Tagged With: Alan Dobie

Alfred the Great 1969 Greek

Download subtitles of Alfred the Great 1969 Greek ’λφρεντ ο Μέγας Τον 9ο αιώνα η Αγγλία δεν υπήρχε ακόμα ως έθνος. Η χώρα ήταν διαιρεμένη σε ανεξάρτητα βασίλεια, εκ των οποίων το Ουέσεξ ήταν το μεγαλύτερο και πλουσιότερο. Εκεί ζούσε ένας πρίγκιπας ονόματι ’λφρεντ, ο οποίος οραματίστηκε μια ενωμένη χώρα, υπό ένα Δίκαιο. Αλλά ήταν … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

White Mischief 1987 Russian

Download subtitles of White Mischief 1987 Russian “Íîÿáðü 1940 ãîäà. Î÷åðåäíîé íàëåò. Êàæäóþ íî÷ü íàöèñòñêèå áîìáàðäèðîâùèêè âîëíà çà âîëíîé ñåþòñåþò ñìåðòü è ðàçðóøåíèÿ. Îäíàêî íàðîä Áðèòàíèè ñîõðàíÿåò òâåðäîñòü è ãîòîâ ñîïðîòèâëÿòüñÿ ëþáîé öåíîé”. ß íå ïîåäó â Àôðèêó áåç äåíåã. ß òîëüêî âàø àãåíò è äàâàòü âàì ôèíàíñîâûå ñîâåòû íå ìîå äåëî. È íå äàâàéòå. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off