生命 只是已經瀕臨死亡 一切要拜佐丹格城所賜 佐丹格 殺掠之城 征戰殺伐 貪得無厭 掠奪巴蘇姆星球的能源和生命 只有偉大的希雷姆城能與之抗衡 飛艇力量勢均力敵 千年以來 堅挺如故 直到有一天 佐丹格的軍隊 在沙塵暴的掩護下發起突襲 歷史從此改變 找個光線好的地方 升高飛艦 升高 不能再高了 -用力轉彎 改變方向 -重新定位 來不及了 快轉彎 那裡 -影子 -敵艦來了 誓死保衛希雷姆 傻人有傻福 薩博•贊恩 起來 你們是誰…什麼東西 女神座下侍者 她選中你使用這件武器 乖乖聽話 你就能成為巴蘇姆之王 沒人能反對你 所向披靡 無堅不摧 紐約 1881年 … Continue reading »

Categories: 字幕 中文 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

John Carter 2012 Hebrew

Download subtitles of John Carter 2012 Hebrew .מאדים ,כך אתם קוראים לכוכב .ואתם חושבים שאתם מכירים אותו .הכוכב האדום .בלי אוויר, בלי חיים .אבל אינכם מכירים את מאדים .שמו האמיתי הוא בארסום הוא לא כוכב נטול אוויר .או מת .אבל הוא עומד בפני מוות .העיר זודנגה אחראית לכך .זודנגה, העיר ההרסנית ,היא נעה וטורפת שואבת … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off