Daily Archives: July 16, 2012

Equilibrium 2002 Greek

Download subtitles of Equilibrium 2002 Greek «Μετάφραση/Υποτιτλισμός» ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• °°° Μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό… °°° ••• T 3 L L 4 V 1 S 1 0 N™ ••• ’ψογα αποδοσμένοι τέλεια συγχρονισμένοι Ελληνικοί υπότιτλοι ••• Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

The Woman in Black 2012 Indonesian

Download subtitles of The Woman in Black 2012 Indonesian Anakku! Arthur? Ayah? Aku datang. Ayah suka ini? Ayah suka sekali. – Ayah tidak melihat ini. – Tentu saja Ayah melihatnya. Ini aku, ini pengasuhku, ini Ibu, dan ini Ayah. Mengapa Ayah terlihat sedih? Karena Ayah memang kelihatan seperti itu. Benarkah? Aku harap Ayah tidak pergi … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Hick 2011 Turkish

Download subtitles of Hick 2011 Turkish Tanrý’ya hiçbiþeyim yok diye kýzabilirsiniz Açlýktan ölebilirsiniz Mutlu yýllar sana ! Bu benden Bu..bilmiyorum..sanýrým bu amcandan Güzelmiþ Resmen tabanca bu Pekala..içkiler kendi kendine bitemez Parti bu Sen niye üzgünsün ? Yani þuna baksana Niye hep kaybettiðini biliyor musun? Çünkü sen eziðin tekisin! Seni piç kurusu! Bu þekilde hiçbi yere … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Tendre Dracula 1974 English English

Download subtitles of Tendre Dracula 1974 English English Shut up! Sit down! I don’t care. People are bloody fools. They want to stop… my work, my message.. The horror movie! Mc Gregor is retiring. He leaves me flat in the middle of the 843rd episode. -He doesn’t have a contract? -Of course he has one. … Continue reading »

Categories: Subtitles in english | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Beginners 2010 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Beginners 2010 Spanish en Español De acuerdo. ¿Está encendida? – Sí. – De acuerdo. Esto es para nuestro amigo Hal Fields. Te queremos, Hal. Arthur, ahora vendrás a vivir conmigo. Éste es mi auto. Éste es el comedor. A veces comemos aquí con invitados. Ésta es la sala. Ése es el baño. … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Witchslayer Gretl 2012 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Witchslayer Gretl 2012 Portuguese-BR Português Trad. Trad.A Trad.Au Trad.Aut Trad.Auto Trad.Auto. Trad.Auto.C Trad.Auto.Co Trad.Auto.Cor Trad.Auto.Cort Trad.Auto.Corte Trad.Auto.Cortes Trad.Auto.Cortesi Trad.Auto.Cortesia Trad.Auto.Cortesia: Trad.Auto.Cortesia: A Trad.Auto.Cortesia: Ar Trad.Auto.Cortesia: Arc Trad.Auto.Cortesia: Arce Trad.Auto.Cortesia: Arce L Trad.Auto.Cortesia: Arce Lu Trad.Auto.Cortesia: Arce Luz Você é a mulher chamada Thorne? “Qual é o seu negócio se eu sou? Ouvi … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Det sjunde inseglet 1957 Spanish en Español

Descarga subtítulos de Det sjunde inseglet 1957 Spanish en Español EL SÉPTIMO SELLO Mediado el siglo XIV, Antonius Block y su escudero… tras largos años como cruzados en Tierra Santa… regresan a su Suecia natal. Una tierra asolada por la Peste Negra. “Y cuando el Cordero abrió el Séptimo Sello… se hizo el silencio en … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

M 1931 Spanish en Español

Descarga subtítulos de M 1931 Spanish en Español M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF M, EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF Espera un poco, que pronto viene el coco, con su cuchillo, para hacerte picadillo, Tú te libras. Espera un poco, que pronto viene el coco, con su cuchillo, para hacerte picadillo, ¡Os tengo dicho que no cantéis … Continue reading »

Categories: Subtítulos en español | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Drag Me to Hell 2009 Romanian

Download subtitles of Drag Me to Hell 2009 Romanian Doamnă Shaun San Dena! Vă rog, ajutați-l pe băiatul meu! De trei nopți, aude voci. El crede că vine ceva după el. Spune-i. Îi aud vocea. – E din ce în ce mai tare. – Ce-a făcut? – Nimic. – Spune-mi ce-a făcut! A furat un … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“A Passionate Woman” Episode #1.2 2010 Russian

Download subtitles of “A Passionate Woman” Episode #1.2 2010 Russian Ó òåáÿ âîçíèêàåò îñîáîå ÷óâñòâî, êîãäà òû çàíèìàåøüñÿ ëþáîâüþ ñ Äîíàëüäîì? – Êàê áóäòî òû ëåòèøü. – Íåò. Ïîòîìó ÷òî îí íå çíàåò, êàê äîñòàâèòü òåáå óäîâîëüñòâèå. Òû ïðèõîäèøü ñ ðàáîòû è ñàäèøüñÿ çà ãàçåòó. Òû äàæå íå ðàçãîâàðèâàåøü ñî ìíîé. Îñòàâü íàì ñâîé àäðåñ, … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Pi 1998 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Pi 1998 Portuguese-BR Português 9:13. Nota Pessoal. Quando eu era criança, minha mãe me disse para não olhar diretamente para o sol. Então, quando eu tinha seis anos eu olhei. Os médicos não souberam dizer se meus olhos sarariam. Fiquei apavorado, sozinho naquela escuridão. Lentamente, a luz do dia penetrou através das … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Sandheden om maend 2010 Portuguese-BR Português

Descarregar da legenda Sandheden om maend 2010 Portuguese-BR Português 4 anos fazendo Arte para você! O homem pensa primeiramente em suas próprias necessidades quando faz sexo. O que é natural. Mas se ele quer ser realmente um bom amante e satisfazer sua mulher, deve aprender a deixar suas necessidades de lado e concentrar-se nas dela. … Continue reading »

Categories: Legendas para Filmes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Community” Course Listing Unavailable 2012 Hungarian

Download subtitles of “Community” Course Listing Unavailable 2012 Hungarian Jól van… A nevem Alex Osbourne, és ha ezt látjátok, az azt jelenti, meghaltam. Vagy csak megmutatom. De valószínûleg meghaltam. Magdára, a volt nejemre herpeszt hagyok. De már tud róla, és kezelteti. Ami a Styx-album gyûjteményem illeti, azt nem adom senkinek! Mert senki nem értékelte annyira … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Community” Curriculum Unavailable 2012 Hungarian

Download subtitles of “Community” Curriculum Unavailable 2012 Hungarian Nézzetek ránk. Még mindig egy csoport vagyunk, azután is, hogy két hónapja kirúgtak minket, tudjátok honnan. Jó, hogy kitaláltam ezt a meglepetés vacsorát. Pierce, csak azt mondtad, hogy “Éhes vagyok.” Henry Ford csak annyit mondott, hogy “Szükségem van egy fuvarra.” Troy, az vagdalt? Sütidarabok egy átalakított tortilla … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Leverage” The 2012 Turkish

Download subtitles of “Leverage” The 2012 Turkish Ýþler hiç iyi deðil baba. Global Transit kýymetli çalýþanlarýnýn ölümlerinden üzüntü duysa da… …mahkemenin doðru karar verdiðine inanýyoruz. Global Transit suçlu deðildir. Bu olay bir trajedidir, suç deðil. Herkesin hayatýna devam edebilmesini diliyorum. Katiller! Mahkeme öyle demiyor hanýmefendi. Anne, ne oldu? Mahkeme kararýný deðiþtirecek demiþtin. Jenny, bir dakika … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

ATM 2012 Turkish

Download subtitles of ATM 2012 Turkish Çeviren: Gürkan Çimen (facebook.com/GrknCmn) Ýyi Seyirler Doðru. Anlýyorum efendim ama… Ama bu tip pazarlarda böyle çok tutarsýzlýklar vardýr Eðer hesabýnýzda kalanýn bir kýsmýný… Aktarmak istiyorsanýz… Anlýyorum. Evet,efendim Biliyorum,Noel yaklaþýyor. Anlýyorum Unuttum Bay Dean,Üzgünüm Gerçekten çok üzgünüm Yapabildiðim kadarýyla, Yatýrýmlarý geliþtirdik. Ekonomik Kriz yüzünden oluyor efendim Bay Dean? Lanet olsun! … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Les chevaliers du ciel 2005 Romanian

Download subtitles of Les chevaliers du ciel 2005 Romanian CAVALERII CERULUI Avionul nostru poate vira cu 270 de grade pe secundă, virează mai rapid decât adversarul său. Avem cel mai bun viraj instantaneu de pe piață. Doar puțin diferit de F-16. În lupta aeriană, domnule, acea mică diferență înseamnă diferența dintre viață și moarte. Veți … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

“Boston Legal” Nuts 2007 Romanian

Download subtitles of “Boston Legal” Nuts 2007 Romanian Din episoadele precedente din Boston Legal Alan aceasta e Vanessa Walker. Vine de la biroul nostru din New York. M-a invitat să mă alătur la Crane, Poole and Schmidt. Mă fascinează diversitatea. Ies cu pitice, știi? Și cu mamele lor. Eu… hm, am fost dat afară de … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Megan Is Missing 2011 Hungarian

Download subtitles of Megan Is Missing 2011 Hungarian Megtörtént eset alapján. Tada! És itt vannak a nap sztárjai Amy új kameráján. A drága új kamerámon. Apu imád engem. Hát, az enyém is szeret engem, ribi. Ribi. 2007. január 14-én, a 14 éves Megan Stewart eltûnt. Három héttel késõbb, legjobb barátnõjének, Amy Herman-nak is nyoma veszett. … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Transit 2012 Italian

Download subtitles of Transit 2012 Italian Negli episodi precedenti… La mia tuta è danneggiata. Hai detto a mio padre che ero alla rivolta. Mi hai tradito. Non so cosa sai e come lo sai… Intelligente e riservata… ci può essere qualcosa di peggiore? Non so perché ti fidi di quel tipo. Non mi fido. Ok… … Continue reading »

Categories: Movie | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off