Tagged With: Albert Dupontel

Avida 2006 Czech

Download subtitles of Avida 2006 Czech Topor Zabiju se a vystoupím do nebe s tebou jako růžovým španielem který asistuje a skáče do stropu když zvon bije půl hodiny po půlnoci budeme pod vodou mokří, dva metry hluboko. Sbohem soudruhu! Ať žije smrt! Nechte mě! Dělejte. Bez násilí. Dolů! Pak přijď, miluju tě. Miluju tě. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Un long dimanche de fiancailles 2004 Greek

Download subtitles of Un long dimanche de fiancailles 2004 Greek ΟΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 1917… …πέντε καταδικασμένοι σε θά- νατο στρατιώτες οδηγήθηκαν… …στο μέτωπο του Σομ. Πρόσεχε το συρματόμπλεγμα! Ο πρώτος, άλλοτε ριψο- κίνδυνος και χαρούμενος… …είχε αριθμό μητρώου 2124. Στρατολογήθηκε στο Παρίσι. Τις μπότες που φορούσε τις είχε πάρει από ένα … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Le grand soir 2012 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Le grand soir 2012 Spanish en Español La Gran Noche Oye, Not, a dónde vas? Qué te importa? Allí está. Tú sabes comprenderme… Te quiero, mi mamita, te quiero… Incluso cuando vendrá el día, de tu primer pelo blanco… Me mirarás todavía, como un niñito… Soy yo! Inentendible Es sólo un tema … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

L’ennemi intime 2007 Bulgarian

Download subtitles of L’ennemi intime 2007 Bulgarian Извинете. Извинете. Ирмина! Да тръгваме! Кой я пусна? – Ето тя! Ирмина! БЕЗ СРАМ Ванилия, моля. Две лъжички. Не, не, извинете… Още шамфъстък. Колко? – 14.50. Момент! Ти ли си? Разбира се, кой друг? Влизай. Не се ли радваш? – Радвам се. Можеше да се обадиш. Отиваш ли … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Deux jours a tuer 2008 German

Download subtitles of Deux jours a tuer 2008 German TAGE ODER STUNDEN Antoine, kannst du meine Mutter abholen? Was macht dein Vater? – Sein Führerschein wurde eingezogen. – Wieso das denn? Er hatte zu viel getrunken. Verständlich, er lebt ja mit deiner Mutter. Das ist nicht nett von dir. Es liegt auf deinem Weg. Nein, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

La proie 2011 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda La proie 2011 Portuguese-BR Português   tradução: drcaio A PRESA. Eu estava um pouco tensa. Será que vão nos deixar fazer de novo? Vamos fazer tantas vezes como gostamos. Adrien, termine a visita íntima em 5 minutos. Eu te amo. Apesar de tudo que fiz? Tudo vai acabar em breve. Amélie desenhou … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

La maladie de Sachs 1999 Russian

Download subtitles of La maladie de Sachs 1999 Russian “Áîëåçíü Çàõñà” Ïî ðîìàíó Ìàðòèíà Âèíêëåðà -×òî ïðèâåëî âàñ êî ìíå? -Íè÷åãî íîâîãî… Âñ¸ òî æå. ß ïðèâåëà ê âàì ñâîþ ìàòü. Îíà ïîðóãàëàñü ñî ñâîèì äîêòîðîì â Òóðìàíñå. Îíà íå õîòåëà îïåðèðîâàòüñÿ. ß ïðèø¸ë, ïîòîìó ÷òî, âû õîðîøî ëå÷èòå ñèíóñèò. À åù¸ – ïîæèëûõ ëþäåé. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le convoyeur 2004 German

Download subtitles of Le convoyeur 2004 German Cash Truck (2004) dTV – BR – 15. Juli 2012 CASH TRUCK Der Tod fährt mit Als Lennon gestorben ist, das war ein Schock für mich. Ebenso, als Harrison starb. Wenn McCartney sterben würde, wäre es auch Mist. Und Ringo Starr? Das wäre was anderes. Weniger schockierend? Ich … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Chrysalis 2007 Bulgarian

Download subtitles of Chrysalis 2007 Bulgarian Престани! Нямам намерение да приема поканата му. Грешиш. – Не, но… Приятен е. Добре ще е да излезете. Манон, късно е вече. Мила, баща ти и аз, знаеш… Освен това, не съм в настроение за такива неща. Разбирам, но… Трябва да помислиш малко и за себе си. Ще бъде … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Un long dimanche de fiancailles 2004 Romanian

Download subtitles of Un long dimanche de fiancailles 2004 Romanian O LOGODNĂ FOARTE LUNGĂ Dupa romanul lui Sébastien Japrisot Sâmbata, 6 ianuarie 1917, 5 soldati condamnati la moarte erau condusi în zona de operatiuni Bouchavesnes, pe frontul de pe Somme. Primul, cândva un aventurier vesel, purta matricola 2124 de la un birou de recrutare de … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Paris 2008 English English

Download subtitles of Paris 2008 English English Khadija ! Do you ever wonder where these wires come from? No, I never wonder about that stuff. Well, I wonder. And where do they go? – Where is it? – There. – The Pantheon? – Montparnasse Tower? – The Pantheon? – No, Montparnasse. There. – The Pantheon? … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Un long dimanche de fiancailles 2004 English English

Download subtitles of Un long dimanche de fiancailles 2004 English English Saturday the 6th of January, 1917, five condemned soldiers were escorted to Bouchavesnes at the Front in the Somme. Watch out for the wire! The first, once cheerful and adventurous, wore the tag number 2124. He was drafted from the Seine area. On his … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Le bruit des glacons 2010 Russian

Download subtitles of Le bruit des glacons 2010 Russian Ëóèçà! Ëóèçà, òàì êòî-òî çâîíèò! Íå ïîíèìàþ. Òàì íåò íèêîãî. ×òî çíà÷èò “íèêîãî”? Êîãäà çâîíèò çâîíîê, îáû÷íî òàì êòî-òî åñòü! Íåëüçÿ äàæå âûïèòü ñïîêîéíî! ×òî Âû õîòåëè? ß ïðèøåë ïîãîâîðèòü ñ ìåñüå Ôóëüêîì. Ñ ìåñüå Øàðëåì Ôóëüêîì. Åãî çäåñü íåò. ß óçíàë Âàø ãîëîñ. ß âèäåë … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off