Mou gaan dou 2002 Turkish

Posted by on June 11, 2012

movie image

Download subtitles of Mou gaan dou 2002 Turkish

SONSUZ CEHENNEM:
BÝTMEYEN ZAMAN. SONSUZ MEKAN VE ACI
SONSUZ ZAMAN.
ZAMAN
ÝIk tutuklamamý hatýrlýyorum.
12 Aralýk 1980′deydi.
Ekibim ve ben Hano Road’da
devriye geziyorduk.
Dünya Ticaret Merkezi’nde
bir sorun vardý.
Biz de hemen oraya döndük.
Olay yerine gittiðimizde silahlý
çatýþma devam ediyordu.
On beþ kiþi yerde yatýyordu.
Her yerde kan vardý.
Çoðu elinde býçak tutuyordu.
Ortaðým geri dönmemi istedi.
O zamanlar acemiydim.
Ben de kabul ettim.
Daha tabancamýn kýlýfýný
açamadan ortaðým yere düþtü.
Karnýndan vurulmuþtu.
Bir tür býçakla.
Açýlan yaradan her tarafa
kanlar fýþkýrýyordu.
Ne yapacaðýmý bilmiyordum.
Altý kurþunun hepsini adamýn
üzerine boþalttým.
Kaç yaþýnda olduðunu
hatýrlamýyorum.
Ama iki yýI sonra onu
gördüðümde bir kulüpte içiyordu.
Sarhoþ görünüyordu.
Arkadaþlarýnýn hepsi
Kwun’un fedaileriydi.
“Kötüler her zaman yaþar,
sadece iyiler genç ölür.”
Ortaðýmýn yüzünü hala hatýrlýyorum.
Çok piþman oldum.
Altý kurþunun hiçbiri
baþýna isabet etmemiþti.
Dünya böyle olmamalý.
Olmasý gereken bu deðil.
Sam! Kaç yýIdýr Kwun’un
yanýndasýn?
Ýki yýI kadar.
Seninle neden ilgilendiðimi
biliyor musun?
Yakýþýklýyým.
Olabilir…
Çünkü senin iyi biri
olduðunu düþünüyorum.
Senin bizim yanýmýzda olmaný
isterdim. Görevli olarak.
Unut bunu!
Altý kurþunun hepsini sýktýn ve
o adamý öldüremedin, öyle mi?
Ýþte iyi bir adam olman için.
Sana iyi bir neden.
Olmaz. Bana her þeyi Kwun verdi.
…hatta hayatýmý bile.
Ona ihanet edersem…
…senin bile gözünde
alçak olurum. Deðil mi?
– Bunu söyleyeceðini biliyordum.
– Evet!
Ama Ngai Ailesi için
fedakarlýðýn bir anlamý yoktur.
Usta ne demiþ bilisin.
“Unutma ki ceza,
geleceði zamaný bilir.”
Evet. Ýkimizin de sonunu
kim bilebilir?
Çalýþma zamaný!
Bu kadar erken mi?
Evet. Çocuklara yemek
götürmeliyim.
Bütün paket al.
– Bu yeter. Sende kalsýn.
– Boþ ver uðraþma.
Hey…
Arka kapýyý kullanmak
ister misin?
Polisle çene çalmamý
yasaklayan kural yok.
Ön kapý iydir.
Kullanmak lazým.
Prat Avenue lütfen.
Kwun amca içerde mi?
Kwun amca biri seni
görmek istiyor.
Güle güle Mary.
Söylediklerine göre
bütün bu antikalar…
Amerika’dan özel olarak gelmiþ.
Bunlarýn hepsi saçmalýk.
18,000$. Bunu Hong Kong’da
verebilecek kaç kiþi var?
Otursana…
Bence en fazla bin kiþi vardýr.
Sam senin köstebek olmaný istiyor.
Bu fikri sevmediysen
onunla konuþabilirim.
Ne de olsa benim adamýmsýn.
Olur.
Emin misin?
Evet.
Bana çantayý getir.
Mary…
Aslýnda doðruyu söylemek gerekirse
korkacaðýný düþünmüþtüm.
Ortalýk sakinleþene kadar
Tuen Mun’da saklan.
Akademi sýnavlarý için hazýrlan.
Sana para býraktým. AkýIlý harca.
Þarkýyý sevdin mi?
Evet.
Artýk senin.
Diðer sette bu kadar iyi ses vermez.
Ama bir gün sana, yeni bir
tane alacaðým.
Ne oldu? Hoþuna gitmedi mi?
Hayýr.
Yok bir þey. Bu saati sana
patron mu verdi?
Bu seni ilgilendirmez.
Bu akþam olanlar…
…aramýzda kalacak.
Bunu Sam’ýn duymasýný istemiyorum.
Neden?
Kadýnlar basittir.
Bir adam beni aldatabilir.
Ve ben…
…her þeyi yapabilirim.
Þimdi eve git.
Bu akþam çok iþim var.
Patron “Bu akþam kan görmek
istiyorum.” dedi.
Adanýn yerlisi bu gün…
…”Mersedes’in var mý?”…
…diye sordu.
Ben de “Elbette” dedim.
Ýþte burada.
Yoksa burada sizinle birlikte
olmayacaktým.
Hayýr. Burada olmazdým.
Buraya gelmeyecektim.
Þimdi güzel bir kýzýn
yanýnda olacaktým.
Neyse? Sigaran var mý?
Sigara kullanmýyorum.
Bu iþi unutalým.
Arabamda bir þey yok.
Gördün mü? Kýz mantýklý konuþuyor.
Kendine bir bak.
Ýyi giyimlisin. Baþýn derde
girsin istemezsin deðil mi?
Bir de bana bak.
Beni kötü dövdün.
Sence savcý bu konuda
ne düþünecektir?
Hey…
Bahse girerim Tsim Sha Tsui ‘ya
hiç gitmemiþsindir, deðil mi?
Kim olduðumu biliyor musun?
Ben Keung’um.
Sam’ýn en iyi adamlarýndan biri.
Seni gördüðüm yerde
bunu ödeteceðim.
Hey…
Ambulans çaðýrýn.
Bak her tarafým kanýyor.
Hemen 500cc kadar O grubu
kan iste. Ender bulunur.
Kapa çeneni.
Merkeze gidene kadar bekle.
Alýn bunu.
Hey, beni neden merkeze
götürüyorsunuz? Ben ne yaptým?
– Sadece araba çaldým.
– Kapa çeneni!
Sen iyi bir öðrencisin. Ha?
Bu yýI madalyanýn sana
verilmesi düþünülüyor.
Yip’e bundan bahsetme…
Doðum günün kutlu olsun!
Bunda sevinecek bir þey yok.
Ömrümün on yýlýný bu
cehennemde geçirdim.
Beni bile mezun etmeyi
baþardýnýz. Bence artýk…
buradan ayrýIma zamanýnýz geldi.
Neden buradan ayrýImýyorsunuz ha?
Artýk komiserlik yapamam.
Ve emekli olmama daha altý yýI var.
Kýrk sekiz yaþýna giriyorum.
Ve hala çok iyi…
…polisler yetiþtirebilirim.
Doksan yediye kadar beklemen gerek.
Hey, yüz kýrk dokuz, þerefe!
Hey, Yan. Bütün gün çalýp duruyor.
Kim o kýz arkadaþýn mý?
– Þerefe, efendim.
– Þerefe!
Beni yalnýz býrakýn.
Bu benim sorunum deðil
bilmek istemiyorum.
Hey, Law!
Neler oluyor?
Babam az önce öldü.
Baþýna bir þey geldiðinde…
…çocuklarýna haber
vermemi istemiþti.
Sizi üzdüðüm için üzgünüm.
Þu televizyonu kapat da
yemeðini ye.
Kwun’un ölümü ile ilgili ne
bildiklerini duymak istiyordum.
Onu sen mi öldürdün Ching?
Ben çok konuþurum. ÖIdürseydim
bunu çoktan duyardýn.
Wan ve Gandhi’ye sor.
Kwun öldüðünde ben Macau’daydým.
Biliyorsunuz…
Çocuklarý benden þüpheleniyor.
Ama kimseden korkmuyorum.
En büyük oðlu doktor. En küçüðü ise
serseri. Kýzý ise yakýnlarda evlendi.
Ortanca oðlundan baþka kimse
bu iþle ilgilenmez.
Çok ileri giderlerse,
onlara gösteririm.
Kwun’ý korumayý baþaramadýnýz.
Bu kadar yeter, John.
Babam her zaman…
“Her sonun
bir de baþý vardýr.” derdi.
Þimdi bunu düþünmeliyiz.
Þimdi düþünmemiz gereken Büyük
Dörtlü’nün bu konuda ne düþündüðü.
Teþekkürler. Tamam…
Abla… Annem nasýI?
Ýyi. Hala yatakta.
Gelirken bize biraz tütsü getir.
Babam için morga götüreceðim.
Ekip B, Tak Shing sokaðýný
kontrol edecek.
Ekip C, siz bu binanýn çýkýþýný gözleyin.
Austin Road çýkýþýna bakan kapýyý.
Burada iki çýkýþ var. Biri Tak Shing
sokaðýna bakýyor. Diðeri Austin.
Afdersiniz… Alo?
Bu kadar büyük bir olaydan
neden benim haberim yok.
Olay meydana gelir gelmez
herkese haber verdim.
Kwun’un adamlarý eli kolu
baðlý oturacak deðiller.
Bununla on dört oldu.
Ngai ailesine yine ödeme
yapmalýyýz.
Ben aranýzda en genç olaným.
Onun için bu iþi bana býrakýn.
Ngai’lere bir daha ödeme
yapmayacaðým.
Siz üçünüz ne düþünüyorsunuz.
Hadi, Büyük Dörtlü’ye. Þerefe.
Ben Wong.
Adamlarýnýn binanýn
dýþýnda ne iþi var?
– Gevezelik için zamaným yok.
– Bir sorun mu var?
Hayýr. Bir þey yok.
Nasýlýsýnýz çocuklar?
Benim sandalyem nerede?
Eðer yemek için geldiysen,
bu çok kötü.
Çünkü diðer iþler gecikecek.
Yemek için geldim.
Bu gece bir þeyler olacak.
Býrakýn Büyük Dörtlü düþündüklerini
yapsýn. Onlarla sonra ilgileniriz.
Savaþmalarýna izin vermeyin.
Yoksa bir çok kiþi ölür.
Ne oldu? Hoþunuza gitmedi mi?
Kuralý biliyorsun. Bir kart çek.
Evet.
Hayýr. Konuþacak baþka
bir þey kalmadý.
Merhaba Hau!
Wah? Önemli bir þey deðil.
Macau’da bir gazino açacaðýný duydum.
Artýk yönetim bende sayýlýr.
Ortaklýk konusunda ne diyorsun?
Kwun amca öldü.
Bunu istediðimi sanmýyorum.
Anlýyorum.
Ama tek sorun Macau’daki iþ deðil.
Gandhi’nin karýsýyla
eðlendiðini biliyorum.
Kusura bakmayýn. Macau’daki
gazino iþini tehlikeye atamam.
Þimdi gitmeliyim.
Sam’ýn adamlarý ne yapýyor?
Wah’ýn borcunu ödediðini biliyorum.
Konuyu saptýrma.
Bana bilmediðim bir þey söyle.
Bir þeyler öðrendiðinde beni ara.
Evet?
Hau on dakika sonra Wah’la buluþacak.
Bana kalýrsa. Büyük Dörtlü zorda.
Muhbire göre Hau dört
milyonluk kokain getiriyor.
Ne bu?
Mafya barajý mý?
Durun! Hey durun! Atýn silahlarý!
Wah’ýn ödemeyi neden
yaptýðýný bilmiyorum.
Ama ben anlaþmayacaðým.
Hey, Gwei.
Þimdi telefonu Gwei’ya ver.
Bekliyorum.
Ne var Hau? Ben de Gandi’yle
ayný fikirdeyim.
Ödeme yapmayacaðýz.
Ne o, ne de ben.
Gandi’yle senin cimri
olduðunuzu duymuþtum.
Birlikte içeri soktuðunuz eroinin
çalýndýðýný biliyorum.
Bu milyonlar demek deðil mi?
Ama tesadüf eseri malýn…
senin depoda olduðunu duydum.
Ne? Ne diyor?
Beþ Büyüðün arasýndan sadece
Wah ve Gwei ödedi.
Sam’ý da sayarsak üçe iki eder.
En genciniz benim.
Ödeme yapacaðým.
Görüþürüz.
Fazla üzülme. Hadi iç!
Ngai’lere ödemeyi yapýn.
Komiser. Bay Ngai yemeðe gidiyor.
Yemek için biraz geç deðil mi?
Babam, her zaman
iþten sonra buraya gelirdi.
Alýþkanlýklarýný devam
ettiriyorum o kadar.
KatýImak ister misiniz?
Artýk sizin döneminiz baþlýyor.
Zor olsa gerek.
Pek sayýImaz.
Adamlarýnýz bütün gece çalýþtý.
Ama boþ yere. AsýI zor olan bu.
Tamam. Ýyi iþ çýkardýn Hau.
Umarým böyle devam edebilirsin.
Bu iþi bir trajediye çevirme.
Gidiyoruz.
Ne dediniz?
Þampanya patlatmak istiyoruz.
Kwun öldüðü için kutlama yapacaðýz.
Sizin için de patlatabiliriz.
Çatýþacak mýyýz?
Hey Memur Beyler!
Ngai ailesi yasta. Ne istiyorsunuz?
Gidelim. Gidiyoruz.
Buyurun.
Babam kumarý buradan yönetirdi.
Karanlýk ama özel bir iþadamýydý.
Ýyi tanýnýrdý.
Onu adýný bilmeyen var mý?
Her zaman þöyle derdi,
“Her sonun bir baþý vardýr.”
O günü…
…hiç unutmayacaðým.
– Alo?
– NasýIsýn tatlým?
Yiyecek bir þeyler ister misin?
Hayýr teþekkürler. Eve dön yeter.
Yüz kýrk dokuz.
Bir polisin temiz bir
geçmiþi olmalýdýr.
Ngai ailesiyle iliþkini
kestiðini biliyoruz.
Ama hala ayný babayý paylaþýyorsunuz.
Bu da kayýtlarýnda yalan
söylediðin anlamýna geliyor.
Baþka seçeneðim yok.
Üzgünüm ama iliþiðini
kesmek zorundayým.
Hala polis olmak istiyor musun?
Olabilir miyim?
Bana iyi bir neden göstermen gerek.
Ýyi biri olmak istiyorum.
Polis olmak istiyorsan bana
yardým et. Bu kadar basit.
Beni seçtiniz çünkü Hau’nu
kardeþiyim deðil mi?
Gerekirse kendini tutuklayabilir misin?
Nereden baþlayabilirim?
Vur ona!
Vur ona!
Yere ser!
– NasýIsýn ufaklýk.
– Buraya gel… Susun!
Ýyi misin?
Kalk ayaða!
NasýIsýn? Görüþürüz…
Ne oldu? Neyin var? Aðrýyor mu?
Bugün babam öldü.
Bana çok iyi davranýrdý.
Müdürden cenazesi…
…için izin istedim.
O da “Tutuklu olduðunu
bilmiyor musun?” dedi.
Buna bile hakkým yok.
Öz babamýn…
cenazesine katýlamýyorum.
Sen bunu anlamazsýn.
Git buradan!
Git buradan!
Hadi sakin ol.
Delirdin mi? Yan’ý
göreve mi aldýn?
Hau’nun üvey kardeþi
olduðunu biliyorsun.
Sorun ne?
Bana dosyasýný ver.
Þimdi de Þef’i mi oynuyorsun.
Dosyasýnýn arþivde olduðunu
sen de biliyorsun.
Seni kardeþim saydým.
Tek istediðim bir dosya.
Kardeþimsen bunu isteme.
Bu kadar yeter.
Sakin ol.
Baðýrma.
Çocuðu düþürmüþ.
Çok önemli deðil. Sadece bir bebek.
Baþkasýný yaparsýnýz. Anladýn mý?
Dört yýIdýr birlikteyiz.
Defalarca senin kefaletini ödedim.
Önce ailenle yemek yiyorsun.
Sonra mafya ile savaþýyorsun.
Çocuðumuzun senin gibi
olmasýný istemiyorum.
Anladýn mý?
Neden bu kadar sinirlisin?
Önemli deðil.
John senin zeki olduðunu söylerdi.
Ailene yardým etmeyi
düþünüyor musun?
Ngai ailesinden uzak durmak
istediðini biliyorum.
Ama biz kardeþiz.
Bu bir gerçek.
Pazar günü kýzýmýn doðum günü.
Sen de davetlisin.
Benimle konuþmaktan nefret
ediyorsun deðil mi?
Hayýr.
Terfi ettin mi?
Süper stajyer mi olacaksýn?
Ne zaman gerçek bir
polis olacaksýn?
Sam þaka yapýyor. Hadi gül biraz.
Yardýmlarýn için sana teþekkür ederim.
Acemi bir polisken birkaç olayda…
sana yardým ettim
ama þimdi sýra sende.
Borcunu ödemeye ne dersin ha?
Bunu bir düþün…
Ne yapacaksan yap.
Annenin güzel bir poposu var.
Ne yapýyorsun?
Oðlun koca aptalýn teki.
Sana mý çekmiþ? Ne dersin?
Çok komiksin.
– Ben gidiyorum.
– Hemen mi?
Bay Ngai ile görüþeceðim.
Geç kalýyorum.
Sam sana iyi davranýyor.
Ama kendine iyi davranmýyor…
Dört yýI oldu.
Artýk görev almasý gerekiyordu.
Ama her þeyi Ngai’ye býraktý.
Þimdi Ngai ailesi büyük ve kötü.
Bizim sayemizde…
Hau’nun bunu bilmesi lazým.
Dört yýI boyunca. Hiç uyumadým.
Ben Müfettiþ Wong’um.
Üzülme Mary. Seni korurum.
O zaman sözünü tut.
Tutacaðým.
NasýIsýn ufaklýk?
Ýki gün önce emlakçý yanýma uðradý.
Bu eve ne kadar
teklif etti dersiniz?
Yüz atmýþ milyon.
Evet yüz atmýþ milyon verdi.
Hong Kong’un nesi var?
Ha söyler misiniz?
Babam burayý aldýðýnda buranýn…
…deðeri sadece dokuz milyondu.
Ne dünya ama…
Doksan yedi yaklaþýyor.
Göç vakti geldi.
Ama bu o kadar sorun deðil.
Günümüzde iletiþim çok basit.
Her þey bir telefon kadar yakýn…
Ben sadece telefon faturalarý
için üzülüyorum.
Biliyorsunuz telefon firmalarý dolandýrýcý.
Annemle konuþtum.
Ýþlerimiz çok iyi gidiyor.
Evet çocuklar,
benim için çok çalýþtýnýz.
Size karþý nankör olmak istemem.
Ýþlerin kontrolünü size býrakacaðým.
Bunu bir hediye sayýn…
veya emeklilik sigortasý.
Yiyin! Ne kadar isterseniz!
Beraber daha fazla
zaman geçirmeliyiz, bugünki gibi.
Ayrýlacak mýsýnýz?
Siz gittikten sonra ortalýk karýþacak.
Budistsin deðil mi Sam?
Baþlamak basittir, ayrýImak zordur.
Ben ayrýlýyorum.
Benim için sevinmelisin.
Bunu çok düþündüm.
Gelecek kokainde.
Güney Amerika’dan dört gemi gelecek.
Ufak þilepler. Taylandlý’larla görüþtüm.
Sen tekel olacaksýn.
Þef olacaksýn, marketin lideri.
Tayland’a git ve malý yüklet.
Diðer dört gemiden
kurtulmak mý istiyorsun?
Öp bakalým. Aferin.
– Biraz kenara çekilebilir misiniz?
– Tamam.
Hadi sen de gel.
Geliyorum.
Evet çekiyorum. Dikkat. Hazýr.
Gülümseyin.
Son iki yýIdýr buralarda deðildim.
Bu çok zor. Aileden uzakta.
Her zaman aileyle birlikte olamýyorum.
Kardeþlerinin hepsi temiz iþlerde.
Aile için her þeyi…
…babam ve ben yaptýk.
Umarým sen de yaparsýn.
Önümüzdeki hafta görüþmeye sen de gel.
Seni yoldan ararým.
Sanýrým bu iþ onun için çok önemli.
Gelecek Çarþamba þahsen
kendisi gidecek.
Bu dördüncü olacak.
Kwun’un ölüm yýIdönümü.
Hau Büyük Dörtlü’ye darbe vurmak
istiyor. Peki. Sam’i niye gönderdi?
Bilmiyorum. Sam yardým
ediyor olabilir… Tabi…
ÖIdürmek istemiyorsa.
Hey…
Ýki gündür sizi izliyorum.
Þefiniz olarak bilgi istiyorum.
Sen de Ngai ailesindensin.
Yaptýðýn þeyin farkýnda mýsýn?
Amirim…
ben polisim!
Güzel.
Selam ver o zaman.
Bir masa ayýrdým.
Sen de katýlýr mýsýn?
Hey. NasýI olmuþ?
Keung!
Bu kýyafetle ne yapýyorsun?
Av peþindeyim.
Kendime güzel…
…bir kýz bulacaðým.
– Tatlým!
– Evet?
Gideceðini neden haber vermedin?
Ýþ için buradayým tatlým.
Tatil için deðil.
Merak etme. Rahat duracaðým…
Hau, Wah ve
diðerlerini ortadan kaldýracak.
Biliyorum.
Ama hedefinde sen de varsýn.
Bu çok saçma. Bu nasýI olacak?
Ben gelene kadar havaalanýnda bekle.
Uçma zamaný patron.
Þu an yapabileceðim tek þey bu.
Uçak indiðinde Sam’ý tekrar ara.
Hau’yu bu akþam öldüreceðim.
Fazla acele etme!
Acele etmiyorum…
Dört yýI önce…
Hau’yu öldürmemi sen istemiþtin.
Ne olacak?
Bana þantaj mý yapýyorsun?
Sana þantaj falan yapmýyorum.
Sadece ikimiz de sýnýrý aþtýk.
Geri dönemeyiz.
Herkesi yerine göndereceðim.
Bu geceki operasyon çok gizli.
A timi burayý izleyecek.
B timi burada olacak.
Benden emir bekleyecek.
C timi hedefi izleyecek ve…
Bana neden haber vermedin?
Biliyorsun… Hau sürekli
deðiþiklik yapýyor…
Tek köstebeðin Yan
olduðunu mu düþünüyorsun?
Adamlarým yedi yýIdýr gözlüyorlar.
Kartýn nerede?
Berabere. Birlikte yönetelim ha?
Gidiyoruz.
KýmýIdamayýn!
Avukatýn gelmesini bekleyebilirsin.
Bizimle iþbirliði yap.
Pekala. Sizinle iþbirliði yapacaðým.
Bu konuda ciddi misiniz Bay Ngai?
Nedeni nedir?
Babam derdi ki…
…”Her sonun…
…bir baþý vardýr.”
Dört yýI önce öldü.
Ýþte zamaný geldi. Kömür
yeterince kýzýþtý. Ateþ hazýr.
Patron, kýz geldi.
Ýþte buradasýn.
Bize ne göstereceksin?
Bekleyin ve görün.
Buldum efendim.
Ýki yabancý da özel dedektif.
Alo! Tatlým…
– Neredesin?
– Elbette Tayland’da.
Geri dön!
Sen deli misin? Neden döneyim?
Soru sorma. Sadece dön.
Hau seni öldürmek istiyor!
Çok saçma.
Ben onun için çalýþýyorum.
Dinle…
…Kwun’u ben öldürdüm.
Videonuz var mý?
Nedir bu?
Güzel bir þov.
Keung. Dikkatli ol.
Hau ne dedi?
– Sam.
– Sunny!
Dört yýI önce…
…Hau’yu öldürmemi sen istemiþtin.
Ne olacak?
Bana þantaj mý yapýyorsun?
Hayýr.
Sana þantaj falan yapmýyorum.
Sadece ikimiz de sýnýrý aþtýk.
Geri dönemeyiz.
Ben ilgilenirim.
Alan ve Johnson…
Onlarý babamýn katilini
bulmalarý için tuttum…
Kimi bulduk dersiniz?
Babama komplo kuran bir polis.
Kanun koruyucu.
Memur Luk!
Ýþte televizyonda görünen þu adam.
Ýster yakalayýn…
Ýster býrakýn o size kalmýþ.
Çok güzel bir þovdu.
Çok fotojeniksin.
Dört yýI önce…
…Sam’ýn karýsý
size ne kadar para verdi?
Bir þans daha verin bay Ngai.
Onlara dört yýI
önce bir þans vermiþtim.
Ama kullanmadýlar.
Bu gün sana bir þans versem…
…bunu kullanýr mýydýn?
Yedi yýIdýr bizimlesin.
Sen polissin.
Bizse kötü insanlarýz.
Þimdi kader zamaný.
Beni kandýramazsýn.
Senin müfettiþ Lau babamý öldürttü.
Sam’dan bir haber var mý?
Patron aradý.
Ýyi olduðunu söyledi.
Onu burada beklemeni istedi.
Gelecekmiþ.
Ailen nerede?
Göç ettiler.
Sen gitmedin mi?
Hemen kaçmalýyýz. Taylandlýlar
peþimizde. Hadi çabuk ol.
Bunu baþaramayacaðýný biliyorsun.
Biliyorum.
Karým Hong Kong’da tehlikede.
Bize yardým et.
Bunu neden yapayým?
Ben de patronunu öldürmene
yardým edeceðim.
Bunu istediðini biliyorum.
Ne diyorsun?
Sana hep bir arkadaþ gibi davrandým.
Ona güvenme patron!
– Yok ol!
– Ona güvenme patron!
Býrak þunu!
Afedersin Sam.
Tutuklamak için mi geldin?
Hau’yu öldürmeni istiyorum.
O zaman her þeyi unuturuz.
Bu durumda konuþacak bir þey yok.
Üstlerimle görüþtüm.
Her zaman için senin yanýndalar.
Neden? Komployla adam öldürttüm.
Birliðimizin parçalanmasýný istemiyoruz.
Bu kadarý yeterli deðil mi?
Hey kartlarýn nerede?
Çýkar!
Büyük kartý çeken kazanýr.
Ben kazandým.
Gidiyoruz. Anahtarlar.
Bunu unut. Ben bu
oyunu çoktan kaybettim.
Bu oyunu birlikte
çýktýðýmýz ilk gün bulmuþtuk.
Hep bu kartlarý kullandýn.
Hey…
Biliyordum. Evet. Geçmiþte kararý
hep sana býraktým.
Þimdi dinleme sýrasý sende.
ÝIk defa sen beni dinleyeceksin…
Biz kardeþ gibiyiz.
Buna seyirci kalamam.
Benimle günlerdir kontak kurmadý.
Yan da.
Anahtarlar.
Yardým edin!
Hayýr. Biri yardým etsin!
Bana neden yalan söyledin?
Söylemedim.
Sam’in baþý dertte.
Sana ben basit bir kadýným demiþtim.
Kocam için bir þeyler yapmam lazým.
Tayland’a gidiyorum.
Lütfen gitme.
Gitmeliyim. Bizi sakýn takip etme.
Gitmeni istemiyorum. Lütfen gitme!
Beþ yýIdýr Sam’la birliktesin.
Sam’a ne olduðunu bilemeyiz.
– Belki de ölmüþtür.
– Sen ne diyorsun?
Ben seni korurum.
– Ne yapýyorsun?
– Gitmeni istemiyorum.
Çizgiyi aþtýn.
Dinle beni!
Ben senin patronunum!
Karþýma bir daha çýkma.
– Bu akþam havaalanýnda olacak.
– Alo?
Kwun’ý ben öldürdüm.
Bir erkek beni aldatýrsa
her þeyi yapabilirim.
ZAMAN
Dosya numarasý 3142.
Müfettiþ Wong
komplo kurmakla yargýlanýyor.
Bu konuyla ilgili on birinci
oturumu da tamamladýk.
Müfettiþ Wong sorunuz var mý?
Hayýr…
Hayýr.
11 Nisan 1995′de,
…bu kaseti elde ettik.
Buna göre…
Komplo tezgahlamakla
suçlanýyorsunuz.
Kabul ediyorum.
Tarih 1997 oldu. 1 Haziran’a
kadar durum raporunuzu alamazsak…
hala terfi edebileceðinizi
düþünüyor musunuz?
Çince’de bir atasözü vardýr.
“Yeni bir kral ile
yeni bir teba gelir.”
Bence her þeye
yeniden baþlamalýyýz.
Size ne oldu? Size desem ki
deliller yok edildi…
…yeniden baþlar mýydýnýz?
Ne diyorsunuz?
Üzgünüm, kanunlarý çiðnedim.
1997′den sonra polis gücünün
morali hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Çin halký duygusaldýr.
Umarým Çin yasalarý
beni desteklemeye devam eder.
Ama kendime inancým tam, efendim!
Kararlarýnýza saygý duyuyorum.
Ama ben bu oyunu…
…çoktan kaybettim.
Ne düþünüyorsunuz?
Affedilirseniz onunla
yüzleþecek misiniz?
Savaþ daha bitmedi.
Hepimiz yangýna çok yakýnýz.
Þunu unutmayýn! Hong Kong’u
Ngai ailesi yönetmiyor.
Bu dosya Interpol’den geldi.
Karar vermeden önce oku.
Tayland’da hiç cenazeye
katýIdýn mý?
Birkaç ay önce…
…karýmýn cenazesindeydim.
Keþiþler üç gün boyunca hiç
durmadan dua ettiler.
Ancak hiç göz yaþý dökmedim.
Yakma günü geldiðinde…
…tabutunu oturma odasýnda býraktýlar.
Çok sinirlendim.
Hepsine saldýrdým.
Keþiþler bana…
“Tayland’ýn töresi” dediler.
Ölüler…
…gömülmeden önce…
…ebediyete varmadan…
…bizimle kalmaya ihtiyaç duyuyorlar.
Beni anlýyor musun?
Peki karým neden tabutta deðildi?
Sonsuzluða mý varmýþtý?
Karýn için üzgünüm.
Keþiþ elini buraya koydu.
Ve dedi ki “Sorun yok…
…karýn burada.”
Ýþte Taylandýlar…
…beni buradan vurdu.
Ben de kendi kendime…
“Geri dönülmez
bir yola girdin.” dedim.
Böylece Hau’nun ne kadar
tehlikeli olduðunu yine gördük.
Sana inanýyorum. Sen iyi birisin.
Bunu yýIlardýr duymuyordum.
Saðol.
Planýn nedir?
Elimden gelenin en iyisini yapmak.
Bu iþ bittiðinde…
…Hong Kong’dan gideceðim.
Deðiþmiþsin.
Bebek!
Malý bozdun deðil mi?
Ne diyeceksin?
Hepsini çek o zaman.
Hey Yan. Çok ileri gitme.
Bu çocuklarýn moralini bozuyor.
Bay Ngai beni buraya
iþ yapmam için gönderdi.
Hoþlanmadýn mý? Hastaneye götür.
Yaþlý olmalarý önemli deðil.
Onlardan öðrenecek çok þeyin var.
John birkaç yýI dinlenecek.
Ne demek istediðimi biliyorsun?
Þu anda hiçbir engel istemiyorum.
Politika için…
…teklifler alýyorum.
Her þey yolunda giderse…
…ailem karanlýktan kurtulacak.
NasýIsýnýz.
Hung sizden bahsettiði zaman…
Buna inanamadým.
Siz çok gençsiniz Bay Ngai.
Burcunuz nedir?
– Öküz.
– DemeK öküz yýlý.
Öküz iyi bir yýIdýr.
Baþkan Chan genç insanlarý sever.
– Sizi sonra tanýþtýracaðým.
– Teþekkürler.
Sahi mi?
Bay Chan, Triad’lardan
pek hoþlanmaz.
Evet. Bu doðru. Müfettiþ Leung.
Bay Ngai emniyete yardýmcý
olmasý için davet edildi.
Sahi mi? Tebrik ederim.
– Müfettiþ Chong golf oynar mýsýnýz?
– Chong San.
Chong San? Sorun nedir?
Merhaba Ben Ngai.
Ngai Wing Hau.
Bay Ngai’nin avukatýyým.
Bu gün tören var.
Bu bekleyebilir.
Peki hayýr dersem bu sizin için
bir sorun olur mu acaba?
Bay Ngai.
Adam öldürmekten tutuklsunuz.
Konuþmama hakkýnýz var.
Söyleceyekleriniz…
…aleyhinize kullanýlabilir.
Sorunuz var mý?
Hayýr.
Dosyalarý okudum.
Adam öldürmeden bir þey çýkmaz.
Ancak örgüt lideriði…
Biraz sorun yaratabilir.
Siyasi partiler ve dernekler aradý.
Davetlerini iptal etmiþler.
Pekin’i ara.
Yardým edecek birilerini bul.
Bana býrakýn, ben hallederim.
Unut bunu.
Ayrýca. Aleyhimize konuþacak
birini bulmuþlar.
Herkes bunun Sam olduðunu biliyor.
Bizim aleyhimize tanýklýk yapacak.
– Bu kadar. Yapacak bir þey yok.
– Bize sorun olmaz demiþtin!
Artýk herkesin gözü onun üzerinde.
Þimdi ne yapacaksýn?
Ben ne yapacaðým?
Hükümeti mi tehdit edelim.
Yanlýþ bir þey yapma.
Hepimiz ayný gemideyiz.
Hayýr. Ben iniyorum.
Ben avukatým.
Sizin gibi deðilim. Üzgünüm.
Evet.
Sam’ýn Tayland’da
bir karýsý ve kýzý var.
Bu senin sorunun.
Sen ve…
…kardeþlerim,
annemi alýp Hawai’ye gidin.
Tamam. Bir süre buradan uzaklaþalým.
– Sana ne olacak?
– Ben iyi olacaðým.
Üzgünüm, aileme yardým edemiyorum.
Hey biz bir aileyiz!
Anneme dikkat edin.
Merak etme biz ilgileniriz.
Evet. Ben þahitlik yapsam bile…
…Hau sadece birkaç yýI yatar.
Evet.
Sonra seni öldürmeliyiz…
Rahat yaþaman için.
Evet…
Sana teþekkür etmeliyim.
Sensiz geri dönemezdim.
Evet. Þimdi buna vakit yok.
Bir ihtiyacýn olursa iste.
– Onlar seni koruyacaklar.
– Tamam.
Patron.
Saðol.
NasýI gidiyor?
Ýyi. Sivilliðe terfi ettim.
Önümüzdeki ay stajyer
müfettiþ olacaðým.
Mary ayrýImadan önce…
…seni aradý mý?
Patron. Fazla üzülme.
Ýhtiyacým olursa…
…seni aramamý istediler.
Yardým edecek misin?
Geri döneceðini düþünmüyordum.
Neden?
Ýþte buradayýz.
Ýki yýI oldu.
Babam yüzünden iki yýI boyunca
beni aramaya cesaret edemedin.
Benimle yüzleþemez miydin?
Evet.
Hau’yu tutuklayabilmen
için her þey hazýr.
Dosyalarý güne göre sýraladým.
Bana neden hala yardým ediyorsun?
Sana yardým etmiyorum.
Ben bir polisim.
Müfettiþ Luk’a verdiðim
sözü tutmak istiyorum.
Artýk kötü biri olmak istemiyorum.
Ýki yýI sonra þef olacaðým.
Ne için?
Hapse girmek için mi?
Geçmiþi unutalým.
Beni departmana geri alýn.
Bana bir masa verin.
Mutlaka deniz manzaralý olsun.
Ama sonra bir daha karþýma çýkma.
Merak etme.
Beni bir daha görmeyeceksin.
Bir þey daha var.
Bazý sözleri deþifre edemedim.
Anlamazsan beni ararsýn.
Ayrýca emirlere karþý gelme.
Eðer gelirsen seni vururum.
Güzel. Artýk günahlarým affolacak.
Bu o kadar basit deðil.
Teþekkürler, memur bey.
Süreç üç gün sonra baþlayacak.
Evet, OCTB.
Müfettiþ Wong. Sam kaçtý!
Mutfaktan çýktý.
Mutfaða kim bakýyordu?
Özür dilerim, efendim.
Kaçmadan önce Sam’ý
Tayland’dan aradýlar.
Bay Ngai? NasýI yardýmcý olabilirim?
Beni siz aradýnýz?
Þimdi size nasýI
yardým edebilirim söyleyin.
Otur!
ÖIdürün beni.
ÖIdürün ve her þey bitsin.
Bunu neden yapayým? Uzun
zamandýr böyle bir þey yapmadým.
Her þey tatlýya baðlanabilir.
Hong Kong ikimiz için de
yeterince büyük, Sam.
Ortak bile olabiliriz.
Geçmiþi unutalým.
Beni öldüreceksiniz.
Bu akþam beni öldüreceksiniz.
Ya kýzýna ve karýna kim bakacak?
Az önce Hau, Tayland’da Sam’in
karýsýný ve kýzýný kaçýrdý.
Þu Tayland’lý güzeli mi?
Bütün bu yýIlar boyunca
hayatta kalmayý baþardým.
Baþardým çünkü
Tayland’da dostlarým vardý.
Bu telefona bakmalýsýn.
Hawai’den geliyor.
Bütün ailen orada.
Tayland’lý dostlarým da orada.
Baba! Neredesin?
Bay Ngai!
Kapa çeneni!
Size söyledim.
Beni bu akþam öldüreceksiniz.
Silahý yerine koyun Bay Ngai!
Býrakýn yapsýn.
Beni daha önce
bir kere öldürmeye çalýþtý.
Býrak þimdi yapsýn.
Memurlar…
Bana ateþ ettikten sonra…
…onu vurup vurmamak size kalmýþ.
Her sonun bir baþlangýcý vardýr.
Her zaman bedel ödenir.
Ýki sorum var.
Ailesini öldürdün mü?
Elbette hayýr.
Arkadaþlarým ve ben onlarý
sadece korkutmak istedik.
Onlarý senin için
öldürmemi ister miydin?
Hayýr desem bana inanýr mýsýnýz?
Ben burada kendimi ölüme hazýrladým.
Bu yapabileceðim tek þey.
Üzgünüm.
Yüzlerce delil toplayabilmek
için çok çalýþtým.
Tek amacým seni…
…canlý olarak hapse
gönderebilmekti.
NasýIsýn?
Taylandlý adam, Sam.
Paul. Teþekkürler.
Çok iyi.
Artýk ortaðýz.
Kokain az önce
Hong Kong’a doðru yola çýktý.
Ngai’nin payýný sileyim mi?
Paul.
Fazla ileriye gitmesek iyi olur.
Benimle tanýþmýþ
olman senin için büyük þans.
Yoksa þimdiye ölmüþ olurdun.
Silahým seni öldürmediði zaman
kader bizi ortak olarak birleþtirdi.
Asla ileri gitmemeliyiz.
Anladýn mý?
Hong Kong’un baðýmsýzlýk kutlamalarý…
…saat onbir yirmi’de baþladý.
Ýki ülkenin de milli marþý çalýndý.
Belediyenin üzerindeki…
…Ýngiliz Bayraðý indirildi.
Tören çok sade ve asil oldu.
Tören baþlamadan
önce her taraf çok sessizdi.
Ýki ülkenin orkestralarý çalarken…
…Çinli temsilciler poz verdiler.
Prens Charles ve
Vali Patten gülüyordu.
Tören baþladýðý zaman üç Ýngiliz…
…ve üç Çinli asker
ayný podyumda yürüdüler.
Çinli askerler…
…Çin Halk Cumhuriyeti’nin…
…bayraðýný göndere çektiler.
Arkalarýnda üç Hong Kong polisi,
Hong Kong bayraðý taþýyordu.
Bu sýrada bütün
davetliler ayaða kalktýlar.
Saat gece yarýsýný gösteriyordu.
1 Temmuz 1997′de…
birlikte sallanan…
…Çin ve Hong Kong bayraðý…
…koloniler çaðýnýn…
…bittiðini gösteriyordu.
Bu ayný zamanda bir ülke için…
…iki ayrý yönetim biçimi demekti.
Böylece Çin Halk Cumhuriyeti…
…Hong Kong Özerk
Bölgesi kurulmuþ oldu.
Tamam, anlaþýIdý.
Seni yanýma alacaðým.
Þefler arasýnda en kötüsü
hangisidir biliyor musun?
Çirkin olan.
Þunlara bak. Ne kadar güzeller.
Adýnýz nedir hanýmefendi?
Adým…
Galiba…
Mary. Mary.
Mary.
M-A…
M-A-Y…
M-A-R-Y.
Sanýyorum…
Adým M-A-R-Y.
SONSUZ CEHENNEMÝN ÜÇ AYRI

Get Adobe Flash player

Comments are closed.