Tagged With: Albanian

“The Closer” Living Proof: Part Two 2010 Greek

Download subtitles of “The Closer” Living Proof: Part Two 2010 Greek Εντάξει… Buzz. έρχεσαι λίγο εδώ… Έχουμε εδώ φωτογραφίες όλων των θυμάτων. Buzz. Τράβα και αυτά εδώ τα βιβλία. Αυτός είναι ο παππούς του Skander, ο Shariq. Τον χτύπησε ένα περιπολικό καθώς προσπαθούσε να σκοτώσει τον γιό του. Η μητέρα του Skander, η Anila, και … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Harsh Times 2005 Albanian

Download subtitles of Harsh Times 2005 Albanian [ TrOJA - MOViES ] KOHË E ASHPËR *2005* Mundësoi: Askushi*Seldir.Isa Përshtati: TrOJA*Shqiprim.A Ndaloni zjarrin! Ndaloni zjarrin! Kini kujdes! Kemi të plagosur! Ndaloni zjarrin! Shkërdhatë i dreqit! Do të zgjoja që të thosha mirupafshim. Derrkuci im… mos pi duhan në shtëpi. Ëndrra të këqija? Po, gjëra vërtet të … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inside Man 2006 Russian

Download subtitles of Inside Man 2006 Russian – Cementerio de Northfork – – Aviso final – Ese era Lefty Frizzell con “Siempre tarde con tus besos.” Antes de eso, oímos a Buck Owens. “Quítate las botas.” Faltan siete días para que el estado hunda oficialmente a Northfork. El cielo está soleado con una temperatura de … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Rab Ne Bana Di Jodi 2008 Albanian

Download subtitles of Rab Ne Bana Di Jodi 2008 Albanian Êàêèå ó âàñ åñòü ïèðîãè? ßáëî÷íûå, îðåõîâûå, âèøí¸âûå, ñ ëèìîíîì. Ñ ëèìîíîì? Ñ ëèìîíîì õîðîøèé ïèðîã, òîëüêî íàäî ïðèâûêíóòü. ß íå åë ëèìîííûé ïèðîã âîò óæå 10 ëåò. À ðàíüøå îí âàì íðàâèëñÿ? Íåò, ÿ òîãäà áûë äðóãèì ÷åëîâåêîì. Äàâàé ïîïðîáóåì òâîé ïèðîã. È áîëüøîé … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

2010: Moby Dick 2010 Albanian

Download subtitles of 2010: Moby Dick 2010 Albanian Wie ben je? Wie ben je? Jezus… Is alles goed? Zie ik er goed uit? Als je nog dunner zou zijn, zou je niet eens bestaan. Nee… Trevor… Je hebt nog een half uur. Ik kan wat eieren voor je maken. Ik ben moe, maar toch bedankt. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

“Supernatural” Children Shouldn’t Play with Dead Things 2006 Albanian

Download subtitles of “Supernatural” Children Shouldn’t Play with Dead Things 2006 Albanian (Water splashing) (Men shouting) (Creaking) (Men shouting) (Man) Usurer! Usurer! (Man murmers) “If a man is righteous, and does what is lawful and right, “if he has not exacted usury nor taken any increase “but has withdrawn his hand from all iniquity “and … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Camelot” Reckoning 2011 Albanian

Download subtitles of “Camelot” Reckoning 2011 Albanian Bence öpüþmenin en iyi yaný baþýn sana doðru geldiðini görmektir. Ýþte o zaman öpüleceðini bilirsin, bundan önceki an cok harikadýr. -Þu ana kadar benim yaþýmda hiç kimse bana dokunmadý ama bunun… nasýl olduðunu hissedebiliyorum. -Öpüþmeye bayýlýyorum. -Birbirimizle kucaklaþmaya baðýmlýyýz. Baþlarda olduðu… gibi olumlu da olsa, olumsuz da. -Gözlerimde … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

300 2006 Albanian

Download subtitles of 300 2006 Albanian Òå ñà àðìèÿ, ðàçëè÷íà îò îñòàíàëèòå, ïúòóâàùà ïðåç çâåçäèòå êúì ìÿñòî, íàðå÷åíî “Àíäàâúðñ”. Òÿõíàòà Îáåòîâàíà çåìÿ – ñúçâåçäèå íà ìðà÷íè íîâè ñâåòîâå. Íàðå÷åíè ñà íåêðîìàíãúðè. È àêî íå òå ïðîìåíÿò… ùå òå óáèÿò. Òåõåí âîäà÷ å Ëîðä Ìàðøàë. Òîé ñàìèÿò å ñòèãíàë äî ïîðòèòå íà Àíäàâúðñ. È ñå çàâðúùà … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Wrong Turn 2: Dead End 2007 Albanian

Download subtitles of Wrong Turn 2: Dead End 2007 Albanian V každém pokolení je jedna vyvolená. Osamocena bude bojovat proti upírùm, démonùm a silám temnoty. Je pøemožitelka. Tohle je šílenství. Jak tì to napadlo? Jsi Pøemožitelka, závisí na tobì životy. Beru ohledy na tvoje mládí, ale oèekávám jistou odpovìdnost. A ty se nechᚠzotroèit takovým… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Sweeney 2012 Albanian

Download subtitles of The Sweeney 2012 Albanian ¿Y mis bolas de golf? ¿Vieron mi protector solar? ¿Para qué vas a Florida si usas protector solar? Aunque envejezca, yo me quiero tostar. Bien. Ahora puedes ser una feota con la piel oscura. Está celoso porque no se broncea. Sus pecas se conectan. ¡Toma menos fluidos! Ya … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Chernobyl Diaries 2012 Albanian

Download subtitles of Chernobyl Diaries 2012 Albanian No episódio anterior… – Como se atreve a invadir minha residência privada? – Quem você pensa que é? – Então isso acaba aqui… – Não creio nisso – Ah! Guerreiro Nuban! O que fizeram com você? – Soltem os espécimes. – Espere! Estou aqui para ajudar! Vocês foram … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Chocolate 2008 Albanian

Download subtitles of Chocolate 2008 Albanian Håll tyst, fröken, pirater seglar i dessa vattnen. Du vill väl inte att de hittar oss, eller hur? -Mr Gibbs, det räcker! -Hon sjöng om pirater. Det betyder otur om att sjunga om pirater i den här dimman. -Märk mina ord. -Se dem som märkta. -I väg med dig … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008 Albanian

Download subtitles of The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor 2008 Albanian Soy Anónimo, prefecto del condado de Leng Meng Por favor, permite que me enfrente con esta asesina Ella está en la lista de los más buscados por Su Majestad. Ahora que está aquí la arrestaré. La asesina y yo hemos acordado pelear uno … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

The Contract 2006 Albanian

Download subtitles of The Contract 2006 Albanian 20 000 LIEUES SOUS LES MERS DE JULES VERNE VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS CHAPITRE 1 RUMEURS INQUIÉTANTES ! EN L’AN 1868 LE MONDE MARITIME FUT ALARMÉ PAR DES RUMEURS CONCERNANT UN MONSTRE EN LIBERTÉ. UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS ÉTRANGES ACCABLERENT CERTAINS VAISSEAUX DES MERS DU SUD ET … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Blow 2001 Albanian

Download subtitles of Blow 2001 Albanian PROVA DE AMOR O que você está olhando? Estou olhando aquele balde velho e pensando… que gosto de você. Gosto de você porque posso dizer o que eu penso. O quê? Por que nunca me beijou? Tenho medo. Medo de que… quando Tip perguntar se já te beijei, ter … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Windtalkers 2002 Albanian

Download subtitles of Windtalkers 2002 Albanian Je m’appelle Turkish. Drôle de nom pour un Anglais. Mes parents se sont connus dans un avion qui s’est écrasé. Ils m’ont donné le nom de la compagnie. C’est rare de porter le nom d’un accident d’avion. Lui, c’est Tommy. Il dit qu’il a le nom d’un revolver. Mais … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Choi-jong-byeong-gi Hwal 2011 Albanian

Download subtitles of Choi-jong-byeong-gi Hwal 2011 Albanian Èo si robila s Jurgenom sobotu? Každý pondelok tá istá správa z víkendu, – – a plná paniky: Som jediná ktorá zostala? Viem aké to je. – Urobila som to. – Inej cesty nebolo! Ostávam už iba ja! Sakra! – Poèúvajte ïalej. – Z Göteborgu. – Švédsko. – … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Campaign 2012 Albanian

Download subtitles of The Campaign 2012 Albanian Buen chico. ¿Te llevo a casa? Te sentirás mejor. Querido William, gracias por el regalo de cumpleaños. Me alegra que lo recordara, como algunos pocos en el orfanato. Es interesante lo que la vida nos depara. Hace años, cuando comenzamos nuestro contacto a distancia… …no imaginé que seríamos … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 2011 Albanian

Download subtitles of The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 2011 Albanian Var är han? Var gömmer han sig? Vet inte… Jag har letat efter honom sen i går. För sista gången… var är han? Det vet jag inte. Vad tänker ni göra med honom? Vänta här, tjallaren kan dyka upp. Vem skyddar du, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Klony 2009 Albanian

Download subtitles of Klony 2009 Albanian [Script Info] Title: untitled Original Script: unknown ScriptType: v4.00 Collisions: Normal PlayResY: 864 PlayDepth: 0 Timer: 100,0000

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment