“Eureka” A Night in Global Dynamics 2007 Turkish

movie image

Download subtitles of “Eureka” A Night in Global Dynamics 2007 Turkish

Eureka’da daha önce…
Nesne, insandan daha yetenekli.
– Baðlantýlý olduðu kiþiyi biliyorsun.
– Kevin.
Artýk alaný kontrol ediyor, Allie.
Kendini geliþtiriyor.
Eðer Kevin’ý ellerine geçirirlerse,
bir daha asla normal bir hayatý olmaz.
Ama o þeyi ondan uzaklaþtýrmalýyýz.
Metal olan herhangi bir yapýda
bozulma olabileceði-
Orjinal yapýda kesinlikle
bir deðiþim var.
Sanki biri bir düðmeyi çevirmiþ
ve metal yiyen bir böceðe…
…dönüþtürmüþ.
Ya eðer metal yiyen bakteri
daha önce tekrar deðiþime uðradýysa?
Ýnsanlara bulaþmaya mý baþladý?
– Kýrmýzý düzey güvenlik ihlali var.
– Bakteri, havadan yayýlýyor.
Aman Tanrým.
Þu Beverly mi?
Bölüm 4′te tehlike algýlandý.
Tüm personel derhal çýkýþlara.
– Ne oldu þimdi?
– Kýrmýzý kod alarmý…
…panik odasý protokolünü baþlattý.
Yönetici ofisi, biyolojik saldýrý
karþýsýnda yeraltý sýðýnaðý olur.
Peki havadaki bakteri ne olacak?
– Neden bahsediyorsun sen?
– Henry, bakterinin deðiþtiðini…
…ve morgdaki cesetleri yediðini
söyledi.
Havadan yayýlmasýndan korkuyoruz.
Galiba haklýymýþ.
Dr. Stark. Bölüm 4′ü ve içindeki
insanlarý karantinaya almalýyýz.
Herkesin dezenfekte edilmesi gerek.
Hayýr. Üç kiþi ve yanlarýnda
bir çocuk-
Carter. O haklý.
Menüde sen ve ben de olursak
yardým edemeyiz.
Yerin 2 km altýnda, mühürlenmiþ,
binadaki en güvenli yerdeler.
Yardým edeceksek, teçhizat ve
plana ihtiyacýmýz var.
Baþka bir seçenek vermiyoruz zaten.
Efendim.
– Anne?
– Sorun yok, bebeðim.
Birþey panik odasýný harekete
geçirdi.
Ne olduðu hiç umrumda deðil.
Buradan gidiyoruz.
Oradan nasýl çýktýðýný ve burada
ne yaptýðýný bilmek istiyorum.
Neden Henry’ye sormuyorsun?
Kevin için buradayýz.
Laboratuvarýmda iletiþim baðlantýsý var.
Panik odasý aþaðý inince, Savunma
Bakanlýðýyla direk hat açýlýr.
Allison þimdiye dek çoktan
baðlantý kurmuþtur.
Bakýyorum.
Burasý ben olmadan mahvolur.
Zaten oluyor.
General Mansfield’a baðlanýyoruz.
Dr. Stark.
General Mansfield.
Dr. Blake ile konuþtunuz mu?
Baðlantý kurmamýz imkansýz.
Panik odasý otomatikman baðlantý
kurmalýydý.
Öyleyse sistemde hata olduðunu
varsayabiliriz.
Demek ki iletiþimi kurana kadar
yeni bir yöneticiye ihtiyacým olacak.
Teftiþ komitesine sunduðunuz kanýt
ýþýðýnda, bu göreve…
– …sizi atýyorum.
– Teftiþ-
Ne kanýtý? Ne?
Dr. Stark’ýn Kim Anderson’u
öldüren kazadan…
…sorumlu olamayacaðýný gösteren kanýt.
Kimdi peki?
Beverly Barlowe.
O da panik odasýnda, biliyorsun
deðil mi?
Onu kontrol altýnda tuttuðunuzu
sanýyordum, Dr. Stark.
Ýlgileniyoruz, General.
Ancak þu anda bundan daha büyük
sorunlarýmýz var.
Evet, var.
Algýlama sisteminin verilerine göre…
…Bölüm 4 dýþýna yayýlýyor.
Böyle havadan yayýlan bir patojenin
serbest kalmasý, felakete neden olabilir.
Hemen muhafaza edemezsek…
…tüm tesis için termal temizlik
emri vereceðim.
Termal temizlik, GD’deki tüm organik
maddeleri yok eder.
Araþtýrmalarýmýz onlarca sene
geri gidecek.
Bölüm 4′teki herkesi de öldürecek.
Öyleyse muhafaza etmemiz en iyisi.
Beverly’nin Kim’i öldürdüðüne dair
kanýtýn vardý ve bana söylemedin mi?
– Söyleyemezdim.
– Söyleyemezdin.
Karýþýk bir durum, Carter.
Onun bir soruþturma için arandýðýný
biliyordun ve onu buraya getirdin.
Ve þu anda Allison, Kevin, ve
Henry ile ayný odada kilitli.
Henry Beverly’nin Kim’i
öldürdüðünü biliyor mu?
Bana kanýtý kim verdi sanýyorsun?
Taggart’ý ara. Bizimle GD’de buluþsun.
Biyo-giysisini getirsin.
Peki. Neden?
Çünkü oraya dönüyoruz.
Zoe’ye eþlik etmene
beni ikna ettiðine hala inanamýyorum.
Kimse parmaðýný ýsýrmadý.
Bu kadar kolaylýkla bunu söylemen
çok rahatsýz ediyor.
Biliyorum.
Büyüyen çömlek, dans edelim mi?
Böyle hitab ettiðinde-
GD’de tehlikeli bir durum
algýlandý.
Herkes içeride kalmak zorunda.
Tüm biyo koruma duvarlarý meþgul.
Jo, babam nerede?
Bu elbiseler bizi küçük, kötü
belalardan korumalý.
Ne demek istiyorsun?
Hazýr mýsýnýz?
– Tamamdýr, Fargo.
– Pekala.
Asansörden çýktýðýnýzda, radyo
sinyallerini binanýn güvenlik sistemi…
…kapatacak ve irtibatýmýz kalmayacak.
Bölüm 4′teki ana iletiþim merkezine
ulaþmak zorundasýnýz.
Eðer çöküntü zarar vermediyse,
oradan panik odasýyla…
…iletiþim kurabilirsiniz.
Ýyi þanslar, beyler.
Oðlumdan ne istiyorsunuz?
Sanýrým bunu biliyorsun, Allison.
Onu bir sýr olarak tutmak için
yeterince uðraþtýn.
Çözebileceðini düþündüðünden, Henry’ye
Kim’in laboratuvarýný bile yasakladýn.
Bunu yapmanýn nedeni bu mu, Henry?
Benden öc almak için mi?
Bizi iyi tanýyorsun.
Anlaþýlan o ki, tam olarak deðil.
Bunu yapýyor…
…çünkü artýk Kevin Nesne ile
bütünleþti.
Akashic alana giden bir kanal.
Sizler böyle bir gücün…
…sorumluluðunu taþýmaktan acizsiniz.
Bu arada Kim’in ölümünden sorumlu
kiþi o.
Yaptýklarýndan sonra ona nasýl
güvenebilirsin?
Çünkü bu durum benden de,
Kim’den de çok daha önemli.
Hepimizden daha önemli.
Kevin korunmasý gereken bir þeye
baðlandý.
Bu alana girebilen yalnýzca
birkaç kiþi oldu.
O insanlarýn beyinleri uyum saðladý.
Da Vinci, Tesla, Einstein.
Kevin onlardan daha öne çýkabilir.
Haklý olup olmadýðýmýzý görmek için
zaman gerek.
Artýk bolca zamanýnýz var.
Bu sýðýnaða bir yýl yetecek kadar
erzak depolandý.
Hiçbir yere gitmiyoruz.
Baban Stark ve Taggart’la birlikte.
GD’ye geri döndüler.
Tanrým.
Dr. Fargo kapýda.
Selam, Jo.
Stark’ýn laboratuvarýnda
kalacaðýný sanýyordum.
Öyleydi ama orasý biraz ürkütücü
geldi.
Þerif ve Dr. Stark ile baðlantý
kurmak için…
…bir yol bulabileceðimi fark ettim.
SARAH’nýn iþlemcisi Global’deki
bilgisayarýma baðlý.
Periskopu indir!
Bu þey onca zamandýr orda mýydý?
– Hiç bahsetmedim mi?
– Hayýr.
SARAH’nýn GD’deki beyninden
gizlice içeri sýzabiliriz.
– Biz mi?
– Eðer bir arka kapý açarsak…
…giriþ yapamayacaðým hiçbir þey yok.
Sanýrým benim giremeyeceðim hiçbir
þey olmadýðýný kastediyorsun.
Beyler, herkesin girebileceði kadar
çok arka kapý var.
Doðru anlaþýlmadý.
Pekala. Yapýn iþte.
Bir þey yok mu?
Henüz yok.
Bu sensör, bilinen…
herhangi bir bakteriyi algýlamasý için
dizayn edildi. Ama bu yeni olaný…
…algýlamayabilir.
Çok kullanýþlýymýþ.
– Sanýrým sol tarafta.
– Saðda olduðundan eminim.
Dosdoðru, beyler.
Soldan gitmemizi söylemiþtim.
Doðru dedin.
Yardýmcý olmuyorsun.
Bunu bir bakteri mi yapmýþ?
Bu kanýmýzdaki demiri metalden
daha tatlý bulmadan önceydi.
Galiba yukarý çýkmamýz gerekecek.
– Elektrik bizi öldürür.
– Kablolara dokunmazsýnýz.
Alttan gidersek giriþi buluruz.
– Fazla emniyetli deðil.
– Eðer yukarýdan gitmek-
Kesin artýk. Ýkiniz de!
Yaþlý kadýnlar gibisiniz.
Asgari güç harcayacaðýmýz
bir yol saptadým.
Alttan gidiyoruz.
Küçük yerleri severim.
Ben nefret ederim.
Ana rahmine geri dönmek gibi.
Rahatsýz edici bir düþünce.
– Daha büyük bir rahim gerek.
– Bu kadar.
Ben yukarýdan gidiyorum.
Heyecan vericiydi.
Carter.
Teþekkürler.
Mühim deðil.
Akashic alana giriþ sorumluluðunu
taþýmaktan…
…aciz olduðumuzu söyledin.
Peki seni farklý kýlan ne?
Ben deðil. Çalýþtýðým gurubu.
Kim onlar?
Dünyadaki en zekilerle ilgilenen
bir konsorsiyum.
Kevin’ýn tüm ihtiyacý olan ilgiyi
ve korumayý vereceðiz.
Cehenneme git.
Dediðim gibi, buradan çýkýþ yok.
Bunun doðru olmadýðýný
ikimiz de biliyoruz.
Bir tek çýkýþ yolu var,
o da güvenlik kodunu girmen.
– Olmaz.
– Olmaz mý?
Ne þekilde olursa olsun,
oðlunu alacaðýz!
Ýletiþim odasý, aþaðýda
morgu geçince.
Morglarý sevmem.
Sorun ne, Carter?
Uyanacaklarýndan mý korkuyorsun?
Evet. Bence uyanacaklar.
Dr. Stark?
Sen misin, Fargo?
Evet, efendim. Hackledim-
Hackledik-
…SARAH’yý kullanarak ana bilgisayarý.
Ýyi düþünmüþsün, Fargo.
Baba. Parti iptal etmek için
sence de biraz uzakta deðil misin?
Beni tanýrsýn.
Bir adým uzaða, Lucas.
Ellerini de onun üzerinden çek.
Nasýl bildi?
Herþeyi bilirim ben.
– Jo.
– Neler oluyor?
Emin deðiliz ama Beverly aþaðýda
kilitli ve iþin içinde o da olabilir.
Selam, Jo.
Selam, Tag.
Yaþamsal faaliyetlerinizi görebiliyoruz.
Binada size yardým edeceðiz.
Bizi panik odasýna baðlayabilir misin?
Hayýr. Þifrelenmiþ protokole sahip.
Sadece Savunma Bakanlýðý girebilir.
Ve onlar da henüz bunu
gerçekleþtirmediler.
– Nedir bu?
– Elbisenin ekranýndaki sensörden.
Telsiz ölçümleri alýyorum.
Biriniz basýnç kaybediyor.
Ýyisi mi elbiselerinizi kontrol edin.
Benimki.
Elbisen yýrtýlmýþ, dostum.
Dr. Stark?
Bir þey söyleyin.
Doðruca ilerliyorum.
Hipodermik lazer sende mi?
Bunun enfeksiyonu durdurmasý gerek.
Ya durdurmazsa?
O zaman eririm.
Afedersin.
Halen yürüyebilirken gidelim.
– Henry. Bunu yapmak istemiyorsun.
– Sen de oðluna kötü bir þey…
…olmasýný istemezsin. Ýþbirliði yapmazsan
bu iþin nasýl sonuçlanacaðýný biliyorsun.
Yap lütfen.
Hemen döneceðim, tatlým.
– Burasý ne böyle?
– Bir güvenlik açýðý olduðunda…
…GD’nin yöneticisinin kaçmasý için
son çare.
Atomaltý Rekonstrüktif Taþýyýcý.
Iþýnlanma mý?
Ama bu teknoloji yasaklanmýþtý.
Tüm aktif araþtýrmalar, Stockholm
anlaþmasýyla yasaklandý.
Prototipi yarattýktan sonra.
Ýnsanlar üzerinde hiç denemedik.
Evet, iþte senin yönetimin bu.
Kendi yararýna olunca, kurallarý
es geçmen çok ilginç.
Þu anda benim yararýma deðil.
Öyle deðil mi?
Bu uygulama gerçekten çalýþýyor mu?
Son primat denemesinde baþarýlýydý.
DNA’ya özgü.
Aslýnda varýlacak noktada seni
tekrar yaratýyor.
Önceki bedenini terk ediyor,
týpký yýlanýn derisini deðiþtirmesi gibi.
Varýþ noktasý nerede?
Þehrin 1 km dýþýnda bir yeraltý sýðýnaðý.
Ve bu maksimum mesafe.
Daha uzun mesafeler, daha fazla
karmaþa riski demek.
Siz projeyi býraktýðýnýzda, daha da
fazla karmaþa vardý.
Bunu yapmak mý istiyorsunuz?
Buyurun yapýn.
Sonunda bu iþten nasýl sýyrýlacaksýnýz,
Tanrý bilir. Ama oðlumu…
…o þeye koymanýza izin vermemin
imkaný yok.
Öyleyse oðluna elveda demelisin.
Çünkü tek þansý bu.
Geldik. Þimdi ne yapalým?
Odaya girdiðinizde bilgisayar masasý
göreceksiniz.
Panik odasýnýn dahili hattýna baðlanýn.
Bu size direk irtibat saðlayacak.
Allison, beni duyabiliyor musun?
Allison, orada mýsýn?
Bekleyin. Güvenlik duvarýný kaldýrmaya
çalýþacaðým.
– Þimdi deneyin.
– Allison!
Bir þey yayýný bozuyor.
Ýþe yaramýyor.
Baþka bir iþe yarýyor.
Ne? Ne var?
Sanýrým onu kýzdýrdýnýz.
Merkezi güvenlik sistemi, öðrenen
bir sistemdir.
Sizin yüzünüzden savunma
moduna geçti.
Ne tür savunma modu?
Bu tür.
Kaçýn!
Hareket algýlayan, foton savunma sistemi.
Çuvalladýlar.
Seni duyabiliyoruz.
Afedersiniz.
Görünüþe göre, doðu duvarýndaki
paneli kullanarak…
– …silahýn güç kaynaðýna ulaþabilirsiniz.
– Batý duvarýndakini de.
Ýki panel var. Bir ana bilgisayar ve
bir destek güç kaynaðý.
Ama bu iþi kendiniz halletmelisiniz.
Biz kalkaný aþamýyoruz.
Kahretsin.
Ýki panel var ve biz üç kiþiyiz.
Ne kadar zor olabilir ki?
Berbat bir iþ. Biz panellere ulaþmadan,
bizi boydan boya kesecek.
Tabi biri ateþi üzerine çekebilir.
O biri neden hep ben oluyorum?
Ha bugün, ha yarýn, Carter.
Tabi. Yerini deðiþmek ister misin?
Önder buyur.
Bunu izleyemem.
Unutma.
Kývrýla kývrýla.
Üç… Ýki…
Sakýn ölme… Bir.
Geldim!
Geliyorum!
Kývrýla kývrýla demiþtim!
Kapa çeneni, Taggart!
Saklanacak yer kalmadý.
Benim de, Taggart.
Uðraþýyorum!
– Taggart?
– Uðraþýyorum.
Baba!
Buradan nefret ediyorum.
– Ýyi misin?
– Evet.
– Bu ne?
– Dinleyin.
– Nedir bu?
– Beyler…
Koridorun ilerisinden ýsý dalgalarý
alýyoruz.
Tam olarak nerede?
Morgda.
Tanrý þahidim olsun ki bu iþ zombi
saldýrýsýna dönüþürse, ben yokum.
Hazýr mýsýn?
Her bir saniyesiyle hem de.
Evet demek mi bu?
Silah sesi duyduðumu söylemiþtim!
Tanrým. Sizler burada ne arýyorsunuz?
Salgýna maruz kalmadan, kendimizi
izole etmeye çalýþýyorduk.
Kapýyý açtýðýnýz için teþekkürler.
Kendinizi et yiyen bakteri salgýnýnýn
baþladýðý yerde izole etmiþsiniz.
– Et yiyen bakteri mi?
– Et yiyen.
Ýçinizde hastalýðýn etkisi olan var mý?
Hayýr. Etlerim olmasý gereken yerde
gibi görünüyor.
Bu çok mantýksýz.
Hepsi þimdiye dek böyle olmalýydý.
Henry bunun ilk kurban olduðunu söyledi.
– Bakteri böyle bir þeyi yapamaz.
– Bence asit yapmýþ.
Bunun anlamý iyi olduðumuz mu?
Hayýr.
Anlamý, Henry’nin yalan söylediði.
Çok þey hakkýnda.
Tehlike falan yok!
Bu bir aldatmaca.
Henry neden ölümcül bir salgýn
hakkýnda yalan söyler ki?
– Herkesi binadan çýkarmak için.
– Oysa o ve Beverly içeri girdiler.
Biyo-tehdit olduðunu düþünmeleri için
bilgisayarlarý aldatmýþ olmadý. Fargo orada mýsýn?
Evet, buradayýz.
Ama binanýn güvenliði bizi
engelliyor.
Þu an ne görüyorsun?
Sensörler hala tehlike algýlýyor
ve Global’de yayýlýyor.
Sorun da bu.
Neden? Gerçek deðil ki.
General Mansfield bunu bilmiyor.
Sistem ona tehdit olduðunu gösterirse,
buna güvenmek zorunda.
Tehlikeli durum protokollerini
takip etmek zorunda kalacak…
…ve termal temizlik emrini verecek.
Fargo, Generalle baðlantý kurmayý dene.
Bu insanlarý buradan çýkarmalýyýz.
Onlarý götürebilirim, Þerif.
Tek baþýna mý?
Sanýrým bir binayla baþ edebilirim.
Taggart, bina þu anda savunma modunda.
Öylece çýkýp gitmene izin vermez.
Meydan okumasý hoþuma gider.
Pekala, bölük.
Çýkýyoruz!
– Biz öldük.
– Duydum.
Kevin’la biraz yalnýz konuþmak
istiyorum.
Ben de senin cehenneme gitmeni
istiyorum.
Sevgini orada göster.
Hemen hemen hazýrýz.
Henry, sana ne oldu?
– Bunu neden yapýyorsun?
– Çok sevdiðim birini kaybettim.
Ýnan bana, bu duyguyu hissetmek
istemezsin.
Anlayamadýðým bir þey daha var.
Tek bir þey mi?
Beverly’yi buraya gizlice getirdin.
Çünkü sen berbat birisin.
Ama neden Allison onunla beraber gitti?
Belki de beni korumaya çalýþýyordu,
bunu hiç düþündün mü?
Hayýr. Bu olamaz.
Tabii…
Kevin’ý korumaya çalýþýyordu.
Onun deðiþtiðini söylüyordu.
Endiþe duyuyordu.
Bu yüzden ikiniz o rüya tarayýcýsý
üzerinde çalýþýyordunuz.
Dinle, Carter…
Nesne infilak ettiðinde
Kevin Bölüm 5′teydi.
Etkilenmemesini umuyorduk ama…
– …etkilendi.
– Ama o…
…alevler içinde yanmadý-
Baþkalarýna olduðu gibi olmadý.
Aslýnda bir þekilde…
…ona baðlandý.
Enerjiyi kontrol edebiliyor.
Ve korkarým onu zarar verecek.
Onunla baðlantýsýný kesebilmek için
herþeyi yapýyorum.
Kesmek mi? Þimdiye dek istediðin
baðlantý kurmaktý.
Evet, haklýsýn.
Ama Kevin’ý riske atamam.
Onun için yapmayacaðým þey yok.
Ve Allie için.
Öyleyse…
…onlarý koru.
Koruyacaðým.
Bölüm 3′te tehlike algýlandý.
Tanrým! Lütfen buradan çýkmamýz
için bir planýn olduðunu söyle.
Rahatla, ahbap.
Her zaman planým vardýr.
Fargo. Hala orda mýsýn?
Evet, buradayým.
Ama baðlantý gidip geliyor.
Parlak planýn Fargo mu?
Ben olduðum için þanslýsýn, Larry.
Yalnýz gitme þansýmý kullanacaðým.
Adios, muchachos!
Güzel. Artýk bilgisayar savunmasýnýn
sizinle ilgilenmesi daha iyi.
– Ne?
– Ne?
– Ne?
– Ne?
Þakaydý.
Mansfield’le termal temizliði
iptal etmesi için görüþtük.
Ve Bölüm 3′teki savunma silahlarý
kapatýldý.
En iyi çýkýþ yolu orasý.
Bunu ben söylemedim.
– Peki kim söyledi?
– Müthiþ!
Bu þey çok iyi.
Savunma sistemi, onlarý yanýltmak
için sesini taklit ediyor.
Artýk bizi duyamazlar.
Beni dinlemeyin!
Fargo, hala orada mýsýn?
Buradayým. Ýyi gidiyorsun.
Fazla uzak deðil, Tag.
Sadece Jo beni böyle çaðýrýr.
Fargo. Zane iyi bir dost gibi
görünüyor.
O ve Jo hoþ bir çift oldular.
Öyle deðil mi?
Ben böyle düþünüyorum.
Ýðrençler!
– Gerçek Fargo böyle derdi.
– Çýkýþý asla bulamayacaksýnýz.
– Direnmeniz boþuna.
– Tanrým!
Hepimiz öleceðiz.
Sakin ol, ahbap.
Her zaman yaptýðý hatalardan biri.
Nedir bu?
Ölüm karþýndayken…
…bir Avustralyalýya…
…asla itiraz etme.
Ne yapýyorsun?
Kuzey kutbunda, bir kar fýrtýnasýna
karþý bir kutup ayýsýný takip ettim.
En önemli þey önsezi, ahbap.
Bu taraftan!
– Bu tarz bir þeyi beklemiyordum.
– Henry’yi tanýmýyorsun.
Hiç mantýklý gelmiyor.
Neden Global’i kapattý?
Kendini neden çýkýþý olmayan bir odaya
Beverly ile kilitledi peki?
Çünkü bir çýkýþý var.
Henry’yi Eureka’ya ilk getirdiðimde…
…Atomaltý Rekonstrüktif Taþýyýcý
üzerinde çalýþýyordum.
– Ne olduðunu sormam gerekiyor mu?
– Iþýnlanma.
Temel olarak, asýl DNA iþaretlerini
kullanarak…
…yeni bir mekanda yaratýlýyorsun.
Ýþlemin yan etkilerinden biri de…
…enfeksiyonlarý süzebilmesi yada
saðlýðý tehlikeye atmasýdýr.
Ne yani, hasta girersem saðlýklý
çýkarým öyle mi?
Kesinlikle.
Olamaz.
Esasen akashic alandan Kevin’ý
ayýrabilir.
Ama Kevin’ýn DNA’sý özünde deðiþti.
Henry’nin iki profile de ihtiyacý var.
Fakat Kevin’ýn orijinal DNA profiline
eriþimi yok.
Peki Kevin oradan geçerse
ne olur?
– Burasý sýcak mý oldu?
– Bina ýsýnýyor.
Mikrodalga savunma harekete geçti.
Haþlanmadan buradan çýkmalýyýz.
Tanrým. Tanrým.
Fargo, kapýyý aç!
Bunu nasýl durduracaðýz?
Tasarým benim ama ben monte etmedim.
– Bunu kapatmalýsýn.
– Deniyoruz.
Her saldýrýyý önceden tahmin ediyor.
Öyleyse taktik deðiþtir.
Daha iyi bir fikrin var galiba,
seni dinliyorum.
ART’de kullanmak için DNA profili
temin etmeliyiz.
Peki.
Sadece benden mi?
Hayýr. Hepimizden alacaðým.
Ýþte bu.
Bu benim demek.
– Sensin.
– Çatal toynak ve boynuzlarý…
…görmekte zorlanabilirsin.
O þeytan ben deðilim, Allison.
Kevin’a zarar verebilecek insanlardan
onu korumaya çalýþýyorum.
– Hangi insanlardan?
– Savunma Bakanlýðý, CIA.
Yapabildiði þeyi öðrendiklerinde,
ki öðreneceklerdir…
…hayatýnýn geri kalanýný
laboratuvar faresi olarak yaþayacak.
Gerçekten istediðin bu mu?
Sen yapmak ister misin yoksa
ben mi yapayým?
Dikkat. Davetsiz misafir alarmý.
Dikkat.
Dikkat. Davetsiz misafir alarmý.
Dikkat.
Dikkat. Davetsiz misafir alarmý.
Kevin, tatlým.
Geçen gece aklýmý okumuþtun,
hatýrladýn mý?
– Evet.
– Baþkalarýna da yapabilir misin?
Bize yardýma gelenler olduðunu
hissedebiliyor musun?
Evet. Geliyorlar.
Bilgisayar bizi kandýrýyor.
Ya biz de onu kandýrsak?
Ne demek istiyorsun?
Onun amacý, tehdidi yok etmek.
Öyleyse bunu yapalým.
– Onlarý öldürmemizi mi istiyorsun?
– Sadece ölü gösterelim.
Nabýz atýþlarýný güvenlik sistemi mi
algýlýyor?
– Evet. Ne olmuþ?
– Deðiþtirebilir misin?
Belki deðiþtirebiliriz.
Ölü olduklarýný düþünmesini saðlarsak,
onlarý piþirmekten vazgeçer mi yani?
Umarým.
Dr. Stark’ýn nabzýný yakaladým.
– Ben de Þerif’inkini.
– Öyleyse yapýn.
Deðerler düþüyor.
Tehlike sýnýrýnda.
Oldu!
Bilgisayara göre artýk ölüler.
– Ýþe yaramýyor.
– Bir dakika bekle.
– Bir dakikalarý yok!
– Hadi, hadi, hadi.
– Evet!
– Evet!
Teþekkürler Jo.
Bu, artýk arkadaþ olduðumuz
anlamýna gelmiyor, deðil mi?
– Hayýr
– Güzel.
– Ýyi misin?
– Evet.
Bir daha asla mikrodalgada piþen
yemek almam.
Hadi.
Panik odasý giriþi aþaðýda.
Güzel icat.
Zamaný geldi.
Henry, bunu benden nasýl isteyebilirsin?
O benim oðlum.
Senden bunu istiyorum çünkü senin oðlun.
Onun için tek yol bu.
Endiþelenme, Kevin.
Herþey yoluna girecek.
Herkes için deðil.
Biliyorum bu son derece zor.
Fakat doðru tercihi yaptýn.
Biliyorum.
Bu yanlýþ tercihti.
Ondan uzak dur, þýllýk!
Neyi feda ettiðinin farkýnda deðilsin.
Feda ettiðim þeyi biliyorum.
Oðlumu.
Allison, dur!
Henry, düðmeye basarsan seni
öldürürüm.
Ýzin ver açýklayayým.
Söyleyeceklerine neden inanayým ki?
Anne. Dur.
Onu dinle.
Lütfen.
Biraz da olsa yaklaþtýk mý?
Oda Global’in en dibinde,
3 km aþaðýda.
Yolun kalanýnda aþaðý ineceðiz.
Önce benim gitmem izin vermelisin.
Neden?
Yükseklik midemi bulandýrýr.
Önce sen.
Ýþte bu.
Beverly ile birlikte çalýþmýyorum.
Et yiyen bakteri de yok.
GD’nin güvenlik sensörlerini,
öyle düþünmesi için programladým.
– Neden?
– Kevin’ý…
…akashic alandan ayýrmaya
çalýþtýðýný biliyordum.
Kimya formülünü gördüðümde,
bunu yapmanýn…
…tek yolunun ART odasý olduðunu
fark ettim.
Neden bir þey söylemedin?
Denedim. Ama sen ve Nathan
beni engellediniz.
Bana güvenmediniz.
Nerdeyse bitti, Carter.
Asansör boþluðunun temeline eriþince
rahatlayacaðýmý hiç düþünmemiþtim.
– Ýyi misin?
– Evet, iyiyim.
Ýçeri girince daha iyi olacaðým.
Carter. Þunu bilmeni istiyorum.
Yaptýklarýn için sana minnettarým.
Þu iþi bitirelim.
Tüm sistemi kontrol etmemize sadece
iki kalkan kaldý.
Yýllarca kafasýndan geçenleri
merak ettim.
Umduðunu buldun mu?
Daha iyisini.
Mutlu olduðunu biliyorum
ve tek istediðim de bu.
Henry, eðer bu iþe yararsa…
…þu andaki gibi mi yoksa…
…baþka türlü mü olacak?
Muhtemelen otistik olacak.
Ýyi olacaðým, anne.
Hayal kýrýklýðýna uðramayacaksýn.
Tatlým, sorun deðil.
Tüm ilgilendiðim, senin güvende olman.
Birazdan görüþürüz.
Bunu yapma, Henry.
Evrenin tüm bilgisi parmaklarýmýzýn
ucunda.
Baþka birinin bu alanla baðlantý
kurabilmesi asýrlar sürebilir.
Bunun anlamýný bir düþün, Henry.
– Öðrenebileceðimiz þeyleri düþün.
– Senin de dediðin gibi.
Henüz hazýr deðiliz.
Bunu yapmana izin veremem.
Yoksa ne olacak?
Kim’e yaptýðýný bana da mý yapacaksýn?
Bedeli buysa, evet.
At onu!
Henry, alma!
– Bu onu kurtarabilir.
– Öldürebilir de.
Tüm veriler elinde yok.
Neden bahsediyorsun? Ne verisi?
KB-201 dosyasý.
Onun orijinal DNA’sý içinde.
Ýki profile de ihtiyacýn var.
Bana gelmeyi deneseydiniz,
size bunu söylerdim.
Geldim ama yardýmýmý reddettin.
Düzeltme yolun bu mu?
Masum yaþamlarý riske atarak mý?
Sen de onunla mý düzeltmeye
karar verdin?
Pekala, yeter artýk!
Herkes…
…bir nefes alsýn. Bitti.
Hayýr, Carter. Bitmedi.
Bunu þimdi yapmazsam, Kevin ölecek.
Onun deðiþimlerini takip ettim.
Akashic alan, beyninin yönetimini alýyor.
Henry’nin haklý olduðu tek þey…
…onu ayýrmanýn tek yolu ART olduðu.
Senin seçimin.
Allie, dosyayý çýkar.
Hepiniz ilahi bir hata yapmak
üzeresiniz.
Ýlk kez olmayacak.
Gideceði yerin koordinatlarýný
bu odaya ayarladým.
Göstergeler sabit.
Yapalým þu iþi.
Üç…
– Seni seviyorum, bebeðim.
– Ýki…
Ben de seni seviyorum, anne.
Burada olmalýydý.
Oðlum nerede?
Allie, bedeni iþleme uygun olmayabilir.
Olamaz. Bebeðim!
Anne?
Anne, neredesin?
Ýyi misin?
Örtü verin.
Bunu kapatmak zorundayýz yoksa
termal temizlik yaparlar.
Kapatamýyorum, bir þey onu kontrol
etmemi engelliyor.
Al þunu!
General, bana güvenin.
Virüs sahte.
Ve bunu yaparsanýz, içerideki
insanlar ölecek.
Dünyadaki en geliþmiþ bilgisayar
karþýsýnda…
…size güvenmemi istiyorsunuz.
Hepimize güvenmenizi istiyorum.
– Sadece bir kalkan kaldý.
– Bunu isterdim, Þerif Yardýmcýsý.
Ama katý protokollerimiz var.
Bir asker olarak, bunu anlamak
zorundasýnýz.
Büyük liderler, bazen savaþta…
…protokolleri es geçmek zorunda
olduklarýný bilirler…
…efendim.
Sizinkiler de bunu anlamalý.
Bu hiç mantýklý deðil.
– Sanki dýþarýdan biri-
– Fargo.
Ona tüm ilgiyi gösteriyorum, General.
Ýþte bu! Son engel de çöktü!
Bu kadar!
Sistem yeniden ayarlanýyor.
Evet!
Yöntemin iþe yaradý, Þerif Yardýmcýsý.
Tebrikler.
Teþekkür ederim, efendim.
Harikaydýn.
Teþekkürler.
Partine geri dönmeye hazýr mýsýn?
– Hem de nasýl.
– Güzel.
– Fena deðildi.
– Sende öyle.
Çok iyiydin.
Sistem eski halinde.
Ýyi iþti, Fargo.
SRT transfer zinciri baþa döndü.
– Beverly, yapma!
– Ne oluyor?
kahretsin. DNA’sýný çoktan sisteme
aktarmýþ.
Koordinatlarý tekrar programlamýþ.
Þu anda her yerde olabilir.
– Buluruz.
– Hayýr.
Bulamazsýnýz.
Artýk önemi de yok.
Lanet olsun.
Baþardým!
Teþekkürler!
Teþekkürler.
Dr. Blake.
– Ýyi misiniz?
– Evet, efendim.
Buradakilerin yardýmýyla.
– Beverly Barlowe nerede?
– Öldü.
Pek birþey kalmadý.
Ve bununla içtenlikle ilgileneceðiz.
Tüm bu olanlarýn sorumlusunu
bilmek isterim.
Benim.
Kevin nasýl?
Öðlene dek uyudu…
…ve eski haline geri döndü.
Teþekkür ederim.
Onu dikkat edeceðime söz vermiþtim.
Sana asla yeterince teþekkür
edemem, Nathan.
Teþekkürünü istemiyorum, Allie.
Seni istiyorum.
Neredeyse ikiniz de kaybediyordum.
Ayrý olmamýzdan memnunmuþum
gibi davranmaktan…
…yoruldum. Memnun deðilim.
– Nathan-
– Sen ve Kevin benim ailemsiniz.
Ve birlikte olana dek de mutlu
olmayacaðým.
Evlen benimle, Allie.
Bir daha.
Hazýr mýsýn?
Gördüðün gibi, refakatçýlarým
çoktan geldi.
Sadece birkaç þeyi düzene
sokuyordum.
Yapabileceðim bir þey var mý?
Yok. Yapmak zorunda olduklarý þeyi
yapacaklar çünkü ben de öyle yaptým.
Ve bunun bedelini ödemek istiyorum.
Güzel.
Sonunda Kevin’ýn hayatýný kurtardýn.
Bunu da göz önüne alacaklardýr.
Bu bize seçim sunmuyor,
deðil mi?
Hayýr.
Haklýsýn.
Efendim, gitme vakti.

This entry was posted in Movie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.