Dil Chahta Hai 2001 Turkish

movie image

Download subtitles of Dil Chahta Hai 2001 Turkish

Ýyi seyirler
Onu yarýn kontrol ederim.
Tamam.
Üzgünüm.
Bay Sinha, bu sirozda olan bir durum.
Karaciðeri çok hasar görmüþ.
Hastayý gözlem altýnda tutuyoruz.
Þu an için bir þey söylemek zor.
Ama bir þey yapabilirsiniz deðil mi?
Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz.
Problem þu ki, bu kadar kýsa zamanda nakil yapmamýz çok zor.
Neyse ben þimdi kurula geri dönmeliyim.
Ailesine ya da akrabalarýna haber vermek isterseniz…
…telefonumu kullanabilirsiniz.
Özür dilerim.
Sid dostum, nasýlsýn?
Nerelerdesin?
Hastanedeyim.
Hastanede mi! Ýyi misin?
Evet, ben iyiyim.
O zaman sorun ne?
Orada kal. Geliyorum.
Unutmadan, Akash Bombay’a geri döndü.
Onu da yanýmda getireceðim.
Gelmeyecektir.
Saçmalama. Olanlarý unut artýk.
Burada olduðunu öðrendiðinde o da sevinecektir.
Zorlaþtýrmasan yeter.
Yakýnda görüþürüz.
Peki.
Sameer, buyur.
Belki de onun yanýna yalnýz gitmelisin.
Ben gelmek istemiyorum.
Haklýsýn.
Geçmiþe mazi derler lakin…
…þu an olan da mý hatalý?
Ben kendi hayatýmý yaþýyorum, Sid kendisininkini yaþýyor.
Gerçekten tek baþýna gitmen gerektiðini düþünüyorum, olur mu?
Sameer, çabuk bize gel.
Þimdi! Derhal!
Alo Sid alo?
Sameer! Akash! Ne oldu?
Bu ne acele?
Nasýl buldunuz?
Çýldýrdýn mý sen?
Telefonda sesin evine hýrsýz girmiþ gibiydi!
Güzel…
Güzel derken ne kastettin!
Bu gerçekten güzel.
Ama Sid… bunun birine benzediðini düþünmüyor musun ?
Kime benzettin?
Sen ne düþünüyorsun, Sameer?
Bence herkes birbirine benzeyebilir.
Bayan Kashyap’a benziyor.
Ekonomi öðretmenimiz?
Evet efendim. Ekonomi öðretmenimiz.
Olamaz!
Adamým. Bayan Kashyap’ý sizden daha iyi tanýyorum.
Özel ders…
Ona özel derse gidiyordum.
Bu özel derslerde, sadece ikiniz mi vardýnýz?
Neden düþünüyorsun?
– Baþbaþa mýydýnýz?
Akash, bana bundan hiç bahsetmedin.
Haklýsýn, Akash.
Bayan Kashyap’a benzediði doðru.
Ama tahmin et bakalým neresi farklý?
Endamýný tam yansýtamamýþsýn.
Endamý hakkýnda ne biliyorsun?
Ekonomiden nefret ediyorum.
Özür dilerim, Sid’i arýyordum.
Kusura bakmayýn.
Sinha… Siddharth Sinha.
Bir dakika.
Seni görmek çok güzel, Sid.
Seni görmek çok güzel.
Bombay’a ne zaman döndün?
– Bu sabah.
Þükürler olsun, ben orada olmasaydým neler olabileceðini hayal edemiyorum.
Þimdi nasýl?
Bilmiyorum. Söylemesi zor.
Her neyse kendinden bahset.
Nelerle uðraþýyorsun bu aralar?
Babamla birlikte onun bilgisayar iþinde çalýþýyorum.
Geri kalan her þey ayný.
Aslýnda harika.
Sen? Hala Poona’da amcanýn yanýnda mýsýn?
Evet. Çok güzel bir yer.
Bir ara mutlaka gelmelisin.
Kesinlikle geleceðim dostum.
Sadece söylüyor musun yoksa gerçekten gelmeye niyetli misin?
Ben bir çok þeye niyetliyim…
…mesela evlenmeye.
Teþekkür ederim.
Üçümüzün arasýndan ilk evlenenin sen olacaðýný hep biliyordum.
Tahmin et! Akash da evleniyor.
Ne! Akash mý! Evlenmek!?
Çok komik.
Þaka yapmýyorum!
Ýmkansýz!
Çok ciddiyim.
Peki kiminle? Kolejde onun için deli olan kýzla mý?
Hatýrlamýyor musun onu?
Hani Akash’ýn ismini kendine has bi þekilde söyleyen!
Tanrým! Deepa buraya geliyor!
Selam çocuklar, selam Akash.
Selam Deepa, bay bay Deepa.
Akash, hadi dans edelim.
Diðer çiftler kýskançlýktan çatlasýn.
Tabi! Neden olmasýn! Sen git.
Ben birazdan yanýna geleceðim.
Gerçekten mi?
Tamam, görüþürüz çocuklar.
Bundan üç hayat sonra.
Sameer bebeðim, bana içecek bir þeyler getirir misin?
Çok susadým.
Hazýr gitmiþken Deepa’yla da bir iki dans et.
Sen ne karalýyorsun?
Anladým sen kardeþisin, güzel. O neler yapýyor?
Priya, sence Sameer fazla oyalanmadý mý?
Seni ararým. Bay.
Ne oldu arkadaþlar?
Biri mi öldü?
– Evet. Sen!
Seni içki almaya mý gönderdim yoksa kýzlarla sohbet etmeye mi!
Eminim aranýzda bir þeyler var.
Hatýrlýyorum da ben tatildeyken sen hiç evde durmamýþtýn.
Kes þunu Akash.
Her þeyi yanlýþ anladýn, Priya.
Bana sadece gerçeði söyle Sameer.
Nereden tanýyorsun onu o zaman?
Biri mi öldü?
Kim bu kýz?
– Bilmiyorum.
Onu bir yerde görmüþ olmalýsýn!
Þurada.
– Nerede?
Orada duruyor.
Göz kamaþtýrýcý.
Priya, tanýyor musun onu?
Boþver dostum. Senin tipin gibi durmuyor.
Evlenmeyi planlamýyorum!
Hem benim tipim olup olmadýðý tartýþýlýr.
Senin tipin nasýlmýþ öðrenebilir miyim?
Kendi hayatýný yaþayan, benimkini yaþamama izin veren.
Açýkça duygusal olmayan.
Oh, hatýrlýyorum.
Öyle biriyle tanýþmýþtýn.
Sadece iki hafta sürmüþtü!
Bence çok uzundu!
Her neyse, ben kaçtým…
…yoksa ben gidene kadar torunlarý olacak.
Bir düþün gitmeden.
Sana kanca sallar bir halde deðil.
Buna Akash cazibesi derler, baþarýsýz olmaz.
Deneme 1 2 4, 1 2 4.
Mikrofonda sýzýntý mý var, 3 nereye gitti?
Ýyi akþamlar, arkadaþlar!
Bugün, bu önemli mezuniyet gününde…
…þarký söylemeye karar verdim.
Yeni bir dünyaya adým atarken,…
…kiþi olma sorumluluðu üzerimizde olacak.
Söyleyeceðim þarkýnýn adý:
“Ýþ bulmanýn yüz çeþit yolu”
Rahatlayýn çocuklar! Þaka yapýyorum sadece.
Kimin umrunda sonumuzun ne olacaðý.
Baþla bakalým!
Ýnsanlar çýlgýn olduðumuzu söylerse,
býrakalým söylesinler.
Ýnsanlar çýlgýn olduðumuzu söylerse,
býrakalým söylesinler.
Umrumuzda deðil ne düþündükleri.
Müzik varsa, þarký söyleyebiliyorsak…
…neden tereddüt edelim?
Müzik varsa, þarký söyleyebiliyorsak
neden tereddüt edelim?
Bu melodiyi kalbimizde söylüyoruz.
Dünya kýzýyorsa…
– Býrakalým kýzsýnlar.
Dünya tartýþýyorsa…
– Býrakalým tartýþsýnlar.
Dünya savaþýyorsa…
– Býrakalým savaþsýnlar.
Biz sadece þarký söylemeye devam edelim.
Dünya surat asýyorsa…
– Býrakalým surat assýnlar.
Baðlar kopuyorsa…
– Býrakalým kopsunlar.
Biri seni terk ederse…
– Býrak gitsinler.
Sakýn korkuya kapýlma.
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Gözlerimizde ýþýltý var.
Nefesimizde fýrtýna.
Korku nedir, nedir maðlubiyet?
Bilmiyoruz ne anlama geldiklerini.
Yeryüzü ve sema,
bizim için yaratýlmýþ.
Eminim yýldýzlarý bile geceden söküp alabiliriz.
Ýkametimiz gökyüzünün ötesinde.
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Rüyalarýn ülkesine yükselmiþiz.
Utangaç olabildiðimiz kadar,
sevgimizi açýkça ifade edebiliriz de.
Nereye gidersek gidelim
büyüleniyor herkes…
…öðretirken size güzel haným
aþkýn sanatýný.
Bir kadýnýn kalbi nasýl çalýnýr,
uykusu nasýl kaçýrýlýr biliyoruz.
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Ýnsanlar çýlgýn olduðumuzu söylerse
býrakalým söylesinler.
Ýnsanlar çýlgýn olduðumuzu söylerse
býrakalým söylesinler.
Umrumuzda deðil ne düþündükleri.
Müzik varsa, þarký söyleyebiliyorsak…
…neden tereddüt edelim?
Müzik varsa, þarký söyleyebiliyorsak neden tereddüt edelim?
Bu melodiyi kalbimizde söylüyoruz.
Dünya kýzýyorsa…
– Býrakalým kýzsýnlar.
Dünya tartýþýyorsa…
– Býrakalým tartýþsýnlar.
Dünya savaþýyorsa…
– Býrakalým savaþsýnlar.
Biz sadece þarký söylemeye devam edelim.
Dünya surat asýyorsa…
– Býrakalým surat assýnlar.
Baðlar kopuyorsa…
– Býrakalým kopsunlar.
Biri seni terk ederse…
– Býrak gitsinler.
Sakýn korkuya kapýlma.
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Biz bugünüz.
Neden tarzýmýz eski olsun?
Rohit’le tanýþ…
Merhaba.
Merhaba.
Hayýr, aslýnda…
Akash Malhotra.
Shalini.
Shalini… Ne kadar güzel bi isim.
Teþekkür ederim.
Seni daha önce görmedim.
Bizim kolejden deðilsin sanýrým.
Haklýsýn. Buraya biriyle geldim.
Peki bu biriyle dans etmeye ne dersin?
Üzgünüm. Aslýnda Rohit…
Rohit! Tamam ya!
Sen Rohit’in kýzkardeþisin.
Hayýr. Aslýnda ben…
Saçmalama Rohit ve ben çok iyi arkadaþýzdýr.
Daha çok kardeþim gibidir.
Hadi sadece bir dans.
Gerçekten üzgünüm ama hayýr.
Seni çok sevdiðimi söylesem bile mi.
Efendim pardon?
Evet, Shalini.
Seni seviyorum, sadece seni.
Aldýðým her nefes,…
…kalbimin her atýþý,…
…yaþadýðým her an;
hepsi senin için, Shalini.
Seni sevmek için doðduðumdan eminim…
…ve sen benim olmak için doðmuþsun.
Sen benimsin, Shalini.
Eðer kalbine sorarsan…
…gerçekleri söylediðimi bileceksin.
Pardon sen de kimsin?
Kardeþin Rohit’i tanýyamadýn mý?
Sen Rohit misin? Yani,
sen de mi Rohit’sin?
Ben çok özür dilerim.
Ben Shalini’nin öteki Rohit’in kýzkardeþi olduðunu düþünmüþtüm.
Bak, orada duruyor.
Selam, Sameer.
Selam, Rohit.
Sameer! Adýn Sameer mi?
Bunca zamandýr beni kandýrýyordun!
Hepsi senin hatan.
Ne diyebilirim ki…
Sen de görüyorsun.
Beni adýnýn Rohit olduðuna inandýrdý.
Ne o Rohit
ne de Shalini benim kýzkardeþim.
Shalini benim niþanlým.
Niþanlýn mý!
Biliyor musun Sameer, Akash’la arkadaþlýðýndan hiç hazzetmiyorum.
O geceki davranýþý…
Ne kadar utandýðýmý biliyor musun?
Býrak ne yaparsa yapsýn.
Lütfen uzak dur ondan.
Ama Akash benim arkadaþým, Priya!
Hadi, baþka arkadaþýn yok mu senin?
Evet, ben… Ama o…
Karar ver, Sameer. Akash mý ben mi!
Düþünüyorum.
Beni seçmek için düþünmeye ihtiyacýn mý var!
Ne kadar duyarsýzca bu, Sameer.
Tamam. Zaman mý istiyorsun?
Hayýr!
Bence… Saçmalama Priya.
Ben arkadaþlarýmla dýþarý çýkýyorum.
2 gibi döneceðim.
Bu saatten önce cevabýný duymazsam,
neye karar verdiðini anlamýþ olacaðým.
Aþýrý tepki verdiðini düþünmüyor musun?
Hayýr.
Aþýrý tepkimi daha önce hiç görmedin.
Eðer karþýlaþýrsan… Allah yardýmcýn olsun!!
Ne yapýyorsun!
Yumruk izi deðiþik bir renge dönüþmüþ.
Fark ettin mi, Sid?
Beðendiðine sevindim!
Bir tane de sen ister misin?
Hey! Sinirini benden çýkarma adamým.
Ben mi sana Shalini’yle konuþ dedim?
Hayýr ama en azýndan yardým edebilirdin.
Sadece oturdun izledin!
Ne kadar gerçek bir arkadaþ! Rohit’e yardým etmesen
bu iþten daha iyi þekilde çýkardým.
En azýndan biraz korunmuþ olurdum!
Tanrý birlikteliðinizi kutsasýn. Ben yokum.
Nereye?
-Eve.
Neden? Ne bu acele?
Deðil mi, Sameer?
Evet, adamým. Saat daha 1.
Hangi ülkede?
Saat 4 olmak üzere.
Tanrým, Priya’yý aramayý unuttum!
Beni öldürecek.
Neden Priya’dan bu kadar korkuyorsun?
Korkmuyorum, onu seviyorum.
Sadece onu incitmek veya kaybetmek istemiyorum.
Sameer, ona nasýl dayanýyorsun anlamýyorum.
Kýz arkadaþýndan çok patronun gibi!
Akash, senden çözüm istiyorum,
uzman görüþlerini deðil.
Ne yapmalýyým?
Ne düþünüyorsun?
Ne yapman gerektiðini söyleyeyim.
Priya’yý ara, özür dile.
Akash’la bir daha görüþmeyeceðini söyle.
Kapa çeneni Akash, bunu yapmayacaðýmý biliyorsun!
Onu incitirsen ne olur sanki…
Ya da kaybetsen!
Asla deðiþmeyeceksin deðil mi?
Bunu neden böyle bi soruna dönüþtürüyorsun?
Sadece rahat ol, rahat ol.
Sadece ara ve konuþ.
Her þey yoluna girecek tamam mý?
Tamam.
Selam Priya.
Durum þu ki… Ama dinle… Sen deðil
…ama ben… Söylemek istediðim…
Akash’lardayým.
Kapattý.
Ne bekliyordun?
Üzgünüm sevgilim mi diyecekti!
Ne zýrvalýk!
Yeter demek yeter demektir, Sameer.
Kulak ver þimdi bana.
Oraya git ve ona þöyle de:
‘Bu öfke nöbetlerin artýk iþe yaramaz.’
Seninle olmak istiyorsa,
senin isteklerine uymalý.
O senin kendine güvenine bir meydan okuma, dostum.
Ne yapýyorsun? Adam ol!
Kesinlikle haklýsýn Akash.
Bu tam olarak benim yapacaðým þey.
– Gidilmesi gereken yol bu!
Sonra görüþürüz. Bay Sid.
Ona haddini bildir.
O artýk ölü!
Alo, Akash.
Oh, Priya?
– Sameer’i telefona verir misin?
Sameer buraya gelmedi ki.
Ben de dün geceden beri onu arýyorum.
Ne? Oraya gelmedi mi? Hangi cehen…
Dikkat et adamým!
Sadece bu gözüm iþ görüyor.
Konuþmamýz gerekiyor.
Buna gerek yok.
Ne diyeceðini biliyorum.
Biliyor musun?
– Evet.
Sen aradýktan sonra Akash’la konuþtum.
Tamam! Sonra?
Evinde olmadýðýný söyledi.
Rol yapmayý býrak!
Bunu kendime yaptýðýma inanamýyorum.
Senin kadar yalancýsýný tanýmadým.
Ama artýk burama kadar geldi.
Yüzünü bir daha görmek istemiyorum!
Cehennemin dibine kadar yolun var.
Pardon?
Yardýma ihtiyacýnýz var mý?
Hayýr gerek yok, saðolun.
Problem olmaz yardým etmem.
Hayýr, gerek yok. Çok teþekkür ederim.
Kahretsin.
Kahretsin!
Teþekkür ederim.
Tanrým! Ýçinde ne var?
– Eþyalarým.
Bekle! Ben burdan tutarým.
Eðer bir bavul bizi bu hale düþürdüyse…
Bunun gibi iki tane daha var.
Bu kadar mý? Ýki tane daha mý?
Hadi gidelim.
Çok güzel bir ev.
Teþekkür ederim.
Çalýþtýðým þirkete ait.
Ýç mimarým.
Tara Jaiswal.
Sen ne iþle uðraþýyorsun?
Pazarlarý resim yapýyorum.
Geri kalan günler?
Normalde biri bana bunu sorduðunda,
aklýma ilk gelen þeyi söylerim.
Ama sana gerçeði söyleyeceðim,
ilgini çekebileceðini düþünüyorum.
Tam olarak anlayamadým?
Demek istediðim bagajýnda üç tane resim var
ve onlar da benim uðraþým.
Ressamým.
Gerçekten mi, çok heyecan verici.
Resimlerini görebilir miyim?
Tabi ki.
Nerede oturuyorsun?
Yolun aþaðýsýndaki son ev.
Dilediðin zaman gelebilirsin.
Sid, ben ofise gidiyorum.
– Bir dakika, anne.
Ben de geliyorum.
Beni Sameer’e býrakýr mýsýn?
Bu arada, bugün Anju’nun evlilik yýldönümü.
Gelmezsen hayal kýrýklýðýna uðrar.
Siddharth’ýn evi mi? – Evet.
Siz? – Ben Tara.
Selam, lütfen içeri gir.
Anne, bu Tara.
Neyse, çýksam iyi olur.
Evet, sen önden git, ben kendim giderim.
Tamam ama akþam geliyorsun deðil mi?
Nereye?
– Anju’lara!
Anne, ben orda aþýrý derecede sýkýlýyorum.
Sýkýlmadýðýn çok az yer var zaten yeryüzünde.
Peki! Ýstediðin olsun.
Otur lütfen.
Önce resimlerini görmek istiyorum.
Ayný tema burada da.
Hangi tema?
Yeni bir þey öðrendim hakkýnda bugün.
Ýlk tanýþtýðýmýzda göremediðim bir þey.
Nedir o?
Durum þu ki, insanlarla tanýþýyorsun,
konuþuyorsun, gülüyorsun…
Ama içinde baþka bir dünya var…
…rüyalarla dolu, düþlerden oluþan…
…kimseyle paylaþmadýðýn.
Merak ediyorum seni tanýdýðýný iddia edenler…
…gerçekten seni tanýyor mu?
Bunlarý sana söyleten nedir?
Kapý kapalý.
Giriþ yasaklanmýþ.
Kutu sýkýca baðlý.
Kimse bir þey çalamaz.
Kim söyleyebilir
kapalý gözlerin ardýndaki duygularý?
Merak ediyorum resimlerinin içinde
baþka hangi hisleri saklýyorsun…
…ya da içinde belki de.
Neden bana böyle bakýyorsun?
Neyse, hangisi sana göre en iyisi?
Onu daha çizmedim.
Ödüm patladý adamým.
Yüzüne bak!
Kaðýt kadar beyaz!
Bak, þu an çok sinirliyim
ve hepsi senin yüzünden.
Hey! Hayatýný kurtardým
ve sen bana kýzýyor musun?
Hayatýmý mý kurtardýn?
– Kesinlikle!
Bu olmasý gereken bir þeydi.
Priya bugün olmasa yarýn terk edecekti seni.
Peki neden biliyor musun?
Çünkü sevdiði sen deðildin,
o baþka bir Sameer’i seviyordu.
Görünüþü seninle ayný ama baþka biri.
O sen deðilsin Sameer.
Sen benim bildiðim Sid’in bildiði Sameer’sin.
Ve Priya sadece þunu bilmeyi umuyordu…
…o Sameer olsaydýn
bizim Sameer’ýmýz maðlup olacak mýydý!
Bunu hiç bu þekilde düþünmemiþtim.
– Biliyorum.
Çok daha iyi hissediyorum.
O zaman bavulunu topla gidiyoruz.
Sid’le ben seni arabada bekliyoruz.
Nereye gidiyoruz?
– Goa’ya!
Goa mý!
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Bu pýrýltýlý günler hiç bitmesin.
Gönül ister ki…
Dostlarýmýzdan hiç ayrýlmayalým.
Günlerimiz þiirle dolu olsun…
…akþamlarýmýz dans, gecelerimiz þarkýyla.
Beraber geçirdiðimiz anlarda
eðlence ve heyecan eksik olmasýn.
Ayak sesimizin olduðu her yol
bize mutluluk getirsin.
Gönül ister ki…
Bu pýrýltýlý günler hiç bitmesin.
Gönül ister ki…
Dostlarýmýzdan hiç ayrýlmayalým.
Yollarýmýz parýltýsýyla göz kamaþtýrýyor.
Bu neþe ve aydýnlýk bizim olsun.
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Kahretsin!
Selam çocuklar, bu ne sürpriz.
Selam Deepa.
– Selam Deepa.
Akash nerede?
Orda, bitkinin arkasýnda.
Selam Akash.
Selam Deepa.
Siz de mi burada kalýyorsunuz?
Kalmýyoruz, kalýyorduk.
Çýkýþ yapýyoruz.
Çok üzüldüm.
Biliyorum çok üzücü. Seni özleyeceðiz.
Bir haftadýr burdaydýk.
Deðil mi, çocuklar?
Evet, bir haftadýr burdaydýk.
Ama Akash daha bugün geldi.
– Evet. Bugün geldim.
Akash! Espri anlayýþýný
kaybetmediðini görmek ne kadar güzel!
Doðru.
Hey Sid, þuraya bak!
Sid, duyuyor musun?
Sanki biri bana sesleniyor.
Daha hýzlý, dostum. Daha hýzlý!
– Bu en yüksek hýz.
Ne kadar harika bir manzara!
Çok güzel.
Biliyor musun…
…Goa’ya her yýl gelmeliyiz,
en azýndan bir hafta.
Kesinlikle.
Ne diyorsun, Sid?
Ne düþünüyorsun?
Gemiye bakýyorum…
…ufukta kaybolmak üzere olana.
Her birimiz bir gemi gibiyiz.
Yakýnda, kendi kaderlerimize doðru yola çýkacaðýz…
…ve varýþ yerlerimiz farklý olacak.
Bütün bunlarý neden söylüyorsun anlamýyorum.
Sid, Biz dostuz…
…ölene kadar.
Tabi ki de öyleyiz.
Ama hayat bizi nereye sürükler kim bilebilir?
Býrak yýlda bir kere gelmeyi…
…on yýlda bir gelmek bile zor olacak.
Böyle bir þey olmayacak, Sid.
Dosttuk, dostuz, dost kalacaðýz.
Her daim.
Kesinlikle.
Her neyse, gidelim mi?
Deepa seni bekliyor olmalý.
Bekliyor olmalý deðil.
Bekliyor!
Akash’ýn onunla tam sekizde
havuz kenarýnda buluþacaðýný söyledim!
Sameer, sen bir köpeksin.
Ama…
Öldüreceðim seni.
Sen köpek seversin.
Ne kadar farklý bir yolculuk bu!
Düþünürsek habersiziz…
…gideceðimiz yolun yazýldýðý kaderin…
…herbirimizi nereye götüreceðinden.
Gönül ister ki…
Bu pýrýltýlý günler hiç bitmesin.
Gönül ister ki…
Dostlarýmýzdan hiç ayrýlmayalým.
Günlerimiz þiirle dolu olsun…
…akþamlarýmýz dansla, gecelerimiz þarkýyla.
Beraber geçirdiðimiz anlarda
eðlence ve heyecan eksik olmasýn.
Ayak sesimizin olduðu her yol
bize mutluluk getirsin.
Yollarýmýz parýltýsýyla göz kamaþtýrýyor.
Bu neþe ve aydýnlýk bizim olsun.
Yollarýmýz parýltýsýyla göz kamaþtýrýyor.
Bu neþe ve aydýnlýk bizim olsun.
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Gönül ister ki…
Oturabilir miyim?
Deepa, Akash’tan neden
bu kadar çok hoþlanýyorsun?
Ne demek istiyorsun?
Bazen soruyorum neden severiz,
neden birini isteriz?
Neden ondan hoþlanýyorsun?
Bilmiyorum. Sadece hoþlanýyorum.
Haberin var mý Akash’ýn …
….beni sevmediðinden mi?
Evet. Öyle olsa bile…
Deepa sen hoþ görünümlü, zeki bir kýzsýn.
Ýstediðini elde edebilirsin.
Öyleyse neden Akash’a sahip olamýyorum!
Bunu ben de bilmiyorum.
Ama biliyorum ki baþýn sýkýþsa…
…ve Akash’ýn yardýmý ve desteðine ihtiyaç duyarsan,
elinden gelen her þeyi senin için yapacaktýr.
Ama Deepa, baþka þeyler için umut beslememelisin.
Þu kumlara bir bak.
Ne kadar sýký kavrarsan…
…o kadar hýzlý parmaklarýnýn arasýndan kayýyor.
Saðol, Sid.
Çantaný otele mi baðýþladýn?
Aslýnda birkaç gün daha kalmaya karar verdim.
Kristine biraz daha kalmamý istedi.
Kristine? Þu kýz…
Sid! Duyuyor musun?
Arkadaþýmýz hipi olmaya karar vermiþ!
Saçmalama.
Teþekkür ederim.
Beni buraya getirmeseydiniz,
onunla hiç tanýþamayacaktým.
Ýsviçreli. Merak ediyorum da
neden oraya gitmeyeyim…
…ve arý çiftliðinde bir hayata baþlamayayým?
Ýsveç balý dünyaca ünlü…
Kapa çeneni, Sameer.
Onu seviyorum, çocuklar.
Gidelim.
Ne yaptým ben ya!
Priya’yla ayrýldýðýnda daha iyiydi.
Bir þey daha…
Lütfen ben dönene kadar evimi aramayýn.
Goa’da eðlendiniz mi?
Harikaydý. Hiç gitmiþ miydin oraya?
Evet, yýllar önce gitmiþtim.
Bu fotoðraflardakiler kim?
Esha, kýzým.
Onunla tanýþmadým, nerede?
Babasýyla birlikte yaþýyor.
9 Nisan 1995. Tam da benim doðum günümde…
…kocam bana bir hediye verdi.
Boþanma.
Duyduðuma üzüldüm.
Kýzýnla görüþüyorsun deðil mi?
Hayýr.
Mahkeme kýzýmý görmeme izin vermiyor.
Neden?
Eski kocam çok zengin bir adam.
Avukatlarý çok zeki ve yetenekliydi.
Birçok yalancý þahidin de yardýmýyla…
…benim iyi bir anne olmadýðýmý
ve alkolik olduðumu kanýtladý.
Sorumsuz, sürekli içen bir kadýn…
Bu çok anlamsýz.
Ama sen öyle deðilsin!
Keþke yargýlayan sen olsaydýn!
Neyse, neler yaptýn orada?
Resmini çizmek istiyorum.
Benim resmimi mi?
Lütfen.
Tamam.
Ýki dakika içinde döneceðim.
Bir yere mi gidiyorsun?
Üzgünüm, çýkmalýyým.
Telefon geldi, problem varmýþ.
Peki.
Üzgünüm, Sid.
Tamam, dökün içinizdekileri.
Geleceðinle ilgili bir düþüncen var mý?
Hayýr.
Biliyorum ki bu benim hatam…
…her zaman sana zaman vermem gerektiðini düþündüm.
Ýhtiyacýn vardý.
Benim bir dediðini iki etmemem seni þýmarttý.
Bu devam ederse…
…emekliliðime kadar çek yazmaya devam edeceksin.
Baba, hayatta çek yazmaktan daha önemli þeyler var.
Gerçekten mi! Neymiþ bunlar?
Bilmiyorum ama yaptýðýmda,
haberi olan ilk kiþi sen olacaksýn.
Þakalarýný yeterince dinledim.
Avustralya’ya gitmene karar verdim.
Süper! Önümüzdeki tatilde mi?
Oradaki iþlerimizi idare edeceksin.
Anne, babam þu an þaka yapýyor deðil mi?
Hayýr, Akash. Baban çok ciddi,
sen de ciddi olsan daha iyi olur.
Sydney’e gideceksin…
…ordaki ofisi idare edeceksin. Bu kadar.
Ama baba! Kahretsin!
Özür dilerim.
Sameerji’in annesi telefonda.
Akash diyor ki…
Alo, teyzecim?
– Alo Akash.
Evet, teyzecim.
Sameer’in nesi var?
Bir þeyi yok, çok iyi…
Nasýl iyi! Kendini odasýna kapattý.
Ne yemek yiyor ne dýþarý çýkýyor.
Sameer Bombay’da mý?
Tabi ki burda.
Dün gece birlikte dönmediniz mi?
Evet, teyzecim. Dün geceydi ama
aklým þu an çok karýþýk.
Akash, Sameer’le uyuþturucu mu kullanýyorsunuz?
Tabi ki de hayýr, teyzecim.
Endiþelenmeyin, birazdan ordayým.
Tamam. Görüþürüz.
En azýndan bi arasaydýn.
Annene ne diyeceðimi bilemedim.
Ne oldu sana?
Þu an konuþabilecek modda deðilim.
Tamam. Kristine nasýl?
Bir daha benim önümde onun adýný söylemeyin!
Neden? Ne oldu?
At içinden þunlarý.
Duygularýný bastýrman saðlýðýn için iyi deðil.
Peki. Ýkinizin ayrýldýðý günden sonra…
…kumsalda Kristine’le karþýlaþtým.
Harikaydý.
Mükemmel hissediyordum.
Yalnýz Kristine ve ben…
Onu çok sevmiþtim.
Ne kadar da mutluydum.
Güneþin batýþýný izledik,
sonra otele birlikte döndük.
Onu içeri davet ettim.
Daha sonra olacaklarý tahmin bile edemezdim.
Tanrým, kýz dolandýrýcýymýþ.
Ýsviçreli olduðunu da düþünmüyorum.
Sizi eðlendirdiðim için çok sevindim!
Beni Bombay’a getiren kamyon þoförü
sizden daha sempatikti.
Kamyonla mý döndün!?
Ne düþündün ki?
Bu yastýðýn üstünde her gün mü oturuyorum?
12 saat kamyonda giderken sinirden kudurdum.
Anne, tanýþtýrayým Bay Shankaran.
Art India Magazines’ten.
Bayan Sinha, Bay Sinha’nýn çok yetenekli olduðunu düþünüyorum.
Siddharth’a Kasauli’de oturan arkadaþýmdan bahsettim.
Her yýl bir resim atölyesine misafirlik ediyor.
Ve sen de oraya gitmesi gerektiðini düþünüyorsun.
Kesinlikle.
Onun için çok iyi bir deneyim olacaktýr.
Tabi ki. Çok teþekkür ederim.
Selam.
Burdasýn!
Ne kadar ilginç birisin!
Hem davet ediyorsun hem de geldiðime þaþýrmýþ gibi yapýyorsun.
Anne, bu Tara!
– Tara Jaiswal. Daha önce tanýþtýrmýþtýn.
Bu asýk suratla daha ne kadar dolaþacaksýn etrafta.
Gel. Seni þu tatlý kýzlarla tanýþtýrayým.
Boþver gitsin.
Ruh halim uygun deðil.
Ýyi misin?
Hadi normal davran, Akash.
Bak, Kristine!
Mükemmel bir çalýþma.
Teþekkür ederim.
Beðendin mi?
Saðol.
Hepsini çok beðendim.
Hangisi en iyi söylemek zor.
Daha en iyimi çizmedim.
Neden?
Zamanýn yokmuþ gibi gözüküyor.
Senin için önemli böyle bir günde
isteðini kabul etmemek olmaz.
Söyle bakalým, resmime ne zaman baþlarsýn?
Yarýn.
Tamam.
Bekle, bir dakika içinde çýkacaðým.
Önemli deðil.
Ýstediðin kadar zaman senin.
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor?
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor…
…içinde renkler birbirine karýþýyor…
…güzel kokular harmanlanýyor.
Ay ýþýðý, ýrmak ve bulutlar…
Þarkýlar, yaðmur ve kelebekler…
Hepsi bana hediye gibi gözüküyor.
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor?
Baksana!
Nehrin kýyýsýnda…
…bir kuþ baþka bir kuþa sesleniyor.
Nehrin kendisine bak…
…denize kavuþmak için akýyor.
Tüm bu yolculuklar aþk kervanýnýn bir parçasý.
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor?
Nasýl…
…açýklayabilirim bunu?
Nasýl hissettirebilirim sana aþkýn nasýl olduðunu?
Bu aþkta ne bað var…
…ne de herhangi bir engel.
Aþkýn efsanesi olaðandýþý.
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor…
…içinde renkler birbirine karýþýyor…
…güzel kokular harmanlanýyor.
Ay ýþýðý, ýrmak ve bulutlar…
Þarkýlar, yaðmur ve kelebekler…
Hepsi bana hediye gibi gözüküyor.
Hangi mevsim bu, kalbim böyle çiçek açýyor?
Hoþgeldiniz, teyzecim.
Selam Nareshi Amca.
Nasýlsýn Sameer?
Ýyiyim, teþekkür ederim.
Dýþarý mý çýkýyorsun Sameer?
Evet, Akash’a gidiyorum. Ne oldu?
Müsaaadenizle.
Birazdan dönerim.
Söyle hadi.
Anne!
Mesele nedir?
Durum þu ki, Nareshji’nin kýzý
Pooja buraya geliyor…
…ve biz siz ikinizin…
Evliliðimizi mi ayarladýnýz!
Ayarlanmýþ bir evlilik!
Hayýr, anne. Bana uygun deðil.
Neden olmasýn?
Babanla ben böyle evlendik.
Bak, evlenmeniz için sizi zorlamýyoruz.
Birbirimizi yýllardýr tanýyoruz.
Arkadaþlýðýmýzý bir evlilik baðýyla ilerletmek istiyoruz, sadece bu.
Pooja’yla tanýþmakla bir þey kaybetmezsin deðil mi?
Tamam. Ama cevabýmý biliyorsun.
Cevabým hayýr!
Kapýdaki kim, Sameer?
Tabi ki. Ýçeri buyur lütfen.
Anne baba, tanýþtýrayým Pooja.
Pooja, tanýþtýrayým annem babam…
…onlar da senin annen ve baban.
Sameer, konuþmanýz gereken önemli bir konu var.
Neden Pooja ve sen odanda oturmuyorsunuz?
Nareshji, sizin için uygun mu?
Evet, tabi ki.
Neyse, bizim gibi yaþlýlarla oturmaktan sýkýldýlar.
Bu taraftan.
Enteresan bi oda.
Teþekkürler.
Bunlar arkadaþlarýn mý?
Otur lütfen.
Bu Akash, bu da Sid.
Derin bir dostluk gibi gözüküyor.
Dostluk mu derin yoksa üç boyutlu fotoðraftan mý?
Üzgünüm, gerçekten çok kötü bir espriydi.
Pooja, burada neden olduðunu biliyorsun deðil mi?
Evet. Annemle babam bahsettiler.
Bak, dürüstçe konuþursak…
…annem bana bundan bahsettiðinde…
ilk baþta doðru olmadýðýný düþünmüþtüm…
…ama þimdi…
Hayýr demene çok memnun oldum.
Bu ayarlanmýþ evlilik olayý tamamen bir saçmalýk.
Ne kadar rahatladým.
Bence evlilikler bu þekilde yapýlmamalý.
Evleneceðin kiþiye aþýk olmalýsýn.
Sen nasýl düþünüyorsun?
Evet, kesinlikle.
Kesinlikle haklýsýn.
Neden? Birine aþýk mýsýn?
Çok özür dilerim. Beni ilgilendirmeyen bi konu.
Sorun deðil.
Ama yine de özür dilerim.
Sorun deðil.
Hayatýmda biri var ama…
…ona evlenecek kadar aþýk olduðumu zannetmiyorum.
Benim de hislerim hemen hemen ayný…
…ama hayatýndaki kiþiye karþý deðil!
Eee sonra?
Sonra ne! Evine gitti.
Bu önemli bir problem adamým.
Sameer, hayýr.
Lütfen bana bütün bu olanlardan sonra ona aþýk olduðunu söyleme!
Baksana, Sameer…
Ona karþý olan duygularýndan þüphem yok.
Ama bundan üç ay sonrasý için o kadar emin deðilim…
…baþka bir kýz aþýk olacaksýndýr.
Hayýr, Akash.
Bu sefer çok ciddiyim.
Her zaman aþkýn ne olduðun bildiðimi sanýrdým.
Bugün fark ettim bildiðim her þey yanlýþmýþ.
Gerçekten mi!
Akash, Pooja hayatýndaki kiþiden bahsederken…
…ilk defa hayatýma giren kýzlarý düþündüm.
Hepsinden hoþlanmýþtým…
…ama bunun aþk olduðunu düþünerek yanýlmýþým.
ve þimdi Pooja’ya aþýksýn?
Evet. Problem bu! Pooja’ya aþýk oldum.
Öyleyse söyle ona.
Benim tavsiyemi dinle. Kimseye hiçbir þey söyleme.
Sana güven olmaz.
Bugün Pooja’dýr, yarýn Ahuja olur!
Selam.
Mutlu yýllar sana.
Mutlu yýllar sa..
Teþekkürler, lütfen içeri gel.
Doðum günüm olduðunu nerden bildin?
Bahsetmemiþ miydin ki?
Çok mutluyum bugün.
Tahmin et bakalým? Esha beni aradý.
Beni görmeye gelecek bugün.
Gerçekten mi?
Kýzým buraya gelecek.
Sid, bugün doðum günüm olduðunu hatýrladý.
5 yýldan sonra sonunda onu görebileceðim!
Her þeyi kendim piþirdim.
Bir de kek yaptým.
Çok mutluyum.
Esha yalnýz mý gelecek yoksa…
Hayýr hayýr. Babasýna bir arkadaþýnýn doðum günü partisine gideceðini söyledi…
…çünkü Ajay buraya gelmesine asla izin vermez.
Onunla tanýþmak ister misin?
Beni çok mutlu eder.
Kýzýma yalan söylemeyi nasýl öðretirsin? Utanman yok mu senin?
Ajay?
Þükürler olsun Esha’yý telefonda seninle konuþurken duydum.
Neden ondan uzak durmuyorsun?
Ben onun annesiyim!
Annesiydin þimdi Kiran onun annesi.
Bunu anlaman akýllýca olur.
Esha’yla buluþmak için bir daha asla uðraþma…
…tabi seni tekrar mahkemeye çaðýrmamý istemiyorsan.
Ne demek istediðimi anlýyorsun
deðil mi?
Cehennemin dibine git!
Mutlu yýllar bana.
Hangi hakla…
Bana Esha’nýn annesi olmadýðýmý söylüyor!
Esha benim kýzým deðilmiþ!
Ben onun annesiyim!
Yeniden evlendi.
Bütün hayallerimi yýktý.
Aðzýmý açmadým.
Çünkü ben her þeye sahiptim.
Ben Esha’ya sahiptim
Þimdi hiçbir þeyim yok.
Ben hiçim. Hiç.
Olanlar için çok üzüldüm.
Biliyor musun, aðlamak sana hiç yakýþmýyor.
Ne yapabilirim!
Benimle gelebilirsin.
Sid, çok teþekkür ederim.
Size de çok teþekkür ederim.
Merak ediyor olmalýsýnýz
Siddharth sizi nereye getirdi böyle diye!
Bizde böyle bir þey olmaz.
Kek yemek için her yere gidebiliriz.
Benimle dans eder misin?
Nerede?
– Tam burada, bir sürü yer var, gel.
Tamam, Akash, göster kendini.
Ýyi geceler.
Sid,evine geldik. Ýyi geceler.
Onu seviyorum.
Onu seviyorum, Akash.
Dalga geçiyorsun, deðil mi?
Akash, çok ciddi adamým!
Aklýný mý kaçýrdýn?
Sid, bu konulardaki bilgim hazin ama…
…bu biraz fazla deðil mi?
Benden büyük olduðu için mi?
Hayýr. O da var ama…
Bekle bir dakika! Neden bu saçmalýðý tartýþýyoruz?
Çünkü anlayabileceðinizi düþündüm.
Hey Sid! Ne anlamalýyým?
Sen diyorsun ki benden 10-15 yaþ büyük birine aþýðým…
…kýzý var, kocasý var.
Ayrýca içki problemi olduðunu da söyledin.
Ne anlamamýz gerekiyor?
– Sadece þunu…
…tüm bunlarý bilmeme raðmen hala onu seviyorum.
Ama Sid, bir düþün.
Bu aþk deðil, delilik.
Hayýr, bu aþk.
Benim olmasýný ya da benimle evlenmesini beklemiyorum.
Herhangi bir þey beklemiyorum.
Beni sevmese bile problem deðil çünkü ben…
Tamam ya! Þimdi anladým.
Hatýrlasana, Sameer? Ben de böyle baþlamýþtým.
Neye baþlamýþtýn?
Oh, tabi ki.
Tamam, Sid. Eðer durum böyleyse hiçbir itirazým yok.
Aslýnda senin için mükemmel.
Deneyimli, yalnýz yaþýyor.
Onu her gün ziyaret edebilirsin.
Sameer ondan ders almalýsýn.
Gerçekten, Sid. Daha iyisini seçemezdin…
Ne kadar iðrençleþebiliyorsun!
Sana burda onu sevdiðimi anlatmaya çalýþýyorum
ama sen hasta ve iðrenç gözükmesi için uðraþýyorsun.
Arkadaþlarýmýzýn yaptýðý her þeyi onaylamak zorunda deðiliz.
Ama her arkadaþlýkta geçilmemesi gereken bir sýnýr vardýr.
Ve sen bu sýnýrý bugün aþtýn.
Ve bilmelisin ki Akash…
…her insan hayatýnýn bir noktasýnda gerçek aþký tadar.
Sonra söylediðin bütün þeyler…
yaþý ve diðer zýrvalýklar…
Hiçbiri bir þey ifade etmiyor.
Hepsi önemsiz geliyor.
Bunu bugün anlayamazsýn.
Ama bir gün bileceksin ki…
…aþýk olmaya kendin karar veremezsin.
O sadece olur.
Bitirdin mi?
Sameer, geliyor musun?
Hala o geceyi unutamýyorum.
Þok ediciydi.
Olanlarýn bu kadar ileriye gideceðini düþünmemiþtim.
Bütün gece uyuyamamýþtým.
Ertesi sabah Akash’ýn yanýna gittim.
Ýyi misin?
Bunlar arkadaþlarýn arasýnda olabilecek þeyler.
Sid’le buluþ. O da periþan olmuþtur.
Onunla mutlaka bir yerde karþýlaþacaksýn.
Ne yapacaksýn? Görmezlikten mi geleceksin?
Akash, beni dinliyor musun?
Hadi Sid’le buluþmaya geliyorsun.
Hadi!
Yalnýz býrak beni, Sameer!
Hani cehenneme gidiyorsan git.
Günaydýn, teyzecim.
Sid’i görmem gerekiyor.
Sid gitti.
Nereye? – Kasauli’ye.
Dün baþvurusunun kabul edildiðini haber vermek için aradýlar. Yani o…
Sorun ne, Sameer?
Her þey yolunda mý?
Tabi ki. Ben gitmeliyim.
Görüþürüz teyzecim.
Hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðýný fark etmemiþtim.
Sen Kasauli’ye gittin. Bir hafta sonra,
Akash Avustralya’ya gitmek için ayrýldý.
Allahaýsmarladýk, anne.
Güle güle.
Kendine iyi bak.
Sydney’de seni karþýlayacak adamýn adýný hatýrlýyorsun deðil mi?
Bay Mehta… Rahat ol, baba.
Hatýrlýyorum.
Ýyi þanslar.
Allahaýsmarladýk. Seni oradan ararým.
Tamam.
Sana söylemem gereken bir þey var.
– Nedir?
Her zaman senin bitmek bilmez romantik gönül iþlerinle eðlendim…
…senin nasýl hissedeceðini düþünmekten vazgeçmeden ama.
Sadece þaka yapýyordum biliyorsun deðil mi?
Tabi ki dostum.
Endiþelenmene gerek yok.
Þaka yapan sadece sen deðildin.
Shalini’yi hatýrlýyor musun?
Shalini’yi hatýrlýyorum ve
bir o kadar da Rohit’in yumruðunu.
Onun Rohit’in niþanlýsý olduðunu biliyordum.
Neden bana söylemedin?
Neden bana engel olmadýn?
Ýyi yolculuklar.
Merhaba.
Merhaba dedim.
Merhaba.
Nereye gidiyorsun?
Uçak Sydney’e uçuyor.
Ama sen nereye gidiyorsun?
Sidney’e.
Ne kadar ilginç! Üçümüz de Sydney’e gidiyoruz.
Üçümüz?
Tabi ki. Sen, ben ve bu uçak.
Deli olduðunu biliyorsun deðil mi?
Teþekkür ederim.
Saðolun.
Dinle…
O gece için gerçekten üzgünüm.
Sadece þaka yapýyordum.
Önemli deðil.
Gerçekten mi?
Güzel.
Öyleyse sen ne…
Güzel.
Ne için Sydney’e gidiyorsun?
Babamýn orada idare etmemi istediði bir iþyeri var…
Göreceðiz bakalým ne kadar sürecek?
Ya sen?
Dayým orada yaþýyor.
Annemin erkek kardeþi.
Onu ziyarete gidiyorum.
Rohit gibi deðildir umarým!
Dayýn ne iþ yapýyor?
Fotoðrafçý.
Sydney’e daha önce gelmiþ miydin?
Her zaman bu kadar çok soru sorar mýsýn?
Evet. Sydney’e daha önce gelmiþ miydin?
Evet.
Ýyi. Bana etrafý gezdirebilirsin.
Bir dakika. Orada kimseyi tanýmýyor musun?
Tabi ki tanýyorum. Bay Mehta var.
Ama onunla takýlmak eðlenceli olur mu bilmiyorum.
Lütfen, hadi!
Üzgünüm dedim.
Tamam ama dayýma sormalýyým.
Evet tabi ki ama reddetmeyecektir.
Neden?
Çünkü ona bir hediye getirdim!
Lütfen lütfen…
Selam, nasýlsýn?
– Selam Mahesh dayý.
Nasýlsýn?
Ýyiyim ama bana dayý demekten vazgeçmen lazým.
Sen de büyüdün bu da bizi pratik olarak ayný yaþta yapar.
Selam Mahesh.
– Selam, gidelim.
Yani, bu bir iþ gezisi?
Bir ihracat þirketimiz var,
babam da onunla meþgul olmam için beni ihraç etti.
Ýhracat? Çok sýkýcý geliyor kulaða.
Ben de böyle düþünüyorum.
Kiþisel olarak, ben daha maceracý bir iþi tercih ederdim…
…vahþi yaþam fotoðrafçýlýðý gibi.
Fotoðraf çekmeyi sever misin?
Annem ilk kelimemin ne anne ne baba olduðunu söylüyor.
Kameraymýþ!
Pardon, Akash mý?
-Evet.
Steve? – Satyadev Mehta.
Bay Metha! Kusura bakmayýn. Selam.
Sizin için bir araba ayarladým.
Yük arabanýzý alýyým.
Tabi ki.
Peki Shalini, müsaadenizi isteyeyim.
Görüþürüz, Mahesh.
Görüþürüz, Akash.
Bu benim kartým. Sydney’de herhangi
bir þeye ihtiyacýn olursa aramaktan çekinme.
Teþekkür ederim.
Umarým beðenmiþsinizdir.
Çok güzel, teþekkürler.
Neyse, ben gitsem iyi olur.
Eminim dinlenmek istiyorsunuzdur.
Yarýn sizi almasý için bir þoför gönderirim.
Teþekkür ederim, Steve.
– Peki.
Ýyi geceler.
– Ýyi geceler.
Efendim baba?
Evet, Bay Mehta’ya söyleyeceðim.
Annem nasýl?
Sevgilerimi gönder.
Peki görüþürüz.
Bay Metha’yý odama gönderebilir misiniz lütfen?
Buyur Akash.
Bay Metha, pardon Steve.
Babam ona yeni kontratýn bir kopyasýný göndermenizi istiyor.
Tamam.
Yarýnki toplantýya geleceksiniz deðil mi?
Tabi ki.
Güzel.
Ýþlem dosyasýný bana getirebilir misiniz?
Toplantýdan önce biraz bilgi sahibi olmak istiyorum.
Dosyayý size derhal göndereceðim.
Bi de Steve…
– Evet Akash?
Etrafta güzel bir restaurant var mý?
Teþekkür ederim.
Gerçekten çok acýkmýþým.
Cennet gibi…
Geldiðin için teþekkür ederim Shalini.
Yeni bir þehirde yalnýz olmak çok sýkýcý olabiliyor.
Ama sen yalnýz deðilsin!
Sýkýldýðýmý kim söyledi?
Ne tuhaf.
Kimin aklýna gelirdi…
…ikimiz burada arkadaþ gibi oturacaðýz…
…özellikle bütün olanlardan sonra?
Peki Rohit nasýl?
Ýyi. Daha bu sabah konuþtum.
Ona uçakta karþýlaþtýðýmýzý anlattým…
…ve bugün buluþmamýz hoþuna gitmedi öyle deðil mi?
Ama sen burdasýn.
Neden?
Akash, sen Rohit’i tanýmýyorsun.
O herhangi bir erkekle de dýþarý çýkmamdan hoþlanmýyor.
Çok korumacý.
Ama Rohit iyi biridir.
Birkaç kusuru var ama herkesin yok mu?
Benim, senin…
Kusur ve ben mi!
Hadi biraz da sen kendinden bahset.
Ne bilmek istiyorsun?
Bakalým… Kýz arkadaþ?
Tabi ki de var; ama 2 haftadan uzun deðil.
Sonra baþka bir kýz arkadaþ…
Baþka bir 2 hafta…
Sonra baþka bir…
Tamam! Kýz arkadaþ sisteminin nasýl çalýþtýðýný anladým.
Anlamadýðým þey…
Neden?
Gerçek þu ki, bir çok arkadaþýmý sevgilileriyle gördüm.
Her þeye sahiptiler, birbirlerine olan aþk hariç.
Bu da benim tarzýmýn daha iyi olduðunu düþündürüyor.
Soru yok. Cevap yok.
Ne saçmalýk!
Ben de Rohit’e soru sormuyorum ya da cevap beklemiyorum.
Ama o soru da soruyor cevap da istiyor.
Ben her zaman kýzýn hatalý olduðunu söylemedim.
Ama iliþkiler hep böyle yürüyor.
Sevinçle baþlýyor üzüntüyle bitiyor.
O zaman bu hüzünlü bir aþk hikayesinin sonucu.
Þimdi anladým bu iki haftalýk formülün sebebini!
Hayýr! O tür bir þey deðil.
Ben bilinçli olarak aþýk olmamaya
ve hayatýmý berbat etmemeye karar verdim.
Ama aþkýn kararlarla bir alakasý yoktur.
O sadece olur.
O zaman ben de bana olmasýna engel olurum.
Biraz zaman ver. Eminim bir gün olacaktýr.
Neden? Bana teklif mi ediyorsun?
Selam tatlým.
Selam.
Nasýl geçti günün?
Harikaydý.
Akash tam bir çýlgýn.
Çok eðlenceli.
Bu arada Rohit aradý. Ýki kere.
-Selam.
Sesini kýsýn çocuklar.
Müstakbel eþim telefonda.
Nasýlsýn?
Biraz daha ayýk olmayý umuyorum.
Mesajýmý aldýn mý?
Neredeydin?
Akash’la öðlen yemeði için buluþtum.
Onunla görüþmemeni söylemiþtim!
Neden sözümü dinlemiyorsun?
Bana arkadaþlarýnýn önünde mi baðýrýyorsun?
Oraya geliyorum. Biraz zaman alacak ama geleceðim.
Nasýl istersen, Rohit. Bay.
Pooja, yakýnlardaydým ve düþündüm ki…
Pooja, eðer baþka bir planýn yoksa…
Pooja, yakýnlarday…
Allahaýsmarladýk anne, seni sonra ararým.
Taksi!
Selam. Ne kadar güzel bi sürpriz.
Selam, nasýlsýn?
Ýyiyim. Ya sen?
Ben de iyiyim.
Selam, tanýþtýðýmýza memnun oldum.
Birini mi bekliyorsun?
Evet ama þimdilik gelecekler gibi gözükmüyor.
Bir sandalye alýp otursana.
Gözlerin görmüyor mu? Ne yapýyorsun?
Öyleyse söyleyin. Yemekten sonraki planýnýz nedir?
Garson! Bizden özür dilemeli.
Bir planýmýz yok.
Gel, caným.
Hadi bir þeyler yapalým.
Elbette.
Üzgünüm. 10′da yatmak gibi bir alýþkanlýðým var.
Hadi, ahbap. Her neyse yarýn pazar.
Biliyorum. 5′te kalkýp yoga yapacaðým.
Sonra biraz koþu, tam 8′de de kahvaltý.
Ve pazar olduðunda…
…günü Kumar amcanýn sahildeki evinde geçiriyoruz.
Müsaadenizle, birazdan dönerim.
Þimdi de lavobo molasý deðil mi?
Yapma o kadar da kötü deðil
Peki siz nereye gideceksiniz?
Bakalým…
Eðer Zaman Tablosu gelmek istemiyorsa,
sen bana katýlabilirsin belki.
Mutlaka gelirim…
….ama baþka bir zaman.
Elbette.
Eðer seni bir ara ararsam…
Sorun deðil.
Tamam.
Vav! Neyi kutluyoruz?
Unuttun mu?
Bundan 5 ay önce bugün
sana olan hislerimden bahsetmiþtim.
Gerçekten mi!
O zaman kadehlerimizi kaldýralým.
Kadeh…
Durumu nasýl?
– Oldukça þiddetli.
Gerçekten, Mahesh.
Filmde çok þiddet içeren sahne vardý! Oldukça hareketliydi.
Þok oldum resmen.
Lütfen kes þu gösterini.
Ve senin böyle iyi bir filme getirdiðim için beni baðýþla!
Görüyorsun! Bu benim en büyük problemim.
Ýyi filmleri izlemeyi bünyem kaldýrmýyor.
Evet. Sen ancak çatýþmalý aksiyonlu filmleri izlersin.
Her neyse senin anlayabileceðin bu kadar…
…çünkü onlarý anlamak için beynini veya
kalbini kullanmana gerek yok!
Haklýsýn.
Tabi bu aþk hikayeleri için beynini çok fazla kullanýyorsun.
O orada gözyaþý döküyor,
öbürü baþka yerde ah çekiyor…
…nedir bu aþk-meþk saçmalýðý!
Sen anlayamazsýn.
Ne yapýyorsun adamým, hadi gidelim.
Merak ediyorum neden insanlar aþýk olur?
Merak ediyorum neden insanlar biri için ölmeye hazýr?
Merak ediyorum neden insanlar aþýk olur?
Merak ediyorum neden insanlar biri için ölmeye hazýr?
Merak ediyorum neden,
merak ediyorum neden?
Merak ediyorum neden neden neden?
Bir düþün,
aþkta sadece keder var.
Aþkýn zulmüne gelirsek,
aþk geçmiþin hesabýnda.
Aþýksan boynun hep eðik olacak.
Dertli bile olsan gülümseyeceksin.
Neden kendi hayatýný zehrediyorsun?
Merak ediyorum neden insanlar aþýk olur?
Merak ediyorum neden,
merak ediyorum neden?
Merak ediyorum neden neden neden?
Aþk olmazsa hayatta ne kalýr?
Aþk olmadan insan yalnýz kalýr.
Aþk olmazsa hayatta ne kalýr?
Aþk olmadan insan yalnýz kalýr.
Aþk hayatýna renkleri getirir.
Aþk hayatýna güzelliði getirir.
Ýnsanlar aþýk olur ama saklarlar.
Merak ediyorum açýkça söylemekten neden korkarlar?
Merak ediyorum neden,
merak ediyorum neden?
Merak ediyorum neden neden neden?
Aþk sadece gereksiz bir musibet.
Aþk hangi suretten bakarsan bak güzeldir.
Hepimiz aþktan uzak dursak en iyisi.
Aþk tüm gerçeklerden daha hakikidir.
Aþkýn sularýna dalan…
…ne boðulur ne yüzebilir.
Merak ediyorum neden?
Ýstinasýz herkes aþýk olur.
Merak ediyorum neden sadece sen sakýnýyorsun?
Merak ediyorum neden?
Merak ediyorum neden?
Merak ediyorum neden neden neden?
Buyur bu sana!
Teþekkürler.
Söyle bana Shalini.
Neden binmekten bu kadar korkuyorsun?
Korkmuyorum.
Sadece kafasýnda problemi olanlarýn buna binmekten zevk aldýðýný düþünüyorum.
Ýlginç bir bahane.
Binmek için kendine güvenin olmalý! Cesaretin olmalý!
Ama endiþelenme. Etrafta senin gibi bir sürü korkak var.
Bak. Orada bir tane duruyor.
Çok komik…
…ama ben öyle deðilim.
Eðer öyle deðilsen benimle birlikte bin.
Asla!
Neden? Cesaretin mi yok?
Geç oldu.
Ben bu sefere bineceðim.
Ýstiyorsan benimle gelirsin
ya da burada oturur sýkýlýrsýn.
Kesinlikle cesaret yok.
Pardon, sakýncasý yoksa?
Öleceðiz!
Acele et. Bu treni yakalayabiliriz.
Hadi!
Her þey yolunda mý Mike? Korkuttu mu seni? Ýyi misin?
Býrak beni!
Merak etme ben artýk burdayým, her þey yolunda.
Gerçekten Shalini!
Bu zavallý yaþlý adamý nasýl korkutabilirsin!
Nefret ediyorum senden.
Selam!
Nasýl geçti?
Gayet iyi. Çalýþmalarýmý çok beðendiler.
Ve… geri dönmemi istiyorlar.
Harika bir þey bu.
Ne zaman gitmen gerekiyor?
Daha yeni döndüm sen bana gideceðim zamaný mý soruyorsun?
Sameer’le konuþtun mu?
Hayýr. Neden ki?
Gittiðin sabah uðramýþtý.
Çok sýkýntýlý görünüyordu.
Ne dedi peki?
– Hiçbir þey.
Ne zaman döndün?
Seni görmek çok güzel.
Nasýlsýn? Nasýl gidiyor?
Harika. Senden ne haber adamým?
Bu çok uzun bir aþk hikayesi.
Hadi çýkalým da konuþalým.
Tamam, þimdi durum þu.
Oldukça iyi arkadaþsýnýz, birlikte takýlýyorsunuz.
Ama ona ne hissettiðini daha söyleyemedin.
Çok uðraþtým…
Ama kelimeler bir türlü dýþarý çýkmadý.
Erkek arkadaþý yok muydu?
Evet. Vardý… ama artýk yok.
Pooja’nýn onda ne bulduðunu ben bir türlü anlayamadým.
Kastettiðim çok nazik ama çok sýkýcý ya!
Bir gün onlarla birlikte arabaya binmek gibi bir hata yaptým.
Þuraya bak Sameer…
Pooja’yla 15 Eylülde ilk burada karþýlaþtým.
Bundan tam 7 gün sonra, birlikte dondurma yemeye geldik. 22 Eylülde.
Tam zamanýný hatýrlamýyorsun deðil mi?
Tabi ki de hatýrlýyorum saat tam 5.55′ti.
Bu kadar da deðil.
Ona her gün bir balon alýrdý.
Balon mu?
Evet. Þu kalp þeklinde olanlarý bilirsin.
Kalp þeklinde…
Tamam olabilir ama.
Her gün!
Günde bir balon!
Adamýn kafasýnýn normal çalýþmadýðýný biliyordum.
Çatlak.
Sameer, Pooja’yý bu kadar çok seviyorsan,
neden hala söylemedin?
Korktum…
Ya Pooja hayýr derse?
Arkadaþlýðýmýzý da kaybederdim…
…tamamen yalnýz kalýrdým.
Sen burada deðildin.
Akash da yoktu.
Her neyse, sen artýk burdasýn.
Artýk daha güçlü hissediyorum,
sen benim için burdayken.
Senin için her daim burdayým, Sameer.
O zaman ona bugün söylemeli miyim?
Söylemelisin.
Pooja, sana söylemem gereken bir þey var.
Merak ediyorum eðer bu ayarlanmýþ olay olmasaydý…
…eðer o þekilde tanýþmamýþ olsaydýk…
…eðer seninle baþka bir yerde tanýþmýþ olsaydým,
þu an olduðumuz gibi olur muyduk?
Eðer olmasaydýk nasýl olurduk?
Eðer benim hakkýmda farklý bir þekilde düþünseydin…
…eðer senin hakkýnda farký bir þekilde düþünseydim, ne olurdu?
Ne oluyor, ne diyorum ben?
Bir sürü eðer!
Konu nedir?
Konu sadece…
…sana aþýk olmuþ olmam.
Birbirimizi çok iyi tanýmadýðýmýza katýlýyorum.
Lakin sana olan aþkým telaþeli olsa da, aþkýmýz sabýrlý olacak.
Eðer bana güveniyorsan, inan ki doðruyu söylüyorum.
Her yerde onu arýyorum
ama hala bulamadým.
Aþkýna inanabileceðim
bu kýz nerede?
O sadece beni sever.
Söylemeye hazýrdýr kalbi…
…sahibi olan tek kiþinin ben olduðumu.
Nerede bu kýz?
Rüyalarýnda aþkýn güzel simgesi gibi yaþar.
Bir gün onu bulacaksýn.
Bak gözünün ulaþtýðý her yere.
Herkes çýksýn arasýn onu.
Bu melek, bu peri,
bu küçük hanýmýn zarifliði…
Onu görür görmez söyleyeceksin…
…aradýðým kýz burada diye.
Merak ediyorum bu düþünceye nasýl kapýldým.
Sen rüyalarýmýn kýzý olabilir misin?
Aradýðým ama kimsede bir arada göremediðim
tüm nitelikleri sende buldum.
Kandýrýlmýþ olabilir misin acaba?
Merak ediyorum benim nasýl olduðumu düþünüyorsun?
Ne meleðim ne huri
ne de kutsal bir peri.
Gördüklerin yanýlsama olmasýn.
Her yerde onu arýyorum
ama hala bulamadým.
Aþkýna inanabileceðim
bu kýz nerede?
Sanýrým sana söylemeliyim.
Tek düþündüðüm sensin, sadece sen.
Neyi arzu ettiðimi bilmelisin.
Sen sadece benimle olmalýsýn, yalnýz benim.
Beni nasýl inandýrdýn!
Kalbimi nasýl attýrdýn!
Bedenimi erittin, ruhumu erittin…
…okurken destanýný.
Her yerde onu arýyorum
ama hala bulamadým.
Aþkýna inanabileceðim…
…bu kýz nerede?
– Bu kýz burada.
Bu kýz nerede?
– Bu kýz burada.
Gitme zamanýnýn geldiðine inanamýyorum.
Merak etme, anne.
Yakýnda döneceðim.
3 ay yakýn bir zaman deðil.
Ve bu da bu seferlik.
Bir sonraki sefer ne kadar kalacaðýný bilmiyorsun.
Siddharth… hiç evlilik hakkýnda düþündün mü?
Anne!
Ne anne!
Ýleride, tamam mý?
– Ama neden? Neden þimdi deðil?
Sadece… boþver anne.
Anlayabileceðini sanmýyorum.
O zaman anlamam için yardým et.
Ben senin annenim!
Ben anlayamazsam seni kim anlayabilir?
Hoþlandýðýn biri mi var?
Sid, problem nedir?
Benden hiçbir þey saklamazdýn.
Evet anne ama bazen kimseye anlatamayacaðýn þeylerin olur.
Olabilir ama…
…senin içini kemiren bir þeyler var.
Onlarý hayatýn boyunca içinde saklý mý tutacaksýn?
Anne, anlayamazsýn!
Neden anlayamayacakmýþým?
Anlatmayý bir denesen.
Sid, seni seviyorum.
Bilmeye hakkýmýn olmadýðý þey neymiþ?
Sorun nedir?
Tara.
Þu Tara Jaiswal mi?
Onunla birçok kez görüþtüm…
Ama… o…
Ne zaman baþladý?
Bilmiyorum ne zaman…
Sid, yeter!
Hayatýný harap etmene izin vermeyeceðim!
Ne söylediðinden haberin var mý?
Oðlumun aþýk olduðu kadýn…
Anlayamayacaðým konusunda haklýymýþsýn.
Ne söyledi sana, seni çok sevdiðini mi?
Seni o hüzünlü hikayeleriyle baþtan çýkarmýþ olmalý.
Ne söyledi sana?
– Hiçbir þey söylemedi!
Haberi bile yok benim…
Annen çok haklý, Siddharth.
Benim yüzümden hayatýný mahvetme.
Ayrýca hayatýmda kalan azýcýk huzuru da…
Lütfen onu da benden alma.
Siddharth git burdan!
– Lütfen bir kerecik olsun dinle.
Hiçbir þey duymak istemiyorum.
Seni sevdiðimi düþündürecek bi þey mi yaptým…
…ya da seninle bir iliþki istediðimi düþündürecek?
Hayýr.
O zaman ne düþündürdü sana…
…ikimizin arasýnda…
…herhangi bir iliþki olacaðýný?
Bu sizin neslinizin problemi.
Hiçbir þey kaybetmeyeceðinizi düþünüyorsunuz.
Ama öyle deðil, Siddharth.
Neden bana ha?
Anneni de çok üzdün.
Otur lütfen.
Lütfen.
Çok üzgünüm.
Anneme ve sana verdiðim kederden dolayý af diliyorum.
Bütün bunlarý duymak zorunda kaldýðýn için özür dilerim.
Ama seni sevdiðim bir gerçek.
Ve bunun için üzgün deðilim.
Bundan haberinin olmasýný hiç istemediðim de bir gerçek.
Çünkü biliyorum ki…
…hiçbir zaman anlayamayacaksýn.
Sadece senin mutluluðunu görmek istiyorum.
Bugün sana yaþattýðým acýyý düþünerek diyebileceðim tek þey…
…olanlarýn benim isteðimin dýþýnda geliþtiði.
Çok özür dilerim.
Sid, git þimdi lütfen.
Atölyeden sonra…
…amcamýn çiftliðinde bir süre kalmayý düþünüyorum.
Resim yapmak için çok uygun bir yer.
Huzur verici.
Benimle gelir misin?
Sensiz gitmek istemiyorum.
Alo! Size.
Teþekkürler.
Merhaba, Shalini.
Ýyiyim.
Bir dakika…
Pardon, kalemini alabilir miyim?
Merhaba.
– Merhaba.
Ýyi akþamlar.
– Ýyi akþamlar.
Ýçeri giriyoruz, sizinle tanýþmak çok büyük bir zevkti.
Peki.
Çok güzel görünüyorsun.
Teþekkür ederim.
Peki, neden buradayýz?
Aþk denen þeyin yeryüzünde var olduðunu kanýtlamak için.
Hiç vazgeçmeyeceksin deðil mi?
Sus da içeri girelim. Geç kalýyoruz, hadi.
Neden buradayýz?
– Opera izlemek için.
Evet ama neden?
Zamaný gelince öðreneceksin.
Kýzýn adý Cressida, oðlanýnki Troilus.
Birbirlerini çok seviyorlar.
Ama Troilus’un gitmesi gerekiyor.
Baþka bir ülkeye savaþa gitmesi gerekiyor.
Cressida onun baþýna bir þey gelmesinden korkuyor.
Troilus bir þey olmayacaðýný söylüyor.
Bu Troilus’un ruhu…
Cennetin kapýsýnda bekliyor.
Ama içeri girmek istemiyor.
Tanrýya bir gün için yalvarýyor.
Cressida’yý son bir kez görmek istiyor…
…ve onu ne kadar çok sevdiðini söylemeyi.
Ona bir gün verilse…
…bin kere daha ölmeye razý.
Þimdi kapat gözlerini, Akash.
Düþün…
Kim o…
…onunla bir gün geçirmek için bin kere ölmeye razý olacaðýn kiþi.
Kim o, Akash?
Ýyi geceler.
Hayýr o kadar kolay deðil!
Bana hala kimi gördüðünü söylemedin.
Birini gördüðümden bayaðý eminsin?
Evet çünkü bugün ilk defa…
…az konuþtun çok düþündün!
Hadi, bana anlatabilirsin.
Dinle o zaman.
Onu gördüm.
O aþk dedikleri þeye þahit oldum.
Sihir gibi bir þeydi.
Ona dokunmak istedim.
Kollarýmýn arasýna almak istedim.
Gözlerindeki masumiyet…
…þu an senin gözlerinde gördüðüm gibiydi.
Sesi…
…sesindeki büyüye sahipti.
Hala nefesindeki güzel kokuyu hissedebiliyorum…
…þu an senin nefesinde hissettiðim gibi.
Kimdi o?
Þiþman operacý!
Shalini, içeri gel… hemen!
Bence ikiniz baþbaþa konuþmalýsýnýz.
Nereye gittin?
– Opereya.
Akash’la!
Sana onunla görüþmemeni kaç defa söyledim!
Rohit, bana ömür boyu söyleyecek misin…
…kimle buluþup kimle buluþmayacaðýmý!
Evet söyleyeceðim.
Ve Akash’ý bir daha görmeyeceksin, anladýn mý?
Rohit, canýmý acýtýyorsun.
Rohit, düþünmek için zamana ihtiyacým var,
bence senin de olmalý.
Bir þey sipariþ ettiniz mi?
Günaydýn, Steve. Selam.
Günaydýn Bay Malhotra, anneniz aradý.
Shalini aradý.
Önemli olduðunu söyledi.
Teþekkür ederim.
Selam, Rohit. Ben Akash.
Shalini orada mý? Beni aramýþ.
Biliyorum. Dönüyoruz…
evlenmek için.
Tebrikler.
Shalini’yle görüþebilir miyim?
Elbette.
Tebrik ederim.
Ýyi haberleri duydum.
Akash, yarýn dönüyoruz.
Bu akþam yemeðe gelir misin?
Bilmiyorum. Bay.
Akash! Gelmeyeceðini düþünmeye baþlamýþtýk.
Ýçeri gel.
Saðol.
Selam.
– Selam.
Merhaba.
Tebrikler.
Çok güzeller, saðol.
Ne içmek istersin?
Sonra da bir þeyler içebiliriz.
Ýlk yemek yiyelim, açlýktan ölüyorum.
Almayým, teþekkür ederim.
Doydum, teþekkür ederim.
Shalini, Mahesh Dayýya bahsettin mi hiç…
…Akash’la nasýl tanýþtýðýnýzdan?
Hayýr mý?
Gerçekten, Mahesh Dayý…
…sen orada olsan ne yapardýn bilemiyorum.
Neden, ne oldu ki?
Mezuniyet partimdeydi.
Shalini benimle gelmiþti.
Sanýrým Akash’ýn bundan haberi yoktu.
Yumruk için üzgünüm.
Hiçbirimiz onlarý hissetmedik.
Hayýr, Rohit. Benim hatamdý.
Ama gerçeði söylemek gerekirse
þanslý olduðumu düþünüyorum.
Ne demek istiyorsun?
Eðer Shalini benimle olsaydý…
…ve biri küstahça davransaydý…
…onun canýný okurdum.
…ya da canýný alýrdým.
Bu ancak…
…Shalini seninle olsaydý olurdu.
Müsaadenizle.
Teþekkür ederim.
Hey, sýraný bekle…
Teþekkürler.
Teþekkür ederim.
Tanýdýðým en güzel kýza… Shalini’ye.
Shalini’ye.
Düðünümüze geleceksin deðil mi?
Hayýr, zannetmiyorum.
Yapmam gereken bir sürü iþ var.
Hadi adamým.
Nasýl bir arkadaþsýn sen!
Her neyse bizi düðününe çaðýrmayý unutma sakýn.
Mutlaka orda olacaðýz.
Evlenmeyi düþünmüyorum.
Neden?
Biriyle evlenmen için ona aþýk olman gerekir.
Ve ben inanýyorum ki…
…aþk denen þey yeryüzünde var deðil.
Ne safsata!
Shalini ve ben birbirimizi seviyoruz.
Bunun için evleniyoruz.
Deðil mi, Shalini?
Bu birbirinize soracaðýnýz bi soru deðil.
Kendine sormalýsýn.
Her neyse…
Gitsem iyi olur.
Teþekkürler, Mahesh.
Tebrik ederim tekrar.
Teþekkürler.
Dün gece ceketini bende unuttun.
Teþekkürler.
Ýyi geceler.
Bir gün sana Rohit’le neden evleneceðimi söylemek istiyorum.
Neden? Neden bunu bana söylemeye ihtiyaç duyuyorsun?
Bu zaruri…
…çünkü ikimiz de biliyoruz ki…
…o gece operada gözlerini kapattýðýnda…
…gördüðün þiþman operacý deðil.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk…
Neden aþk yoluna saptým?
Bütün rüyalarým parçalanmýþ halde.
Bir karanlýk hissi üstümde.
Bütün duygular neþesini kaybetti.
Hayatým kayboldu.
Seni sevdiðim için cezalandýrýlýyorum.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk kilometreler boyunca uzanýyor.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk kilometreler boyunca uzanýyor.
Rüyamda elimi tutan bir el görmüþtüm.
Þimdi parçalanmýþ bir rüyanýn kýrýklarýyla kör oldum.
Rüyamda elimi tutan bir el görmüþtüm.
Þimdi parçalanmýþ bir rüyanýn kýrýklarýyla kör oldum.
Dün burada biri vardý…
…ama bugün kimse yok.
Yýlanýn zehri gibi
her nefesimi kuþattý.
Bu yalnýzlýk…
…gözlerime yaþ getirdi.
Bu yalnýzlýk…
…gözlerime yaþ getirdi.
Neden boþ bir þey için umutlandým?
Varýþ yeri olmayan bir yolculuða çýktým.
Neden boþ bir þey için umutlandým?
Varýþ yeri olmayan bir yolculuða çýktým.
Nereye gitmeliyim?
Kime anlatmalýyým…
…ne istediðimi.
Nasýl son bulacak…
…bu yalnýzlýk?
Gece kadar derin karanlýðý.
Neden aþk yoluna saptým?
Bütün rüyalarým parçalanmýþ halde.
Bir karanlýk hissi üstümde.
Bütün duygular neþesini kaybetti.
Hayatým kayboldu.
Seni sevdiðim için cezalandýrýlýyorum.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk kilometreler boyunca uzanýyor.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk kilometreler boyunca uzanýyor.
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk…
Yalnýzlýk…
Alo, teyzecim. Sameer evde mi?
Kiminle görüþüyorum?
Sameer’le konuþmak istedin
ama Siddharth’ý aradýn!
Nasýlsýn?
Ben… Ýyiyim, teyzecim.
Siddharth Kasauli’ye gitti.
Numaraný ver, ben de ona vereyim.
Hayýr, tamam.
Ben onu ararým.
Teþekkür ederim. Bay bay.
Nasýlsýn oðlum?
Ýyiyim baba.
Ne oldu? Ýyi deðil misin?
Hayýr, öyle deðil.
Tüm gün çalýþmak…
…beni yordu, hepsi bu.
Akash eve dön.
Geri dönmeni istiyorum.
Ne oldu, Akash?
Seni daha önce böyle görmemiþtim.
Ben aþýk oldum baba.
Öyleyse sorun ne?
Baþkasýyla evleniyor.
Ona duygularýndan bahsettin mi?
Hayýr.
O da seni seviyor mu?
Evet seviyor.
Sana söyledi mi?
Akash, ona ne hissettiðini söylemelisin.
Hayýr.
Neden hayýr?
Baþkasýyla evleniyor.
Bu dünyada bizim anlayýþýmýzýn ötesinde birçok þey vardýr.
Ýnsan bir þeye karar veriyorsa…
…bu kararýn arkasýnda bir sebep vardýr.
Sen diyorsun ki bu kýz seni seviyor
ama baþkasýyla evleniyor.
Peki bunu niçin yaptýðýný bulmaya çalýþtýn mý?
Bu kararýn arkasýndaki sebep ne?
Seni görmek güzel.
Shalini nasýl?
Mutlu deðil.
Nasýl olsun ki?
Rohit’le evleniyor ama seni seviyor.
Sana bunu söyledi mi?
– Hayýr.
Bana hiç onu sevdiðini söyledin mi?
O zaman neden evleniyor?
Rohit’in babasýyla Shalini’nin babasý iþ ortaklarýydý.
Ailesi trafik kazasýnda öldüðünde
Shalini 6 yaþýndaydý.
Onun tek akrabasýydým
ama ona sahip çýkamadým.
Rohit’in ailesi onu…
…evlerine kabul etmekle kalmadý…
…kalplerine, yaþamlarýna da aldý.
Onun için çok þey yaptýlar.
Onu Rohit’le evlendirmek istediklerinde,
Shalini reddedemedi.
Ne yapabilirdi baþka?
Bir tarafta ona þu anki hayatýný bahþeden insanlar…
…öbür tarafta bir adam…
…onu seviyor mu sevmiyor mu belli deðil.
Akash, ne yapýyorsun dostum!
Git ve ona onu sevdiðini söyle!
Akash, ne yapman gerektiðini sadece sen biliyorsun.
Yalnýz þunu bil. Bugün kýna gecesi…
…yarýn düðün.
Neye karar verirsen ver,
onu bugün gerçekleþtirmelisin.
Merhaba.
Merhaba.
Benimle evlenir misin?
Seni çok sevdiðimi söylesem bile mi?
Seni uðursuz…
Shalini…
Seni seviyorum, sadece seni…
Aldýðým her nefes…
…kalbimin her atýþý…
…yaþadýðým her an,
hepsi senin için, Shalini.
Seni sevmek için doðduðumdan eminim…
…ve sen benim olmak için doðmuþsun.
Sen benimsin, Shalini.
Eðer kalbine sorarsan…
…gerçekleri söylediðimi bileceksin.
Neler oluyor! Kim bu çocuk?
Söylüyorum.
Adý Akash Malhotra,
A.K. Malhotra’nýn oðlu.
Sürekli Shalini’nin peþinde,
dibinden ayrýlmýyor.
Ona bir kere vurmuþtum
ama sanýrým yeterli olmamýþ.
Bugün seni býrakmayacaðým!
Rohit, öyle bir þey yapmayacaksýn.
Ýlk Shalini’yle konuþmak istiyorum.
Hayýr, Rohit! Burada bekleyeceksin.
– Ama baba! Bu benim hayatým…
Beni dinle.
Mahesh, bugün çok yaralanmýþ hissediyorum.
Shalini’yi her zaman kýzým olarak düþünmüþtüm.
Ama bugün hiçbirimizi asla
yakýný olarak düþünmediðini hissediyorum.
Bize borcunu Rohit’le evlenerek ödemek istiyor.
Pekala.
Shalini, bize borcunu ödemelisin.
Çocukluðundan bu zamana kadar sana biz baktýk.
Bize borçlusun.
Bir dediðini iki etmedik.
Bize borçlusun.
Seni her kötülükten koruduk.
Bize borçlusun.
Þimdi borcunu ödemek istiyorsan bizi mutlu etmelisin…
…Akash’la evlenmelisin.
Bunu benim için yapabilir misin?
Seni seviyorum baba.
Gel…
Ona iyi bak.
O benim kýzým.
Bir dakika baba.
Yapamazsýn bunu!
Anne neden bir þey söylemiyorsun?
Býrak onu, Rohit.
Shalini’nin mutluluðuyla ilgileniyorsun da
benim lanet olasý mutluluðumla neden ilgilenmiyorsun!
Rohit, Shalini seninle mutlu olmazsa…
…sen nasýl mutlu olabilirsin?
Kabul etmiyorum.
Bu benim baþýma gelmiþ olamaz!
Bu çok utandýrýcý.
Ýzin vermeyeceðim!
Lütfen.
Ne yapýyorsun?
Üzgünüm Rohit.
Ben Akash’ý seviyorum.
Anla lütfen.
Sonunda Akash da aþýk oldu.
Hayatý boyunca demiþti ki…
…kimseye seni seviyorum demeyeceðim.
Ve bunu söylemek zorunda kaldýðýnda…
…düðündeydik, 300 kiþinin önündeydik!
Aradýn mý onu?
Ne dedi?
Evde deðildi.
Sana gelmeyeceðini söylemiþtim.
Sid’le konuþabilir miyim?
Bir saniye.
Selam, Sid.
Nasýlsýn?
Ýyiyim. Sen nasýlsýn?
Gerçekten çok üzgünüm, Sid.
Baðýþla beni.
Ben de af dilemeliyim.
Belki baþka zaman.
Bugün benim sýram.
Hiç deðiþmemiþsin.
Mükemmelken ilerlemek zor oluyor.
Nerdesin? Buluþabilir miyiz?
Bugün… þimdi… bu önemli anda.
Sadece arkana dön.
Bay Sinha?
Þimdi hiç acý yok…
ya da herhangi bir korku.
Çok iyi hissediyorum.
Burasý huzur dolu.
Sen çok iyi birisin, Siddharth.
Her zaman yanýmdaydýn.
Mutlu olmamý istiyordun deðil mi?
O zaman mutlu ol.
Olacaksýn deðil mi?
Olacaðým.
Hayat çok garip.
Bazý iliþkilerin…
…ismi yoktur.
Senle ben her zaman…
– 6 ay sonra -
Hey Sid, bak senin gemin.
2 yýl önce küçücüktü.
Bak ne kadar da büyümüþ.
Affedersiniz!
Beyler kendi aranýzda takýlacaksanýz
bunu bize söylemeniz gerekirdi.
Aynen!
Hadi biz yiyelim.
Bak! Sizin yüzünüzden azar iþittim.

This entry was posted in Movie and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.