Tagged With: Alexandre Levit

In Darkness 2011 Spanish en Español

Descarga subtítulos de In Darkness 2011 Spanish en Español   ¡Szczepek! Déjalo. Alumbra. ¡Diles que no hay nada de valor aquí! Dice que sus padres no dejaron nada. – ¿Qué estás haciendo con esta, Kraus? – ¡No es asunto tuyo! – ¡Arriba las manos, cerdo polaco! – ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Adelante, dispara! ¡Búscate un hombre … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

In Darkness 2011 Hebrew

Download subtitles of In Darkness 2011 Hebrew למארק אדלמן !שצ’פק .עזוב את זה! תאיר פה תגידי להם שאין פה !שום דבר בעל ערך !הוא אומר שהוריו לא השאירו כלום !מה לך ולגרמני הזה? -לא עניינך !ידיים למעלה, חזיר פולני! -תירה !קדימה! -תירה !קדימה, תירה !תמצאי לך פולני להזדיין איתו .איפה היית? -נסתם צינור ?הוא נסתם … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

In Darkness 2011 Bulgarian

Download subtitles of In Darkness 2011 Bulgarian Translation ZALMEN BEHAR Шчепек! Остави това. Светни. Кажи им, че тук няма нищо ценно! Той казва, че родителите му не са оставили нищо. Какво правиш с този шваба? – Не е твоя работа! Горе ръцете, полска свиньо! – Стреляй! Хайде! Стреляй! Хайде, стреляй! Намери си някой поляк да … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

In Darkness 2011 Russian

Download subtitles of In Darkness 2011 Russian Ïàìÿòè Ìàðåêà Ýäåëüìàíà. Ñàïåê! Áðîñü ýòî. Çàæãè ñâåò. Ñêàæè èì, ÷òî çäåñü íåò íè÷åãî öåííîãî! Îí ãîâîðèò, ÷òî ðîäèòåëè âñå óâåçëè. – ×òî âû òóò çàáûëè, ôðèöû? – Íå òâîå äåëî! – Ðóêè ââåðõ, ïîëüñêàÿ ñâèíüÿ! – Ñòðåëÿé! Äàâàé! Ñòðåëÿé! Ñòðåëÿé æå! Ëó÷øå íàéäè ïîëÿêà, ÷òîáû òðàõàòüñÿ. Ãäå … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

In Darkness 2011 Dutch

Download subtitles of In Darkness 2011 Dutch Szczepek! Laat staan. Schijn eens bij. Zeg hen dat hier niets van waarde is! Hij zegt dat zijn ouders niets hebben achtergelaten. Wat moet je met dit kruid? – Dat gaat je niets aan! Handen omhoog, Pools zwijn! – Schiet! Toe dan! Schiet! Toe dan, schiet! Neem een … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

In Darkness 2011 English English

Download subtitles of In Darkness 2011 English English TO MAREK EDELMAN Szczepek! Leave it. Shine the light. Tell them there’s nothing of value here! He says his parents left nothing behind. – What are you doing with this Kraut? – None of your business! – Hands up, Polack pig! – Shoot! Go on! Shoot! Go … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off