Tag Archives: Adam Driver

“Girls” All Adventurous Women Do 2012 Russian

Download subtitles of “Girls” All Adventurous Women Do 2012 Russian ß òàê ãîðæóñü òîáîé çà ýòîò àáîðò. Ñïàñèáî, Øîøàííà. – Ìû âñåãäà ïîëüçóåìñÿ ðåçèíêîé. – Ðàçâå? ß ïðîñòî äóìàëà, ìîæåò… çàïèøåøü ìåíÿ íà ïðè¸ì äëÿ òåñòà íà âåí. èíôåêöèè? Âñ¸ … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

“Girls” Vagina Panic 2012 Hebrew

Download subtitles of “Girls” Vagina Panic 2012 Hebrew תורגם ע”י acz וע”י noam-h מצוות NAKO ?כן,את אוהבת את זה- .כן, אני אוהבת את זה- ?מה את אוהבת- .אני אוהבת הכול.אני אוהבת מה שאתה עושה- אני יודעת שכשפגשתי אותך .שאת רוצה … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

“Girls” Welcome to Bushwick a.k.a. The Crackcident 2012 Serbian

Download subtitles of “Girls” Welcome to Bushwick a.k.a. The Crackcident 2012 Serbian Čekaj. -Šta je, damo? -Sledeće nedelje je stanarina. -Da, pokrila sam to. Zašto imam osećaj da kad tako kažeš, zapravo nemaš. Rećićeš roditeljima da si izgubila posao? Dala … Continue reading

Posted in Movie | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments